Novinky

Materiály na jednání vlády dne 23. září 2015

oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol
oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Státní rozpočet

Bod č. 6:
Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 včetně rozpočtové dokumentace

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál „Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 včetně rozpočtové dokumentace“. Příjmy státního rozpočtu v roce 2016 jsou navrženy v objemu 1 179,3 mld. Kč, výdaje státního rozpočtu v roce 2016 by měly dosáhnout 1 249,3 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu na rok 2016 je navržen ve výši 70 mld. Kč. Pro rok 2017 ve výši 60 mld. Kč a pro rok 2018 ve výši 50 mld. Kč.

Do návrhu státního rozpočtu na rok 2016 je promítnuto zapojení příjmů z rozpočtu Evropské unie a z Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, Finančního mechanismu Norska, Programu švýcarsko-české spolupráce, případně jiného finančního mechanismu v celkové výši 94,5 mld. korun na financování společných programů.

Návrh státního rozpočtu na rok 2016 a střednědobý výhled státního rozpočtu na léta 2017 a 2018 zabezpečují, aby podíl deficitu vládního sektoru na HDP byl v roce 2016 ve výši 1,2 %, v roce 2017 ve výši 0,8 % a v roce 2018 ve výši 0,6 % (v metodice ESA2010). Strukturální deficit vládního sektoru je 1,4 % HDP v roce 2016, v roce 2017 činí 1,1 % HDP a v roce 2018 činí 0,9 % HDP (v metodice ESA2010).


Bod č. 14:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů“.
Navrhované úpravy jsou dány jednak cíli vyjádřenými jednotlivými výstupy z Koaliční smlouvy uzavřené vládními stranami a potvrzenými Programovým prohlášením vlády a též povinnou implementací novel směrnic Rady EU v oblasti daní z příjmů nejpozději do 31. prosince 2015. Cílem dalších navrhovaných změn v oblasti daní z příjmů je odstranění nedostatků právní úpravy daní z příjmů, které se projevily v souvislosti s aplikační praxí nebo s přijetím jiného právního předpisu.


Bod č. 21:
Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2014 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2014

Ministerstvo financí spolu s Ministerstvem zdravotnictví předkládají vládě materiál „Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2014 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2014.“


Bod č. 22:
Návrh odpovědi České republiky v řízení EU Pilot č. 7678/15/FISM týkajícího se slučitelnosti dvoustranných investičních dohod uzavřených mezi členskými státy Evropské unie (tzv. intra EU BITs) s unijním právem

Ministerstvo financí překládá vládě materiál „Návrh odpovědi České republiky v řízení EU Pilot č. 7678/15/FISM týkajícího se slučitelnosti dvoustranných investičních dohod uzavřených mezi členskými státy Evropské unie (tzv. intra EU BITs) s unijním právem“. Materiál se týká řízení EU Pilot č. 7678/15/FISM (dále jen „řízení EU Pilot“), které bylo Evropskou komisí (dále jen „Komise“) zahájeno vůči České republice dne 18. června 2015. Řízení EU Pilot se týká slučitelnosti dvoustranných investičních dohod uzavřených mezi členskými státy Evropské unie (dále jen „intra-EU BITs“) s unijním právem a je potenciálním předstupněm formálního řízení o porušení unijního práva.

Komise zároveň zahájila řízení EU Pilot i vůči dalším 20 členským státům, které stále mají v platnosti intra-EU BITs (vůči pěti dalším státům bylo již dříve vydáno formální upozornění, pouze dva členské státy – Irsko a Itálie – již žádné intra-EU BITs nemají).


Bod č. 28:
Jmenování zástupce České republiky v mezinárodních finančních institucích

Ministerstvo financí překládá vládě materiál „Jmenování zástupce České republiky v mezinárodních finančních institucích“, který se týká jmenování alternáta guvernéra v institucích Světové banky za ČR a jmenování do funkce člena a vedoucího delegace ČR v Radách Mezinárodní banky hospodářské spolupráce a Mezinárodní investiční banky, a to JUDr. Ing. Lenkou Juroškovou, Ph.D., náměstkyni pro řízení sekce Mezinárodní vztahy.

Jedná se o standardní procedurální postup, jehož cílem je zajistit kontinuitu a operativnost působnosti Ministerstva financí ČR ve výše uvedených institucích, a to z důvodu personální změny v rámci MFČR.

Pro informaci:

Bod č. 1:
Informace o monitoringu hospodaření obcí za rok 2014

Ministerstvo financí předkládá vládě „Informaci o monitoringu hospodaření obcí za rok 2014“ provedeném Ministerstvem financí. Materiál poskytuje souhrnné informace o výsledcích monitoringu hospodaření obcí za kalendářní rok 2014, přičemž hlavní pozornost je zaměřena na dva monitorující ukazatele – ukazatel celkové likvidity a ukazatel podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům. Materiál se rovněž věnuje popisu hospodářské situace obcí, u nichž došlo k překročení stanovených hodnot obou monitorujících ukazatelů.

Z výsledků monitoringu hospodaření obcí za rok 2014 vyplývá, že se obcím dařilo udržovat stabilní hospodaření a zlepšovat pozici jejich likvidity (také díky růstu daňových příjmů). Stejně jako v minulých letech je možné konstatovat, že většina obcí, u nichž došlo k překročení stanovených hodnot monitorujících ukazatelů, by se i přes výše uvedená rizika neměla dostat do vážných problémů se svou platební schopností, neboť se u nich identifikované riziko ukázalo pouze jako dočasné.

Doporučované

Nejčtenější