Novinky

Materiály na jednání vlády 9. července 2014

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Podklady pro jednání vlády
 • Legislativa
 • Strukturální fondy
 • Investiční fondy
 • Ministerstvo financí
 • Zahraničí EU
 • Podpora ze zahraničí
 • Zahraniční sektor
 • Společná zemědělská politika EU
 • Územní samosprávné celky
 • Zadluženost územních samosprávných celků
 • Nadlimitní veřejná zakázka
 • SAP ČR
 • Privatizace
 • Zahraniční pohledávky
 • Česká republika
 • Finanční správa
 • Celní správa

Bod č. 14:
Pravidla spolufinancování Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál, který definuje podmínky pro národní spolufinancování prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020. Česká republika obdržela na programové období 2014-2020 prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů ve výši 22 mld. EUR. Na tyto prostředky bude zapotřebí vynaložit národní část spolufinancování, která dosáhne minimálně 4,8 mld. EUR (tj. přibližně 125 mld. Kč).

Cílem předkládaného materiálu je stanovit jednotné podmínky pro jednotlivé typy příjemců pro národní spolufinancovaní projektů v programovém období 2014-2020.


Bod č. 16:
Finanční toky Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky v ČR pro programové období 2014-2020 a jejich institucionální zabezpečení

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem zemědělství předkládají vládě na základě nové legislativy EU vztahující se k financování Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky pro programové období 2014-2020 nastavení finančních toků z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu.


Bod č. 21:
Analýza řešení platební neschopnosti územních samosprávných celků

Ministerstvo financí předkládá vládě k rozhodnutí o dalším postupu Analýzu řešení platební neschopnosti územního samosprávného celku. Důvodem zpracování analýzy je chybějící mechanismus, který by umožnil územnímu samosprávnému celku, který se dostal do platební neschopnosti (např. z důvodu realizace finančně náročného projektu), uspořádat své majetkové vztahy s věřiteli a nabýt opět finančního zdraví.

Analýza byla zpracována ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem spravedlnosti, Svazem měst a obcí, Asociací krajů a Sdružením místních samospráv.

V závěrech analýzy se navrhuje umožnit v insolvenčním zákoně úpadek obce. Navrhované řešení vychází z platné právní úpravy a využívá zavedeného mechanismu insolvenčního řízení. Jedná se o řešení soudní cestou resp. pod dohledem nezávislého soudu, bez finanční pomoci státu a bez zásahu moci výkonné do územní samosprávy.

Přijetí této varianty by mělo mít i preventivní dopad v podobě zvýšení odpovědnosti obcí za výsledky svého hospodaření.

Současně by mělo vyvolat efektivní (samo)regulační mechanismus resp. motivovat obce k přijetí řady opatření proti platební neschopnosti a věřitele obce k dohodě s obcí o způsobu vypořádání závazků obce.


Bod č. 31:
Veřejná zakázka pro zajištění maintenance licencí SAP pro subjekty státní správy formou centralizovaného zadávání

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál, na jehož základě by měla být vypsána veřejná zakázka na maintenance SAP licencí v roli centrálního zadavatele dle § 3, odst. 1, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Současně se navrhuje, aby vláda uložila všem svým členům povinnost se připojit k této veřejné zakázce, pokud jsou držiteli (uživateli) licencí SAP, a to na základě Dohody mezi Centrálním zadavatelem (Ministerstvo financí) a Zadavatelem.

Ministerstvo financí v rámci řešení licenční problematiky pro Integrovaný informačního systému Státní pokladny (IISSP) navrhuje sjednocení a zefektivnění problematiky licencování softwarových produktů SAP pro potřeby veřejné správy. V rámci jednání mezi zástupci Ministerstva financí a představiteli SAP Česká republika byl deklarován společný zájem změny modelu úhrad za služby SW maintenance licencí systému SAP, a to v rámci výdajů organizačních složek státu, ale i dalších organizací, především státních podniků, pojišťoven s majetkovou účastí státu a fondů.

V první fázi změny stávajícího licenčního režimu je uvažováno s využitím množstevních slev při platbách maintenance SAP licencí a možnosti převoditelnosti některých aktuálně nevyužitých licencí v rámci orgánů a organizací státní správy. K tomu připraví Ministerstvo financí ve spolupráci se zainteresovanými subjekty příslušnou kvantifikaci podle typu licencí, včetně revize využitelnosti těchto licencí.

Nový model úhrad za služby SW maintenance licencí SAP je budován jako otevřený s tím, že v rámci dalších veřejných zakázek na služby SW maintenance licencí SAP se budou moci zapojit i noví uživatelé produktů SAP, držitelé licencí.


Bod č. 34:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 255)

Ministerstvo financí předkládá vládě souhrnný materiál navrhující na část majetku, se kterým je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM), privatizaci formou přímých prodejů předem určeným nabyvatelům za dohodnuté kupní ceny.

Dohodnuté kupní ceny byly stanoveny ve výších cen v čase a místě obvyklých, zjištěných na základě znaleckých posudků, a dále byly navýšeny o ceny za zpracování těchto posudků, nebo byly kupní ceny stanoveny dle cenové mapy stavebních pozemků Magistrátu hl. m. Prahy a tyto byly potvrzeny Cenovým odborem ÚZSVM jako ceny v čase a místě obvyklé.

Pro informaci:

Bod č. 2:
Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2013

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci pravidelnou roční souhrnnou zprávu o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR. Cílem zprávy je informovat členy vlády o stavu pohledávek ČR v zahraničí a o výsledcích dosažených při jejich správě a likvidaci v uplynulém roce. Součástí informace je i tabulka s přehledem stavu pohledávek České republiky vůči zahraničí k 31. 12. 2013. Kompletní zpráva bude zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva financí.


Bod č. 10:
Zpráva o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2013

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci materiál „Zpráva o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2013”. Materiál, který je předkládán každoročně, shrnuje výsledky činnosti obou soustav orgánů vykonávajících správu příjmů veřejných rozpočtů v resortu Ministerstva financí.

Doporučované

Nejčtenější