Novinky

20. července 2011

Materiály na jednání vlády 20. července 2011

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Dvojí zdanění
  • Ekologické zakázky
  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejná zakázka
  • Finanční arbitr
  • Bermudy
  • Veřejný sektor
  • Ekologické závazky
  • Legislativa

Bod č. 33:
Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky na sanaci starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací

Ministerstvo financí předkládá vládě v souvislosti s Usnesením vlády č. 158 ze dne 22. února 2010 materiál „Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky na sanaci starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací, s názvem „Nápravná opatření vedoucí k odstranění krajně naléhavého případu ve společnosti Aircraft Industries, a.s. v Kunovicích - III. etapa", s předpokládanou hodnotou nad 500 mil. Kč bez DPH a informace o zadání nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/06 Sb., o veřejných zakázkách“.

Bod č. 42:
Návrh na sjednání dohody mezi Českou republikou a vládou Bermud o výměně informací v daňových záležitostech

Ministerstvo financí předkládá vládě České republiky ke schválení návrh Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bermud o výměně informací v daňových záležitostech včetně Protokolu k této Dohodě (dále jen Dohoda.)

Česká republika tak reaguje na nutnost posílení vzájemné výměny informací v oblasti daní, která je výsledkem rostoucí provázanosti celosvětové ekonomiky. Pro efektivní aplikaci a vymáhání vnitrostátních daňových zákonů se ukazuje jako nezbytné urychleně posílit proces budování rozvinutého systému mezinárodní výměny informací, který nebude pokrývat pouze území členských států Evropské unie, ale také jurisdikce, které svým daňovým režimem narušují principy spravedlivé daňové soutěže a umožňují snižování daňových příjmů v ostatních státech mezinárodního společenství.

Ministerstvo financí v této souvislosti zahájilo řadu jednání se státy s preferenčními daňovými režimy (tzv. „daňové ráje“), které prozatím vyústily ke sjednání pěti konečných textů návrhů dohod o výměně informací s příslušnými jurisdikcemi (kromě Bermud jde o Britské Panenské ostrovy, Jersey, Ostrov Man a Guernsey). Návrh Dohody o výměně informací a doprovodných dokumentů s vládou Bermud je další z nich, která dospěla do fáze legislativního procesu nutného k ratifikaci.

Uzavřením navrhované Dohody získá Česká republika možnost dožádání příslušného orgánu smluvního státu o veškeré informace potřebné ke správnému stanovení, výběru a vymáhání daní, popř. k vyšetřování nebo stíhání daňových trestných činů. Od těchto opatření tak lze očekávat nejen možnost českých správců daně doměřit daň, která by českými daňovými rezidenty nebyla odvedena, ale také zvýšení daňové disciplíny tuzemských daňových rezidentů do budoucna.

Bod č. 42:
Návrh usnesení, kterým se pověří ministr financí určováním platu finančního arbitra

Ministerstvo financí předkládá vládě ke schválení návrh usnesení, na jehož základě bude pověřen ministr financí určováním platu finančního arbitra.

Dne 1. července 2011 nabyl účinnosti zákon č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, rozšiřující působnost finančního arbitra na spory ze spotřebitelských úvěrů a na spory z kolektivního investování. Zákon zřizuje Kancelář finančního arbitra jako organizační složky státu financované ze státního rozpočtu.

Funkční období stávajícího finančního arbitra zvoleného Poslaneckou sněmovnou není nabytím účinnosti zákona č. 180/2011 Sb. nikterak dotčeno. Od uvedeného dne však finanční arbitr stojí v čele nově zřízené Kanceláře finančního arbitra jako vedoucí organizační složky státu, který svou činnost vykonává v pracovním poměru k České republice. Jelikož se pracovní poměr finančního arbitra a otázky s ním související řídí zákoníkem práce, je nutné v souladu se zákoníkem práce stanovit výši platu finančního arbitra. Příslušná ustanovení zákoníku práce stanoví, že plat vedoucího organizační složky státu určuje orgán, který jej na pracovní místo ustanovil. Proto je k určení platu finančního arbitra nově při aplikaci příslušných právních předpisů povolána vláda, která tuto svou pravomoc deleguje na ministra financí.

Doporučované

Nejčtenější