Novinky

31. srpna 2011

Materiály na jednání vlády 31. srpna 2011

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Dvojí zdanění
  • Ekologické zakázky
  • Podklady pro jednání vlády
  • Uzbecká republika
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Ekologické závazky
  • Legislativa

Bod č. 13:
Návrh na sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Ministerstvo financí předkládá vládě ke schválení protokol, který bude tvořit nedílnou součást smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Uzbekistánem. Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a  Uzbekistánem se v současné době uplatňuje Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která vstoupila v platnost dne 15. ledna 2001. Vzhledem k tomu, že na základě průzkumu provedeného v České republice mezi územními finančními orgány vyplynula potřeba tuto smlouvu rozšířit, bylo Českou republikou uzbecké straně oficiálně navrženo sjednání doplňujícího Protokolu k uvedené bilaterální smlouvě.

Na expertní úrovni se podařilo tento Protokol dojednat během jediného kola jednání v březnu 2011.

Bod č. 15:
Aktualizace složení ustanovené hodnotící komise, pro posouzení a hodnocení nabídek podaných na komplexní veřejnou zakázku Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací, Usnesením vlády č. 1251 ze dne 5. října 2009

Ministerstvo financí předkládá vládě na vědomí a ke schválení materiál Aktualizace složení hodnotící komise, ustanovené Usnesením vlády č. 1251 ze dne 5. října 2009, pro posouzení a hodnocení nabídek podaných na komplexní veřejnou zakázku Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací. MF navrhuje ustanovit hodnotící komisi k předmětné veřejné zakázce v novém složení, které vyhovuje požadavku Usnesení č. 158 ze dne 22.2.2010, tzn. členové a náhradníci jsou držiteli osvědčení fyzické osoby nejméně pro stupeň utajení Důvěrné a které odpovídá personálním změnám v zastoupených institucích.

Doporučované

Nejčtenější