Novinky

Materiály na jednání vlády dne 29. července 2015

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

 • Daň
 • Loterie a sázkové hry
 • Loterijní zákon
 • Návrh zákona
 • Podklady pro jednání vlády
 • Regulace
 • Soukromý sektor
 • Veřejný sektor
 • Kapitálový trh
 • Směrnice EU
 • UCITS
 • Odměny manažerů
 • Hospodaření s majetkem státu

Bod č. 2:
Návrh zákona o hazardních hrách

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona o hazardních hrách, který přináší zcela novou komplexní úpravu hazardních her a jejich regulace na území České republiky. Ta nahrazuje v současné době již nevyhovující zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní zásadní změnou navržené úpravy je posílení postavení centrálního regulátora na úseku hazardních her, kterým je Ministerstvo financí. Zákon současně v souladu s požadavky Evropské komise otevírá český trh provozovatelům hazardních her z jiných členských států Evropské unie, popř. států, jež jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Zákon rovněž zachovává možnosti jednotlivých obcí regulovat provozování hazardních her na svém území v rámci jak přenesené (vydávání povolení k umístnění herního prostoru), tak i samostatné působnosti (zmocnění k vydávání obecně závazných vyhlášek).


Bod č. 3:
Návrh zákona o dani z hazardních her

Vládě je předkládán návrh zákona o dani z hazardních her. Základními cíli nové právní úpravy jsou navýšení příjmů státního rozpočtu a omezení škodlivých společenských důsledků, které s sebou provozování hazardních her nese. Změny obsažené v návrhu zákona směřují především ke zvýšení zdanění hazardu, k čemuž se vláda zavázala v koaliční smlouvě a Programovém prohlášení vlády, a reagují na otevření trhu s hazardními hrami subjektům se sídlem v zahraničí a na rostoucí využívání internetu v této oblasti.


Bod č. 4:
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her

Vládě se předkládá návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her. Tento návrh zákona tvoří spolu s (i) návrhem zákona o hazardních hrách a (ii) návrhem zákona o dani z hazardních her, jeden celek. Uvedené zákony představují novou komplexní právní úpravu trhu s hazardními hrami.


Bod č. 5:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Návrh zákona obsahuje převážně změny, jimiž se sleduje implementace evropských právních předpisů, konkrétně revidované transparenční směrnice, směrnice Omnibus II, nařízení o centrálních depozitářích cenných papírů a směrnice UCITS V. V souvislosti s výkladovými nejasnostmi ohledně některých stávajících transpozičních ustanovení je rovněž žádoucí normativně precizovat předmětnou úpravu tak, aby bylo vyhověno požadavku na řádné zapracování evropské legislativy do vnitrostátního práva.

Další úpravy dotčených zákonů jsou vyvolány potřebou reagovat na vývoj trhu a reflektují poznatky z praxe. Navrhované změny sledují zatraktivnění fondového podnikání a zjednodušení procesních otázek v oblasti kapitálového trhu, jakož i harmonizaci správních poplatků na úseku finančního trhu.


Bod č. 25:
Aktualizace „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem"

Ministerstvo financí předkládá vládě aktualizaci „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“.

Aktualizace usnesení vlády č. 159 ze dne 22. února 2010 se zabývá:

 • zapracováním odkazů na ustanovení ve smyslu nového zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech (ZOK) místo odkazů na zrušený obchodní zákoník
 • střednědobou variabilní složku odměn
 • benefity
 • odstupnými, odchodnými a konkurenčními doložkami


Bod č. 26:
Poskytnutí mimořádné dotace na řešení krizové situace „Klokánků“

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál „Poskytnutí mimořádné dotace na řešení krizové situace Klokánků“.

Důvodem předložení materiálu je snaha vyřešit aktuální potřebu chybějících finančních prostředků na provozní výdaje zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánků ve výši 30 mil. Kč. Mimořádná dotace by byla určena na pokrytí běžných provozních výdajů Klokánků, jako jsou osobní náklady, náklady na energie, služby a další běžný provoz. Finanční prostředky je navrhováno zajistit z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa.


Bod č. 34:
Bezúplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví České republiky do vlastnictví Statutárního města České Budějovice

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál o bezúplatném převodu nemovitých věcí – pozemku parc. č. 280/5, jehož součástí je budova bez č. p. a č. e., způsob využití – jiná stavba a pozemku parc. č. 280/25, vše v katastrálním území České Budějovice 6 a obci České Budějovice, z vlastnictví České republiky do vlastnictví Statutárního města České Budějovice.

Bezúplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví České republiky do vlastnictví Statutárního města České Budějovice je realizován v zájmu dodatečného naplnění smyslu a účelu postupu, který státu uložila poslední novela zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí.

Doporučované

Nejčtenější