Novinky

Materiály na jednání vlády 26. září 2012

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Podklady pro jednání vlády
 • Státní rozpočet
 • Česká národní banka
 • Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech
 • Mezinárodní měnový fond
 • Kajmanské ostrovy
 • Veřejný sektor
 • Zahraniční sektor
 • Státní záruka
 • Správní pomoc v daňových záležitostech
 • Legislativa

Bod č. 2: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 včetně rozpočtové dokumentace

Ministerstvo financí zpracovalo pro jednání vlády materiál „Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 včetně rozpočtové dokumentace“. Východiskem pro zpracování bylo usnesení vlády ze dne 26. června 2012 č. 457 , kterým byly schváleny příjmy a výdaje rozpočtových kapitol a státních fondů.

Příjmy státního rozpočtu v roce 2013 jsou navrženy v objemu 1 084,7 mld. Kč, výdaje státního rozpočtu v roce 2013 by měly dosáhnout 1 184,7 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu na rok 2013 je navržen ve výši 100 mld. Kč (v metodice sestavování státního rozpočtu).

Střednědobý výdajový rámec státního rozpočtu a státních fondů na rok 2013 schválený usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 918/2011 je dodržen.

Návrh státního rozpočtu na rok 2013 zabezpečuje střednědobé fiskální úsilí v letech 2012 až 2015 v souladu s usnesením vlády č. 556 ze dne 19. července 2012. Podíl deficitu veřejných rozpočtů na HDP by měl být v roce 2013 ve výši 2,9 %, v roce 2014 ve výši 2,5 % a v roce 2015 ve výši 1,6 % (v metodice ESA95).

Bod č. 6: Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu Českou národní bankou

Ministerstvo financí zpracovalo pro jednání vlády materiál  „Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu Českou národní bankou“. Návrh byl zpracován na základě lednového usnesení vlády č. 63/2012 , kterým vláda schválila poskytnutí bilaterální půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu. Účelem půjčky má být  rychlé zvýšení likvidity MMF v době probíhající krize. Půjčka bude poskytnuta ve výši 1,5 mld. EUR z devizových rezerv České národní banky. Zárukou bude pokryta  rovněž půjčka poskytnutá v roce 2010 ve výši 1,03 mld. EUR. Státní záruka ve prospěch České národní banky může být poskytnuta pouze na základě zvláštního zákona.

Bod č. 17: Návrh na změnu usnesení vlády zde dne 25. dubna 2012 č. 304, k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech

Ministerstvo financí předkládá vládě „Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 25. dubna 2012 č. 304  k návrhu na sjednání Dohody mezi Vládou České republiky a Vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech“.

Důvodem změny usnesení je plánovaný podpis této Dohody při příležitosti konání Globálního fóra pro transparentnost a výměnu informací pro daňové účely v Kapském městě ve dnech 26. – 27. 10. 2012 v Jižní Africe. Text doporučení panu prezidentovi byl změněn ve smyslu zmocnit k podpisu zmíněné Dohody s výhradou ratifikace I. náměstka ministra financí a mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky v Jižní Africe.

Bod č. 19: Návrh na sjednání Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech a Protokolu  k této Úmluvě

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem zahraničí předkládají vládě návrh na sjednání Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech a Protokol k této Úmluvě (dále jen „Úmluva“).

Česká republika tak reaguje na boj proti daňovým únikům a související nutnost mezinárodní spolupráce při správě daní. Česká republika získá dosud nejkomplexnější multilaterální právní nástroj pro spolupráci daňových správ a výměnu daňově relevantních informací. V současné době byla Úmluva podepsána 38 státy. Význam tohoto nástroje, v poslední době mj. silně propagovaný skupinou G 20, se bude s rostoucím počtem států podepisujících Úmluvu dále zvyšovat. Mezinárodní spolupráce dle Úmluvy se týká nejenom daní, ale i sociálního a zdravotního pojistného.

Jedná se o významný krok z pohledu České republiky v procesu vytváření mezinárodního systému transparentní správy daní. Očekávaným výsledkem přistoupení k Úmluvě je posílení efektivity správy daní, zvýšení daňové disciplíny a pozitivní dopad na příjmy státního rozpočtu. Výše tohoto dopadu je závislá na aktivitě tuzemských správců daně a pojistného, jak budou využívat tohoto nástroje k účinnější správě daní, na počtu států, které jsou či budou smluvní stranou Úmluvy, a na skutečném plnění závazků vyplývajících z Úmluvy daňovými správami těchto států.

Doporučované

Nejčtenější