Novinky

Materiály na jednání vlády dne 26. srpna 2015

oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol
oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejný sektor
  • Nejvyšší kontrolní úřad

Bod č. 4:
Stanovisko MF ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kon-trolní akce č. 14/14 – „Peněžní prostředky státního rozpočtu zahrnuté do kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa“

Ministerstvo financí předkládá vládě České republiky Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/14 „Peněžní prostředky státního rozpočtu zahrnuté do kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa“.

Cílem kontrolní akce NKÚ č. 14/14 bylo prověřit postupy MF při sestavování rozpočtu v rozpočtovém systému včetně provádění jeho změn a při čerpání vybraných výdajů kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa, ověřit rozsah a plnění opatření přijatých v návaznosti na zjištění z předchozí kontrolní akce vztahující se k této kapitole. Kontrola byla prováděna v době od března do listopadu 2014. Kontrolovaným obdobím byl rok 2013, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující.

MF důkladně analyzovalo nedostatky uvedené v Kontrolním závěru ke kontrolní akci NKÚ č. 14/14 a v rámci předkládaného Stanoviska přijalo opatření k jejich odstranění, včetně přípravy novely rozpočtových pravidel.


Bod č. 5:
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/27 – „Peněžní prostředky Fondu solidarity Evropské unie poskytnuté ČR v souvislosti s katastrofálními povodněmi“

Ministerstvo financí předkládá vládě Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/27 „Peněžní prostředky Fondu solidarity Evropské unie poskytnuté ČR v souvislosti s katastrofálními povodněmi“.

Cílem kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 14/27 bylo prověřit, zda peněžní prostředky Fondu solidarity Evropské unie určené na zmírnění škod způsobených závažnou přírodní katastrofou byly v ČR poskytnuty a použity v souladu s právními předpisy a zda nastavený systém kontroly a dohledu byl účinný. Kontrola byla prováděna v době od září 2014 do února 2015. Kontrolováno bylo období let 2010 až 2013, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující. Kontrolovanými osobami bylo Ministerstvo financí, Jihomoravský kraj, Liberecký kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj, město Chrastava, město Hrádek nad Nisou, město Kroměříž, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Ředitelství silnic Zlínského kraje.

Na základě skutečností zjištěných kontrolou byl systém kontroly a dohledu u prostředků poskytnutých ČR z Fondu solidarity EU vyhodnocen NKÚ jako účinný. Z kontrol provedených u příjemců vyplývá, že pomoc z Fondu solidarity EU byla poskytnuta a použita v souladu se stanovenými postupy a pravidly.

 

Pro informaci:

Bod č. 2: Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 a celkově od počátku privatizace

Ministerstvo financí předkládá vládě Pravidelnou pololetní informaci o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 a celkově od počátku privatizace.

Předložený materiál informuje o dosažených výsledcích v procesu odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací v období 1. pololetí roku 2015.

Doporučované

Nejčtenější