Novinky

10. srpna 2011

Materiály na jednání vlády 10. srpna 2011

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Dvojí zdanění
 • Podklady pro jednání vlády
 • Finanční arbitr
 • Spořicí státní dluhopisy
 • Jedno inkasní místo
 • Guernsey
 • Veřejný sektor
 • IS EDS/SMVS
 • Nadlimitní veřejná zakázka
 • Návrh zákona o Finanční správě
 • Návrh zákona o Celní správě
 • Národní evidence účtů
 • SAP ČR
 • I.CA
 • Legislativa

Bod č. 2:
Návrh zákona o Finanční správě České republiky a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky

Ministerstvo financí předkládá vládě ke schválení návrhy zákonů úzce související s projektem vytvoření Jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů.

Návrh zákona o Finanční správě ČR představuje druhou fázi institucionální reformy daňové správy, kdy první fáze již byla s účinností od 1. ledna 2011 provedena zákonem č. 199/2010 Sb., kterým byl novelizován stávající zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. Došlo tak ke konstituování daňové správy jako samostatné soustavy orgánů v čele s Generálním finančním ředitelstvím, coby orgánem s celostátní působností podřízeným Ministerstvu financí.

Předložený návrh zákona o Finanční správě ČR, jehož účinnost se předpokládá od 1. ledna 2012, v uvedené reformě dále pokračuje, přičemž jeho základní pilíře lze shrnout následovně:

 • Bude vytvořena Finanční správa České republiky jako jednotně centrálně řízená soustava orgánů, v jejímž čele bude stát současné Generální finanční ředitelství podřízené Ministerstvu financí a plnící také roli jediné účetní jednotky pro celou soustavu.
 • Orgány daňové správy budou na regionální a lokální úrovni reorganizovány ze současných 8 finančních ředitelství a 199 finančních úřadů na jediné Odvolací finanční ředitelství, 14 finančních úřadů se sídly v krajských městech a na jejich 199 územních pracovišť. Tímto krokem dojde ke spojení orgánů daňové správy v kraji do jediné právní jednotky. To umožní zvýšit flexibilitu řízení soustavy spolu s možností další optimalizace celého systému např. ve formě koncentrace vybraných činností v rámci kraje. Návrh zákona o Finanční správě ČR přitom nenavrhuje rušení žádných současných finančních úřadů bez jejich náhrady územními pracovišti. Ani v horizontu následujících let nelze předpokládat radikální snížení počtu územních pracovišť.
 • Věcná působnost současné daňové správy bude ponechána beze změny.
 • Bude vytvořen Specializovaný finanční úřad pro velké daňové subjekty (dosahující obratu 2 mld. Kč) a specifické daňové subjekty (banky, pojišťovny atd.).
 • Navržená soustava Finanční správy ČR bude schopna k 1. lednu 2013 převzít správu pojistného na veřejnoprávní pojištění (tento krok legislativně řeší současně projednávaný návrh zákona o změně zákonů v souvislosti se zřízením Jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů).

 

Bod č. 3:
Návrh zákona o Celní správě České republiky a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky

Návrhy zákonů navazují na mapování procesů činnosti celních orgánů a analýzu funkcionality organizačního uspořádání. Z hodnocení stávajícího systému řízení vyplývá, že tento model řízení je v současných podmínkách již nevyhovující, neboť celní správě neumožňuje pružně reagovat na situaci v jednotlivých regionech formou vytváření, případně rušení pracovišť a tím tak zajišťovat požadovanou dostupnost služeb a zároveň efektivním způsobem řídit svoje náklady. Obecně lze konstatovat, že navrhované organizační změny budou představovat v dané oblasti významnou úsporu finančních prostředků vynakládaných ze státního rozpočtu.

Celní správa ČR by měla být organizována obdobným principem jako budoucí Finanční správa ČR plnící roli Jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů, s níž bude v rámci celní správy nutné zajišťovat operativní spolupráci při výkonu řady kompetencí (například při správě spotřebních daní).

Bod č. 4:
Návrh zákona o změně zákonů v souvislosti se zřízením Jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů

Návrh zákona o změně zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů představuje první fázi III. pilíře daňové reformy, tedy reformy přímých daní.

Navrhovanou právní úpravou je sledováno zejména naplnění konceptu Jednoho inkasního místa, což představuje obrovské zjednodušení komunikace daňových subjektů s příslušnými orgány veřejné správy. V současné době musí daňové subjekty komunikovat zvlášť s finančními úřady, orgány správy sociálního zabezpečení či zdravotními pojišťovnami. V důsledku navrhované právní úpravy by však tato komunikace probíhala pouze v rámci Jednoho inkasního místa.

Předpokládané nabytí účinnosti návrhu zákona je 1. ledna 2013, s výjimkou odvodu z loterií a jiných podobných her a s ním souvisejících ustanovení, která by měla nabýt účinnosti od 1. ledna 2012.

Související informace:

Bod č. 14:
Návrh na zřízení „Národní evidence účtů“

Ministerstvo financí předkládá do vlády návrh na zřízení "Národní evidence účtů." Přijetím návrhu dojde k vytvoření datového skladu, který bude poskytovat zákonem definovaným subjektům informace z finančního sektoru. Uvedeným řešením bude zrychlen a zefektivněn celkový proces získávání informací. Finanční dopady v podobě snížení nákladů se promítnou nejen do státního rozpočtu, ale také na straně finančního sektoru a jsou predikovány v objemu desítek miliónů korun.

Bod č. 20:
Návrh usnesení vlády, kterým se pověřuje ministr financí určováním platu finančního arbitra

Ministerstvo financí předkládá vládě ke schválení návrh usnesení vlády o určení výše platu finančního arbitra.

Dne 1. července 2011 nabyl účinnosti zákon č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který rozšířil působnost finančního arbitra na spory ze spotřebitelských úvěrů a na spory z kolektivního investování a zároveň zřídil Kancelář finančního arbitra jako organizační složku státu financovanou ze státního rozpočtu.

Jelikož se pracovní poměr finančního arbitra a otázky s ním související řídí zákoníkem práce, je také v souladu se zákoníkem práce nutné stanovit výši platu finančního arbitra. Příslušná ustanovení zákoníku práce stanoví, že plat vedoucího organizační složky státu určuje orgán, který jej na pracovní místo ustanovil.

Bod č. 23:
Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 16. února 2011 č. 127 k návrhu na sjednání Dohody mezi Českou republikou a vládou Guernsey o výměně informací v daňových záležitostech

Ministerstvo financí předkládá vládě České republiky ke schválení návrh na změnu usnesení vlády ze dne 16. února 2011 č. 127 k návrhu na sjednání Dohody mezi Českou republikou a vládou Guernsey, o výměně informací v daňových záležitostech.

Důvodem návrhu na změnu usnesení je požadavek vlády Guernsey na podpis této Dohody v Londýně. V návaznosti na tento požadavek se navrhuje změna usnesení vlády tak, aby k podpisu Dohody s výhradou ratifikace mohl být zmocněn mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska pan Michael Žantovský.

Související informace:

Bod č.29:
Záměr uzavřít „Smlouvu o strategické spolupráci mezi Českou republikou a společností SAP ČR, spol. s.r.o.“

Ministerstvo financí předkládá vládě ke schválení materiál o záměru uzavřít smlouvu o strategické spolupráci mezi Českou republikou a společnosti SAP ČR, spol. s r.o. V rámci připravované „Smlouvy“ lze dosáhnout významných úspor ve státních výdajích při nákupu služeb SW maintenance licencí SAP.

 

Pro informaci

Bod č. 14:
Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění - „Distribuce výpisů majetkových účtů“

Ministerstvo financí předkládá vládě informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Distribuce výpisů z majetkových účtů“ podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v jednacím řízení bez uveřejnění.

Výše zmíněná veřejná zakázka souvisí s implementací prodeje státních dluhopisů určených pro fyzické osoby a neziskové právnické osoby (tzv. „spořící dluhopisy“).

Bod č.15:
Příprava nadlimitní veřejné zakázky „o poskytování certifikačních služeb I.CA a provádění plateb za služby poskytované I.CA“

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o připravované nadlimitní veřejné zakázce „o poskytování certifikačních služeb I.CA a provádění plateb za služby poskytované I.CA“, jejíž předmětem je uzavření nové smlouvy, která nahradí stávající smlouvu (o poskytování služeb I.CA při vydávání kvalifikovaných certifikátů, při vydávání kvalifikovaných systémových certifikátů a při vydávání kvalifikovaných časových razítek a o provádění plateb za služby poskytované I.CA) a umožní zvýšení finančního limitu pro  odběr certifikačních služeb, spojených s rozvojem elektronizace veřejné správy.

Bod č. 16:
Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky zadávané na základě výjimky zákona - „Výběr distributorů spořících státních dluhopisů“

Ministerstvo financí předkládá vládě informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Výběr distributorů spořících dluhopisů“ na základě výjimky podle § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět veřejné zakázky je spojen s plánovaným prodejem státních dluhopisů určených pro fyzické osoby a neziskové právnické osoby (tzv. „spořící dluhopisy“).

Distributoři spořících dluhopisů budou prostřednictvím své obchodní sítě poskytovat služby, které souvisejí se zabezpečením úpisu spořících dluhopisů osobami oprávněnými podle emisních podmínek spořící dluhopisy upisovat. Distributoři budou dále poskytovat služby majitelům účtů vedených v samostatné evidenci ministerstva, či jiným oprávněným osobám v souvislosti s vedením samostatné evidence ministerstva.

Bod č. 17:
Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění - „Vedení samostatné evidence spořících dluhopisů“

Ministerstvo financí předkládá vládě informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Vedení samostatné evidence spořících dluhopisů“ podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v jednacím řízení bez uveřejnění.

Ministerstvo financí v souvislosti s plánovaným prodejem „spořících dluhopisů“ povede samostatnou evidenci zaknihovaných státních dluhopisů. Veřejná zakázka spočívá v technickém a programovém zabezpečení vedení samostatné evidence. Tato evidence bude důsledně oddělena od stávajících operací Ministerstva financí a bude oddělena od centrální evidence cenných papírů, čímž bude zajištěna naprostá transparentnost správy majetkových účtů občanů a neziskových institucí, na kterých budou evidovány pouze spořící dluhopisy.

Bod č. 19:
Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Úprava IS ISPROFIN-EDS/SMVS“  v jednacím řízení bez uveřejnění

Informační systém programového financování (ISPROFIN) je manažerský systém pro řízení a kontrolu čerpání položek státního rozpočtu. Člení se na Evidenční dotační systém (EDS) a Správu majetku ve vlastnictví státu (SMVS). Mezi funkce systému patří mj. plánování finanční potřeby a zdrojů investičních a neinvestičních akcí,  průběžné operativní sledování průběhu realizace akce a zpracování požadované dokladové dokumentace nebo zpracovávání dokumentace nutné k uvolňování finančních prostředků. Potřeba dalšího vývoje systému je vyvolána rozhodnutím ŘV IISSP o rozsahu a způsobu integrace EDS/SMVS do projektu IISSP v pilotním provozu.

Doporučované

Nejčtenější