Novinky

Materiály na jednání vlády 19. září 2012

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Státní rozpočet
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Skupina CTP
  • Dohoda mezi ČSFR a Nizozemskem
  • Mimosoudní řešení sporu
  • ROP Střední Čechy
  • Mimořádné audity
  • Legislativa

Bod č.2:
Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 včetně rozpočtové dokumentace

Ministerstvo financí zpracovalo pro jednání vlády materiál „Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 včetně rozpočtové dokumentace“. Východiskem pro zpracování bylo usnesení vlády ze dne 26. června 2012 č. 457, kterým byly schváleny příjmy a výdaje rozpočtových kapitol a státních fondů.

Příjmy státního rozpočtu v roce 2013 jsou navrženy v objemu 1 084,7 mld. Kč, výdaje státního rozpočtu v roce 2013 by měly dosáhnout 1 184,7 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu na rok 2013 je navržen ve výši 100 mld. Kč (v metodice sestavování státního rozpočtu).

Střednědobý výdajový rámec státního rozpočtu a státních fondů na rok 2013 schválený usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 918/2011 je dodržen.

Návrh státního rozpočtu na rok 2013 zabezpečuje střednědobé fiskální úsilí v letech 2012 až 2015 v souladu s usnesením vlády č. 556 ze dne 19. července 2012. Podíl deficitu veřejných rozpočtů na HDP by měl být v roce 2013 ve výši 2,9 %, v roce 2014 ve výši 2,5 % a v roce 2015 ve výši 1,6 % (v metodice ESA95).

Bod č. 14:
Mimosoudní řešení sporu mezi Českou republikou a společnostmi skupiny CTP podle Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál „Mimosoudní řešení sporu mezi Českou republikou a společnostmi skupiny CTP podle Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic“, kterým dochází ke konečnému narovnání veškerých sporů mezi stranami narovnání, zejména je odvráceno zahájení mezinárodní arbitráže proti České republice ze strany skupiny CTP. Z ekonomického hlediska smírné řešení sporu představuje pro strany nejvhodnější řešení.

Pro informaci:

Bod č.6:
Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Provedení mimořádného auditu systému a mimořádných auditů operací vybraných projektů Regionálního operačního programu Střední Čechy“ v jednacím řízení bez uveřejnění

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Provedení mimořádného auditu systému a mimořádných auditů operací vybraných projektů Regionálního operačního programu Střední Čechy“ v jednacím řízení bez uveřejnění.
Evropská komise v souvislosti s trestním stíháním bývalého předsedy Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy MUDr. Davida Ratha podmiňuje obnovení pozastavených plateb u Regionálního operačního programu Střední Čechy urychleným provedením mimořádného auditu systému a mimořádných auditů operací vybraných projektů Regionální rady Střední Čechy a následným zasláním detailní zprávy s výsledky ověření, včetně stanoviska Auditního orgánu (AO).

Vzhledem k naléhavosti a mimořádnosti situace, kterou není možné řešit dle jiných druhů zadávacího řízení uvedených v § 21 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, případně dle jiných ustanovení upravujících jednací řízení bez uveřejnění, či jiným způsobem (tj. činností zaměstnanců AO), Ministerstvo financí navrhuje zajištění požadovaných činností na základě jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Písemná výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění bude adresována 7 významným firmám působících v oblasti auditu.

Doporučované

Nejčtenější