Novinky

Materiály na jednání vlády 12. září 2012

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Evropský rybářský fond
  • Fond soudržnosti EU
  • Příbram
  • Státní rozpočet
  • Strukturální fondy
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Legislativa

Bod č.2:
Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 včetně rozpočtové dokumentace

Ministerstvo financí zpracovalo pro jednání vlády materiál „Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 včetně rozpočtové dokumentace“. Východiskem pro zpracování bylo usnesení vlády ze dne 26. června 2012 č. 457, kterým byly schváleny příjmy a výdaje rozpočtových kapitol a státních fondů.

Příjmy státního rozpočtu v roce 2013 jsou navrženy v objemu 1 084,7 mld. Kč, výdaje státního rozpočtu v roce 2013 by měly dosáhnout 1 184,7 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu na rok 2013 je navržen ve výši 100 mld. Kč (v metodice sestavování státního rozpočtu).

Střednědobý výdajový rámec státního rozpočtu a státních fondů na rok 2013 schválený usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 918/2011 je dodržen.

Návrh státního rozpočtu na rok 2013 zabezpečuje střednědobé fiskální úsilí v letech 2012 až 2015 v souladu s usnesením vlády č. 556 ze dne 19. července 2012. Podíl deficitu veřejných rozpočtů na HDP by měl být v roce 2013 ve výši 2,9 %, v roce 2014 ve výši 2,5 % a v roce 2015 ve výši 1,6 % (v metodice ESA95).

Bod č.15:
Návrh na změnu příslušnosti hospodařit s administrativním objektem nám. T. G. Masaryka č. p. 145, Příbram I

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál navrhující změnu příslušnosti hospodařit s administrativním objektem nám. T.G. Masaryka č.p. 145 v Příbrami, a to z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Úřad práce České republiky, a novou dislokaci v tomto objektu.

Vzhledem k tomu, že Úřad práce je většinovým uživatelem tohoto objektu a bude jím i nadále, je změna příslušnosti zcela v souladu se zákonem o majetku České republiky.

Majetek zůstává i nadále ve vlastnictví státu, navržená dispozice a nová dislokace přispěje k jeho lepšímu využití.

Bod č. 23:
Centralizace auditů na Ministerstvu financí - změna nastavení auditního systému u prostředků čerpaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu (SF/FS/EFF)

Ministerstvo financí v předkládá vládě materiál „Centralizace auditů na Ministerstvu financí - změna nastavení auditního systému u prostředků poskytovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu“. Evropská komise dle tzv. Akčního plánu ke zlepšení řídícího a kontrolního systému pro strukturální fondy v ČR požaduje začlenění pověřených subjektů do centrálního auditního systému v rámci MF.

Na základě schválené změny auditního systému nebude po 31. prosinci 2012 nadále využita možnost delegování některých činností Auditního orgánu na útvary dalších ministerstev, regionálních rad a hl. m. Praha (pověřené subjekty auditního orgánu) a veškerá agenda související s auditní činností pro strukturální fondy, Fond soudržnosti a Evropský rybářský fond bude zabezpečována přímo z úrovně Auditního orgánu na Ministerstvu financí ČR.

Schválení navržené změny nastavení auditního systému u prostředků poskytovaných ze SF/CF/EFF a přijetí odpovídajícího usnesení vlády ČR je jedním ze základních předpokladů pro plynulost v proplácení plateb ze strany Evropské komise.

Doporučované

Nejčtenější