Novinky

29. září 2010

Materiály na jednání vlády 29. září 2010

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Daňový řád
 • Hospodaření obcí a krajů
 • Podklady pro jednání vlády
 • Návrh zákona
 • Veřejná zakázka
 • Veřejný sektor
 • Loterijní zákon
 • Dluhopisový program
 • TaxTest
 • Regulace zadluženosti obcí a krajů
 • Monitoring hospodaření obcí
 • Legislativa

Bod č. 3:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí zpracovalo návrh novely zákona o loteriích a jiných podobných hrách, která si klade za cíl vyřešit v krátkém časovém horizontu problém, který je v současné době vnímán jako jeden z nejnaléhavějších v oblasti provozování hazardních her. Tímto problémem je legislativně nedostatečně řešená úloha samosprávy a její možnost cestou obecně závazných vyhlášek regulovat provozování loterií a jiných podobných her na svém území. Podle současné právní úpravy jsou obce zmocněny regulovat pouze jeden segment loterního trhu, a to provozování výherních hracích přístrojů. Novela proto rozšiřuje pravomoc obcí o některé další  sázkové hry, např. sázkové hry v kasinu nebo tzv. interaktivní videoloterní terminály.

Novela dává obcím pravomoc, aby obecně závaznými vyhláškami určily, na kterých místech a v jakém čase je provozování zákonem stanovených sázkových her povoleno nebo naopak zakázáno. Obec rovněž bude mít možnost úplně zakázat provozování zmíněných her na celém svém území. Novela dále rozšiřuje dosavadní zákaz provozování výherních hracích přístrojů v zákonem vymezených zařízeních a budovách o zákaz provozování dalších loterií a jiných podobných her v takto „chráněných“ objektech.

V neposlední řadě novela výslovně podřazuje turnaje v karetních hrách, při nichž účastníci platí vklad (startovné) a úspěšní účastníci získávají výhry, pod režim sázkových her v kasinu.  Turnaje v karetních hrách  se zpravidla vyznačují vysokými finanční vklady i výhrami a vedle dovednosti v sobě nesou i jistý prvek náhody a proto je třeba je jednoznačně zařadit, podobně jako jiné „stolní“ či „živé“ hry, k sázkovým hrám v kasinu.

Bod č. 4:
Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2011 a 2012, a na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2011 a 2012

Jedná se o typický zákon technického charakteru, který nezvyšuje objem státního dluhu. Navrhovaný zákon se skládá věcně ze dvou částí. První z nich má za cíl získat zákonné povolení ministerstvu financí refinancovat část státního dluhu v celkové výši 214,3 mld. Kč splatného v letech 2011 a 2012. Toto povolení tak umožní vydat nové státní dluhopisy a z výnosu jejich emise uhradit splátky jistin státních dluhopisů a půjček od Evropské investiční banky.

Druhá část zákona se týká odkupů státních dluhopisů před jejich splatností ze sekundárního trhu a vytváří zákonný rámec pro případnou realizaci těchto operací. V souladu se Strategií financování a řízení státního dluhu České republiky je jedním se sledovaných cílů také podpora tržní likvidity státních dluhopisů, která je uskutečňována vydáváním emisí dluhopisů v celkových objemech desítek miliard korun, což zvyšuje nároky na řízení refinančního rizika státu, tj. rizika, že stát nesplatí jednorázově tyto dluhopisy v souladu s emisními podmínkami včas a v plné výši. Zpětné odkupování těchto dluhopisů ze sekundárního trhu již před datem jejich splatnosti emise proto přispívá k prevenci tohoto rizika a zároveň umožňuje držitelům státních dluhopisů získat nové dluhopisy v určitém předstihu před splatností stávajících dluhopisů, což jim umožňuje pružnější řízení svých portfolií a dochází tak k podpoře tržní likvidity. Ministerstvo financí využije tento rámec pouze v případě, že podmínky na finančním trhu budou pro takové operace z rozpočtového hlediska příznivé. Praxe zpětných odkupů státních dluhopisů je obvyklá v zemích Evropské unie a OECD a je součástí efektivního řízení státního dluhu.

Bod č. 16:
Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395, o monitoringu hospodaření obcí a o zrušení usnesení vlády České republiky ze dne 14. dubna 2004 č. 346, o Regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby

V návaznosti na změny v účetnictví veřejného sektoru, které vstoupily v platnost dne 1. 1. 2010, je nutné aktualizovat algoritmy soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) tak, aby je bylo možné použít pro výpočet SIMU za kalendářní rok 2010 a následující období. Obsahem materiálu je návrh na úpravu algoritmů, tabulky SIMU, postupu Ministerstva financí a časového harmonogramu. Jeho účelem pak transparentní, komplexní a objektivní hodnocení stavu hospodaření a zadluženosti jednotlivých obcí, a to včetně jimi zřízených příspěvkových organizací. Navržená opatření by měla vést k větší obezřetnosti při hospodaření s veřejnými prostředky na obecní úrovni a měla by zároveň přispět k omezení rizika platební neschopnosti jednotlivých obcí.

Pro informaci

Bod č. 1:
Informace o monitoringu hospodaření obcí za rok 2009

Materiál poskytuje vládě informaci o monitoringu hospodaření obcí za rok 2009 provedeném Ministerstvem financí. V materiálu jsou obsaženy souhrnné informace o výsledcích monitoringu za rok 2009, přičemž je hlavní pozornost zaměřena na dva monitorující ukazatele – ukazatel celkové likvidity a ukazatel podílu cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům. Materiál se rovněž podrobně věnuje popisu hospodářské situace obcí zařazených do skupiny obcí s vyšší mírou rizika hospodaření. Z představených výsledků vyplývá, že i přes nepříznivý vývoj daňových příjmů v roce 2009 a častá zpoždění v proplácení přislíbených dotací z fondů EU hospodaří naprostá většina obcí odpovědně a možným rizikům, které by mohly chod obce negativně ovlivnit, se snaží při své činnosti předcházet.

Bod č. 4:
Informace pro vládu o veřejné zakázce „Daňový řád II. etapa“ k postupné implementaci zákona č. 280/2009 Sb., Daňového řádu, do informačního systému daňové správy dle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o přípravě veřejné zakázky „Daňový řád II. etapa“. Předmětem veřejné zakázky je druhá fáze implementace nového Daňového řádu, který do informačního systému daňové správy, který je využíván 15 tisíci pracovníky české daňové správy a je provozován na všech finančních úřadech, finančních ředitelstvích a na Ministerstvu financí.  S ohledem na účinnost zákona od 1.1.2011 a rozsah nutných úprav, které tato legislativní změna vyvolává, navazuje tato zakázka na první etapu, která je ve fázi realizace a bude se jednat o zapracování další části nezbytných funkcionalit pro realizaci daňového řízení k 1.1.2011.

Bod č. 5:
Informace pro vládu o veřejné zakázce „Vývoj pracovní a učební pomůcky Taxtest – 17.etapa“ dle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010

Ministerstvo financí předkládá vládě Informaci o veřejné zakázce „Vývoj pracovní a učební pomůcky Taxtest - 17. etapa“  Aplikace TaxTest je využívána všemi pracovníky české daňové správy a je provozována na všech finančních úřadech, finančních ředitelstvích, vzdělávacích zařízeních a na ministerstvu financí. Systém zabezpečuje odborné vzdělávání v oblasti daňové správy a je přístupný i široké veřejnosti prostřednictvím přístupu na webové stránky MF nebo daňové správy.

Doporučované

Nejčtenější