Novinky

Materiály na jednání vlády dne 24. srpna 2016

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Veřejný sektor
  • Mezinárodní měnový fond
  • EBRD
  • Makroekonomická predikce
  • Makroekonomika
  • Daň
  • Elektronická evidence tržeb
  • Nejvyšší kontrolní úřad

Bod č. 39:
Jmenování zástupce České republiky v Mezinárodním měnovém fondu a Evropské bance pro obnovu a rozvoj

Ministerstvo financí spolu s Českou národní bankou (ČNB) předkládá vládě k projednání jmenování zástupce České republiky v Mezinárodním měnovém fondu a Evropské bance pro obnovu a rozvoj. V návaznosti na jmenování nového guvernéra ČNB k 1. 7. 2016 je třeba provést změnu na pozicích, které guvernér ČNB z titulu své funkce zaujímá v mezinárodních finančních institucích, tj. pozici guvernéra za Českou republiku v Mezinárodním měnovém fondu a pozici alternáta guvernéra za Českou republiku v Evropské bance pro obnovu a rozvoj.

Pro informaci:

Bod č. 1:
Makroekonomická predikce České republiky (červenec 2016)

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci pravidelnou čtvrtletní aktualizaci Makroekonomické predikce České republiky.

Bod č. 12:
Informace o postupu v technickém zabezpečení evidence tržeb

Materiál je předkládán vládě České republiky na základě povinnosti uvedené v usnesení vlády č. 414 ze dne 3. června 2015, které uložilo I. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí informovat měsíčně vládu o postupu v technickém zabezpečení evidence tržeb. Předkládaná informace je za měsíc červen 2016.

Bod č. 17:
Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/25 „Účetnictví Ministerstva financí jakožto správce kapitol státního rozpočtu Ministerstvo financí, Státní dluh, Operace státních finančních aktiv a Všeobecná pokladní správa“

Ministerstvo financí předkládá pro informaci členům vlády „Informaci Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/25“.

Cílem kontroly bylo prověřit, zda Ministerstvo financí při vedení účetnictví postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy. Kontrolovaným obdobím byl rok 2013, v případě potřeby i související skutečnosti z let předchozích i následujících.

Doporučované

Nejčtenější