Novinky

24. srpna 2011

Materiály na jednání vlády 24. srpna 2011

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Podklady pro jednání vlády
 • Privatizace
 • Makroekonomická predikce
 • Jedno inkasní místo
 • Veřejný sektor
 • Převod majetku státu
 • Česká Lípa
 • Státní zkušební ústavy
 • Ekologické závazky
 • Legislativa

Bod č. 2:
Návrh zákona o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů

Návrh zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů představuje první fázi III. pilíře daňové reformy, tedy reformy přímých daní.

Navrhovanou právní úpravou je sledováno zejména naplnění konceptu jednoho inkasního místa, což představuje obrovské zjednodušení komunikace daňových subjektů s příslušnými orgány veřejné správy. V současné době musí daňové subjekty komunikovat zvlášť s finančními úřady, orgány správy sociálního zabezpečení či zdravotními pojišťovnami. V důsledku navrhované právní úpravy by však tato komunikace probíhala pouze v rámci Jednoho inkasního místa.

Předpokládané nabytí účinnosti návrhu zákona je 1. ledna 2013, s výjimkou odvodu z loterií a jiných podobných her a s ním souvisejících ustanovení, která by měla nabýt účinnosti od 1. ledna 2012.

Související informace:

Bod č. 11:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách  převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě souhrnný materiál navrhující privatizaci částí majetku ve správě Pozemkového fondu ČR, částí majetku ve správě ÚZSVM a dále SŽDC, s.o., formou přímých prodejů předem určeným nabyvatelům za dohodnuté ceny. Dohodnuté kupní ceny byly stanoveny minimálně v cenách v místě a čase obvyklých, zjištěných na základě soudními znalci vypracovaných znaleckých posudků.

Bod č. 12:
Návrh na změnu příslušnosti hospodařit s objektem Děčínská č.p. 389, budova A, Česká Lípa

Ministerstvo financí předkládá vládě dislokační materiál, na jehož základě navrhuje vládě odsouhlasit změnu příslušnosti hospodařit s majetkem státu. Předmětem dispozice je administrativní budova v České Lípě, se kterou je nyní příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a která je z převážné části využívána Okresním soudem v České Lípě, jež požádal o její převedení.

Navržená dispozice s objektem a příslušnými pozemky a nová dislokace v tomto objektu přispěje k lepšímu využití předmětného majetku, který i nadále zůstává ve vlastnictví státu.

Bod č. 15:
Státní zkušební ústavy v zakladatelské působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu - zrušení usnesení vlády č. 1456 ze dne 19. listopadu 2008 a návrh dalšího postupu

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem financí předkládá vládě  společný návrh usnesení, kterým se ruší usnesení vlády ze dne 19. listopadu 2008 č. 1456 o postupu privatizace majetku vybraných státních podniků. Majetek uvedených státních podniků by tak měl zůstat v rukou státu a rovněž tyto subjekty budou ponechány ve formě státních podniků. Jedná se o následující subjekty:

 • Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. se sídlem v Praze,
 • Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. se sídlem v Ostravě,
 • Strojírenský zkušební ústav, s.p. se sídlem v Brně,
 • Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. se sídlem v Praze,
 • Textilní zkušební ústav, s.p. se sídlem v Brně,
 • Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. se sídlem v Praze.

 

Pro informaci:

Bod č. 1:
Makroekonomická predikce České republiky

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci makroekonomickou predikci České republiky. Podrobnější informace viz. související informace.

Související informace:

Bod č. 3:
Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 a celkově od počátku privatizace

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál o výši čerpání garancí ve vztahu k aktuálnímu stavu zdrojů a prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí. Úkol pravidelně pololetně informovat vládu vyplývá z bodu 11) usnesení vlády ČR č. 51 ze dne 10. ledna 2001, o zásadách vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací.

V materiálu ministerstvo informuje o dosažených výsledcích v procesu odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací, a to zejména s ohledem na zavedení účinnějšího systému zahlazování ekologických škod. Tabulky, které jsou součástí materiálu, vykreslují stav schválených smluvních garancí k odstranění starých ekologických škod a čerpání finančních prostředků na ekologii za I. pololetí roku 2011. Dále seznamují s výší garancí schválených vládou ČR na nápravu ekologických škod způsobených těžbou nerostů a revitalizaci krajiny Moravskoslezského a Jihomoravského kraje, kraje Ústeckého a Karlovarského a kladenského regionu.

Doporučované

Nejčtenější