Novinky

25. srpna 2010

Materiály na jednání vlády 25. srpna 2010

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Návrh zákona
  • Finanční zajištění
  • Veřejný sektor
  • Privatizační výnosy MF
  • Ekologické závazky
  • Legislativa

Bod č. 2:
Návrh zákona o finančním zajištění a návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

Návrhy zákonů jsou ryze transpoziční a zapracovávají směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění, čl. 2 a 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/44/ES, kterou se mění směrnice 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění, a čl. 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry.

V souvislosti se zapracováním směrnice 2009/44/ES se stávající zákonné vyjádření ve smyslu kvalitnější transpozice směrnice o finančním zajištění legislativně-technicky a terminologicky zpřesňuje a problematika finančního zajištění se vyčleňuje do zvláštního zákona. Rovněž se lépe řeší vztah institutu finančního zajištění k sektorovým předpisům upravujícím insolvenční, vykonávací a exekuční řízení, vstup do likvidace a nucenou správu.

Z konkrétních novinek, které má nová právní úprava přinést, lze například uvést rozšíření majetkových hodnot, které mohou být předmětem finančního kolaterálu, o pohledávky z úvěru, půjčky nebo srovnatelného závazkového vztahu, kde se přenechávají či poskytují peněžní prostředky v české nebo jiné měně (tzv. úvěrové pohledávky). Překládaná právní úprava dále nově umožní sjednat finanční zajištění také fyzickým osobám v souvislosti s obchody prováděnými s poskytnutím úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí (tzv. marginové obchody).

Při tvorbě byly návrhy zákonů úzce projednávány s Českou národní bankou a prostřednictvím dvou veřejných konzultací také s profesními asociacemi (zejména Českou bankovní asociací a Asociací pro kapitálový trh). Do procesu legislativní přípravy návrhů zákonů se písemnými vyjádřeními zapojily také některé advokátní kanceláře a ISDA (International Swaps and Derivatives Association).

Pro informaci

Bod č. 2:
Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků  z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010 a celkově od počátku privatizace

Jedná se o pravidelný materiál, který informuje o dosažených výsledcích v procesu odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací, a to zejména s ohledem na zavedení účinnějšího systému zahlazování ekologických škod, který se odráží v „Zásadách vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací“ schválených v příloze usnesením vlády č. 51/2001. Tabulky, které jsou součástí materiálu, vykreslují stav schválených smluvních garancí k odstranění starých ekologických škod a čerpání finančních prostředků na ekologii za I. pololetí roku 2010 a celkem od roku 1991. Dále seznamují s výší garancí schválených vládou ČR na nápravu ekologických škod způsobených těžbou nerostů a revitalizaci krajiny Moravskoslezského a Jihomoravského kraje, kraje Ústeckého a Karlovarského a kladenského regionu.

Doporučované

Nejčtenější