Novinky

Materiály na jednání vlády 4. července 2012

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Dvojí zdanění
 • Podklady pro jednání vlády
 • Zahraničí EHP
 • Mezinárodní spolupráce
 • Správa daní a poplatků
 • Nejvyšší kontrolní úřad
 • Veřejný sektor
 • Zahraniční sektor
 • Írán
 • Státní podniky
 • Koksovna Svoboda
 • Společnost OKK
 • Legislativa

Bod č. 2:
Návrh zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších zákonů

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, kterým se implementuje do českého právního řádu směrnice Rady č. 2011/16/EU, o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS ze dne 15. února 2011.

Cílem nové právní úpravy je posílení spolupráce při správě daní, které reaguje na rostoucí provázanost jednotného evropského trhu a globální ekonomiky. Jednotlivý stát nemůže nadále vykonávat řádně správu daní bez spolupráce zahraničních daňových správ. Posílení spolupráce má být dosaženo především:

 • rozšířením a prohloubením forem spolupráce (úprava souběžných daňových kontrol, automatické výměny informací),
 • zavedením přesnějších pravidel spolupráce (např. zavedení lhůt, podmínky pro další užití získaných informací, nebo jejich následné předání dále),
 • prolomením bankovního tajemství pro účely výměny informací,
 • zjednodušením komunikace mezi kontaktními místy mj. prostřednictvím standardních formulářů.

Návrh zákona upravuje provádění mezinárodní spolupráce také na základě mezinárodních smluv (např. smlouvy o zamezení dvojímu zdanění nebo dohody o výměně informací). Předpokládané nabytí účinnosti návrhu zákona je 1. ledna 2013.

Bod č. 14:
Stanovisko ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/09 - Státní finanční aktiva, zejména prostředky soustředěné na jaderném účtu

Ministerstvo financí předkládá vládě stanovisko ke kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce zaměřené na soubor činností vykonávaných Ministerstvem financí v souvislosti se správou peněžních prostředků státních finančních aktiv a zejména jaderného účtu.

Ke zjištěným nedostatkům Ministerstvo financí zpracovalo vysvětlující stanovisko a navrhlo přijetí opatření spočívajících v přípravě legislativních změn i v interních úpravách pravidel pro hospodaření s peněžními prostředky státních finančních aktiv. Cílem navržených opatření je snížení či eliminace rizika opakování zjištěných nedostatků.

Bod č. 15:
Stanovisko Ministerstva financí ke kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č.11/07 - Správa daně z přidané hodnoty při dovozu zboží ze třetích zemí

Ministerstvo financí předkládá vládě stanovisko ke kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce zaměřené na správu daně z přidané hodnoty při dovozu zboží ze třetích zemí.

Kontrola NKÚ byla zaměřena zejména na předávání údajů mezi celními a finančními orgány, správnost těchto informací, rozsah využívání předaných údajů a využívání zákonných oprávnění při správě daně a dále na to, zda plátci daně přiznávali dovoz zboží v daňových přiznáních.

Závěry kontroly nejsou dle našeho názoru zcela objektivní, v mnohém jsou zavádějící a v některých bodech mají až spekulativní charakter, a proto je nutné jejich takto prezentovanou podobu rezolutně odmítnout. Oblastí dovozu zboží ze třetích zemí se daňová i celní správa dlouhodobě intenzivně zabývají a velmi úzce spolupracují, o čemž svědčí i fakt, že za kontrolované období byla doměřena DPH ve výši 10,3 mld. Kč a podniknuty mnohé další kroky cíleně potírající daňové úniky. Charakter zjištění NKÚ v dotčených oblastech nevyžaduje přijetí jednorázových opatření z úrovně Ministerstva financí.

Bod č. 27:
Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů EHP a Norska v programovém období 2009-2014

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál „Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů EHP a Norska v programovém období 2009-2014“. Materiál byl vypracován v souvislosti s probíhajícími přípravami na programové období 2009-2014 a vytváří základní rámec přístupu k finančnímu řízení, kontrole a certifikaci prostředků poskytnutých z Fondů EHP a Norských fondů. V rámci Fondů EHP byl na toto období pro Českou republiku stanoven finanční příspěvek ve výši 56,795 mil. EUR a v rámci Norských fondů 65,120 mil. EUR.

V materiálu jsou v souladu s příslušnými mezinárodními dokumenty stanoveny na národní a nadnárodní úrovní implementační subjekty s jasně definovanými odpovědnostmi za jednotlivé činnosti celého implementačního cyklu. Vedle nastavení finančních toků a popisu odpovědnosti zapojených subjektů je předkládaný materiál rovněž podmínkou pro přijetí návazných metodických dokumentů a úprav informačních systémů a tvoří tak jeden ze základních pilířů pro čerpání prostředků z Fondů EHP a Norských fondů v programovém období 2009-2014. 

Bod č. 29:
Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s vládou Íránské islámské republiky.

Ve snaze omezit daňové zatížení ekonomických subjektů, zajistit výměnu informací v daňové oblasti potřebnou pro správu daní a vyloučit mezinárodní dvojí zdanění, k němuž běžně, bez existence daňových smluv, dochází v mezinárodních hospodářských, obchodních, ale i kulturních stycích a jehož příčinou je kolize daňových zákonů jednotlivých států, je mezi zeměmi obvyklé sjednávat bilaterální smlouvy o zamezení dvojímu zdanění.

V současné době existuje ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Íránskou islámskou republikou bezesmluvní vztah, přičemž pro rozvoj vzájemných ekonomických vztahů mezi oběma státy je existence smlouvy o zamezení dvojímu zdanění potřebná. Nic na této skutečnosti nemění fakt, že jsou přijímána některá omezující opatření vůči Íránu znamenající jistá omezení obchodu s různými druhy zboží, zařízení, technologií apod.

Na expertní úrovni se podařilo daňovou smlouvu, včetně protokolu k ní, dojednat v únoru roku 2012. V tuto chvíli probíhá v obou zemích standardní legislativní proces vedoucí k podpisu smlouvy v době co možná nejbližší.

Pro informaci:

Bod č. 6:
Informace o počtu zbytkových státních podniků a postupu ukončování jejich činnosti

Pro informaci členů vlády je předkládán materiál „Informace o počtu zbytkových státních podniků a postupu ukončování jejich činnosti“.

Zpráva je vypracována z podkladů, které ministru financí zaslali členové vlády, v jejichž působnosti jsou zakladatelské funkce. Zachycuje přehled o počtu zbytkových státních podniků včetně důvodů jejich existence. Dále je uveden předpokládaný termín ukončení jejich činnosti a základní ekonomické charakteristiky.  Součástí informace je i přehled o počtu státních podniků v likvidaci resp. v konkurzu. Jedná se o přehled k 31. 12. 2011.

Bod č. 15:
Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky Odstranění krajně naléhavého stavu - ochranné sanační čerpání v areálu Koksovny Svoboda společnosti OKK Koksovny a.s. vedoucí k zabránění znečištění povrchových vod řeky Ostravice v jednacím řízení bez uveřejnění Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o přípravě nadlimitní veřejné zakázky Odstranění krajně naléhavého stavu - ochranné sanační čerpání v areálu Koksovny Svoboda společnosti OKK Koksovny a.s. vedoucí k zabránění znečištění povrchových vod řeky Ostravice.

Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v souvislosti s procesem odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizaci, v návaznosti na uzavřenou ekologickou smlouvou s nabyvatelem privatizovaného majetku společností OKK Koksovny a.s.

Cílem této zakázky je eliminace krajně naléhavého stavu vyhlášeného Oblastním inspektorátem ČIŽP Ostrava. Krajně naléhavý stav spočívá v existenci masivní kontaminace podzemních vod v bezprostřední blízkosti břehové linie řeky Ostravice v areálu Koksovny Svoboda společnosti OKK Koksovny a.s. a riziku přestupu této kontaminace do povrchových vod.

 

Doporučované

Nejčtenější