Novinky

21. září 2011

Materiály na jednání vlády 21. září 2011

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Hospodaření obcí a krajů
 • Podklady pro jednání vlády
 • Návrh zákona
 • Státní rozpočet
 • Ústecký kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Rozpočtová pravidla
 • Finanční správa
 • Veřejná správa
 • Ekologické škody
 • Karlovarský kraj
 • Legislativa
 • Dohled nad finančním trhem

Bod č. 2:
Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 a návrh usnesení vlády České republiky k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2013 a 2014 a k návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2013 a 2014

Ministerstvo financí zpracovalo pro jednání vlády materiál „Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 včetně rozpočtové dokumentace.“ Východiskem pro zpracování bylo usnesení vlády ze dne 20. července 2011 č. 590, kterým byly schváleny příjmy a výdaje rozpočtových kapitol a státních fondů.

Příjmy státního rozpočtu v roce 2012 jsou navrženy v objemu 1 084,7 mld. Kč, výdaje státního rozpočtu v roce 2012 by měly dosáhnout 1 189,7 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu na rok 2012 je navržen  ve výši 105 mld. Kč (v metodice sestavování státního rozpočtu). Předložený návrh státního rozpočtu znamená, že podíl deficitu veřejných rozpočtů na HDP bude v roce 2012 ve výši 3,5 % (v metodice ESA95).

Střednědobý výdajový rámec státního rozpočtu a státních fondů na rok 2012 schválený usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 566/2011 je dodržen.

Bod č. 7:
Návrh protikorupční novely rozpočtových pravidel

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu předkládají vládě Návrh protikorupční novely rozpočtových pravidel. Její návrh byl vypracován na základě „Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012“. Cílem návrhu je zprůhlednění postupu při poskytování dotací ze státního rozpočtu, které bude zajištěno zveřejňováním informací z dotačního řízení.

Bod č. 10:
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii

Ministerstvo financí předkládá návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii. Předložený návrh zákona představuje transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010, označovanou jako tzv. Směrnice Omnibus I. Ta upravuje oblast finančních služeb s ohledem na pravomoci nových Evropských orgánů dohledu. Návrh dále obsahuje několik ustanovení sloužících k adaptaci českého právního řádu na novelu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách, která rovněž souvisí s evropskou reformou dohledu nad finančním trhem.

Směrnice Omnibus I byla přijata v návaznosti na nařízení tzv. dohledového balíčku. Na základě těchto nařízení vzniká nový Evropský systém dohledu nad finančními trhy. Český právní řád byl na tato nařízení již adaptován, a to novelou zákona o České národní bance č. 92/2011 Sb.. Předložený návrh zákona novelizuje osm zákonů, konkrétně zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, zákon č. 377/2005 Sb., o finančních konglomerátech a zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Příprava návrhu zákona probíhala ve spolupráci s Českou národní bankou.

Bod č. 17:
Jmenování meziresortních komisí a komisí pro posouzení a hodnocení nabídek, týkajících se řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu předkládají vládě materiál s aktualizovanými údaji o personálním složení v mezirezortních a hodnotících komisích pro řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje. V mnoha institucích zastoupených v příslušných komisích došlo od doby jejich ustanovení usnesením vlády dne 12. října 2009 k personálním změnám a je proto potřeba zajistit odpovídající změny původně nominovaných zástupců.


Pro informaci:

Bod č.1:
Informace o monitoringu hospodaření obcí za rok 2010

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o monitoringu hospodaření obcí za rok 2010 provedeném Ministerstvem financí v souladu s usnesením vlády České republiky č. 695 ze dne 29. září 2010. Materiál poskytuje souhrnné informace o výsledcích monitoringu hospodaření obcí za kalendářní rok 2010, přičemž hlavní pozornost je zaměřena na dva monitorující ukazatele – ukazatel celkové likvidity a ukazatel podílu cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům.
Z výsledků monitoringu hospodaření obcí za rok 2010 vyplývá, že i přes nižší růst daňových příjmů v roce 2010 (po jejich značném propadu v roce 2009) a přes komplikace při čerpání dotací, nedochází ke zhoršování hospodářské situace obcí, neboť obce své rozpočtové hospodaření těmto nepříznivým podmínkám postupně přizpůsobují. Hospodářský stav obcí lze označit za stabilní a přístup vedení obcí za velmi odpovědný.

Bod č. 9:
Informace o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení provozu informačních a technologických systémů daňové správy podle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010

Ministerstvo financí předkládá vládě „Informaci o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení provozu informačních a technologických systémů daňové správy, dle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010“. K zabezpečení automatizované podpory výkonu správy daní a poplatků na finančních úřadech, finančních ředitelstvích a na Generálním finančním ředitelství je nezbytné zajistit úpravu a provoz daňového informačního systému ADIS, ale i dalších informačních systémů. Informační systémy jsou používány 15-ti tisíci pracovníky české daňové správy.

Doporučované

Nejčtenější