Novinky

28. července 2010

Materiály na jednání vlády 28. července 2010

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Povodně
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Deficit veřejných financí
  • EBRD
  • Ekologické závazky
  • Oprava velkokapacitního rentgenu CS
  • Legislativa

Bod č. 4:
Řešení odstranění škod a obnovy částí území České republiky poškozených povodněmi v květnu a červnu 2010

Ministerstvo financí předkládá na  jednání vlády souhrnný návrh na řešení odstranění škod a obnovy částí území České republiky poškozených povodněmi v květnu a červnu 2010, vycházející z požadavků příslušných resortů (Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo průmyslu a obchodu).

Zákonem č. 180/2010 Sb. pro řešení škod vzniklých v roce 2010 byla schválena novela zákona č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a v červenci 2009. Pro odstranění škod z povodní roku 2010 projednalo Ministerstvo financí  s Evropskou investiční bankou prodej dluhopisů do výše 3 mld. Kč.
Vzhledem k tomu, že Ministerstvo pro místní rozvoj zapojuje do financování nevyčerpaný zůstatek finančních prostředků původně určených na odstranění povodňových škod 2009 ve výši 320 mil. Kč, je k dispozici na odstranění následků povodní 2010 celkem 3 320 mil. Kč.

Bod č. 14:
Návrh opatření k zabezpečení podílu deficitu veřejných rozpočtů na HDP ve výši 5,3 % v roce 2010

Ministerstvo financí očekává na základě aktuálních analýz výrazně nepříznivý vývoj v oblasti veřejných rozpočtů v roce 2010, kdy by mohl za předpokladu neprovedení jakýchkoli opatření  odhadovaný deficit veřejných rozpočtů dosáhnout výše 5,9 % HDP.

Ministerstvo financí proto navrhlo vládě opatření, která mají nepříznivý vývoj zbrzdit. Jedná se zejména o vázání výdajů rozpočtových kapitol v roce 2010 a snížení vybraných nároků z nespotřebovaných výdajů. Realizace navržených opatření pomůže zabezpečit deficit veřejných rozpočtů na úrovni 5,3 % HDP.

Pro informaci

Bod č. 3:
Informace pro vládu o přípravě podpisu smlouvy na opravu velkokapacitního rentgenu CS  podle usnesení vlády č. 158 ze dne 22.února 2010

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o přípravě podpisu smlouvy na opravu velkokapacitního rentgenu celní správy. Velkokapacitní rentgen Smiths Heimann je nezbytnou součástí technických prostředků celní správy, kde je využíván při pátrání po zboží uniklém celnímu dohledu a při kontrole přeprav mezi členskými státy EU a přeprav na území ČR, ke kterým je celní správa zmocněna na základě zvláštních právních předpisů (např. přepravy odpadů, nebezpečných látek-ADR, chemických a radioaktivních látek). Nepostradatelný je rovněž v boji proti terorizmu, nelegální migraci a přepravě omamných a psychotropních látek. Mobilní rentgen je nasazován na hraničních přechodech, u celních úřadů, na kontejnerových překladištích, letištích a odstavných odpočívadlech u komunikací.

Bod č. 4:
Zapojení podnikatelského sektoru ČR do projektů Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) v roce 2009

Ministerstvo financí každoročně vyhodnocuje zapojení českého podnikatelského sektoru do aktivit Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), mezinárodní finanční instituce, která je dlouhodobě největším investorem v regionu od střední Evropy, přes Balkán, Turecko, Ukrajinu a další země Východního partnerství až po střední Asii, Rusko a Mongolsko.

Česká republika úspěšně graduovala z operací EBRD k 1. lednu 2008 a zařadila se tak mezi vyspělé země, na jejichž území již EBRD nezahajuje nové projekty. Prioritním tématem se tudíž jednoznačně stala podpora intenzivní vzájemné spolupráce EBRD s českými subjekty při hledání společných obchodních příležitostí na třetích, dynamicky se rozvíjejících trzích. Prioritou MF je přispět k plnému zapojení českých subjektů do aktivit EBRD, jakož i dalších mezinárodních finančních institucí, a plně tak využít exportního a investičního potenciálu českých firem.

České subjekty dokázaly v roce 2009 ze spolupráce s EBRD vytěžit finanční podporu ve výši 16,7 mil. EUR tedy přibližně 434 mil. CZK. Projekty se geograficky zaměřovaly především na země jihovýchodní Evropy a západního Balkánu a země Východního partnerství. Preferovaným sektorovým zaměřením byla oblast dopravy a dále poradenské služby v oblasti efektivního využívání energií a ochrany životního prostředí.

Doporučované

Nejčtenější