Novinky

13. července 2011

Materiály na jednání vlády 13. července 2011

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Zahraničí EHP
  • Výroční zpráva
  • Program švýcarsko-české spolupráce
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Státní podniky
  • Vývoj finančního trhu
  • Centrální systém účetních informací
  • Legislativa

Pro informaci:

Bod č. 1:
Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2010

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci Zprávu o vývoji finančního trhu za rok 2010. Zpráva shrnuje nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce a naznačuje trendy pro další období. Finanční sektor v České republice je celkově hodnocen jako stabilizovaný, s dostatečným kapitálovým vybavením a předpokladem odolání i případným nenadálým tržním šokům v nejbližším období. Rovněž tvorba zisku v sektoru se jeví jako vcelku příznivá a dává reálné předpoklady pro financování dalšího rozvoje. Externími problémy na zahraničních finančních trzích byl ten český ovlivněn v podstatě jen nepřímo. Zpráva bude po projednání vládou zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva financí.

Bod č. 7:
Výroční zpráva o stavu využívání Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska, Programu švýcarsko-české spolupráce a programů financovaných z rozpočtu EU, za jejichž využití odpovídá Ministerstvo financí

Materiál informuje o využívání Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska programovaných v období 2004 – 2009 i dalších programech zahraniční pomoci, které jsou řízeny Ministerstvem financí. V rámci FM EHP/Norska 2004 – 2009 bylo pro ČR alokováno 104,58 mil. EUR. Dne 16. června 2011 byl podpisem Memorand o porozumění mezi ČR a zástupci zemí poskytujících finanční příspěvek završen proces vyjednávání o druhém programovacím období FM EHP/Norska pro léta 2009 – 2014, kdy může ČR čerpat až 131,8 mil. EUR.

Bod č. 17:
Informace o využití centrálního systému účetních informací státu pro naplnění programového prohlášení vlády a o zajištění metodické podpory

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o stávající situaci využívání Centrálního systému účetních informací státu a o možnostech jeho dalšího využití v rámci monitorovacích, zjišťovacích a kontrolních činností. Současně MF informuje o zajištění metodické podpory v rámci vytvoření účetnictví státu.

Bod č. 24:
Informace o počtu zbytkových státních podniků a postupu ukončování jejich činnosti

Zpráva je vypracována z podkladů, které ministru financí zaslali členové vlády, v jejichž působnosti jsou zakladatelské funkce. Seznamuje s počtem zbytkových státních podniků a důvody jejich existence. Materiál uvádí také předpokládaný termín ukončení jejich činnosti a základní ekonomické charakteristiky. Součástí informace je i přehled o státních podnicích v likvidaci, resp. v konkurzu. Zachycuje stav k 31.12.2010.

Doporučované

Nejčtenější