Novinky

Materiály na jednání vlády 11. července 2012

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Zahraničí EHP
  • Daňová a celní správa
  • Program švýcarsko-české spolupráce
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Finanční mechanismy
  • Legislativa

Pro informaci:

Bod č. 2:
Výroční zpráva o stavu využívání Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce, za jejichž využití odpovídá Ministerstvo financí

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci výroční zprávu o stavu využívání Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce.

V rámci Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska 2004 - 2009, určených na podporu ekonomického a sociálního vyrovnávání zemí EU a EHP, bylo pro ČR alokováno 104,58 mil. EUR. Tato částka byla rozdělena ve třech výzvách pro předkládání investičních i neinvestičních projektů v oblastech Životní prostředí, Zdravotnictví a péče o dítě, Uchování evropského kulturního dědictví, Rozvoj lidských zdrojů, Schengenské acquis a Udržitelný rozvoj. Realizace podpořených projektů byla oficiálně ukončena 30. dubna 2011. Kvalita výstupů a výsledků projektů je velice dobrá. Ke dni 30. dubna 2012 bylo příjemcům proplaceno 94,69 % poskytnutých grantů.

Dne 28. července 2010 byla podepsána Dohoda o Finančních mechanismech Evropského hospodářského prostoru a Norska 2009 – 2014. ČR by v rámci FM EHP/Norska 2009 – 2014 měla získat 131,8 mil. EUR. V ČR bude implementováno celkem 16 programů. První výzvy pro předkládání návrhů projektů v rámci programů budou zprostředkovateli vyhlašovány ve druhé polovině roku 2012.

Také Program švýcarsko-české spolupráce je určen na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené EU. Pro ČR byl alokován finanční příspěvek pro udělení grantů ve výši 104,29 mil. CHF. K datu 14. června 2012 bylo alokováno 100 % dostupných finančních prostředků. Podpořené projekty a fondy jsou v různých fázích realizace.

Bod č. 7:
Zpráva o činnosti daňové a celní správy České republiky za rok 2011

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci materiál „Zpráva o činnosti daňové a celní správy České republiky za rok 2011“. Uvedený materiál, který je předkládán každoročně, shrnuje výsledky činnosti obou soustav orgánů v resortu Ministerstva financí, vykonávajících správu příjmů veřejných rozpočtů.
Struktura zprávy byla oproti předchozím rokům zásadně změněna. Materiál obsahuje souhrnné přehledy nejvýznamnějších informací, a to jak za rok 2011, tak i v časových řadách. V přílohách jsou přehledy dále rozvedeny a popsány. Jedním z cílů bylo také sjednocení a definice vstupních dat pro jednotlivé ukazatele založené na mezinárodních definicích používaných například Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Evropskou komisí nebo Evropskou organizací daňových správ.

Doporučované

Nejčtenější