Novinky

8. září 2010

Materiály na jednání vlády 8. září 2010

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejná zakázka
  • Zákon o státním rozpočtu
  • Veřejný sektor
  • Liberec
  • Personální změna
  • Legislativa
  • Dohled nad úvěrovými institucemi

Bod č. 2:
Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 včetně rozpočtové dokumentace

Ministerstvo financí zpracovalo pro jednání vlády materiál  „Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 včetně rozpočtové dokumentace“. Dokumentace obsahuje mimo jiné též střednědobý výhled státního rozpočtu na léta 2012 až 2013 a návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2012 a 2013. Východiskem pro zpracování bylo usnesení vlády č. 563/2010, kterým byly schváleny příjmy a výdaje rozpočtových kapitol a státních fondů.

Příjmy státního rozpočtu v roce 2011 jsou navrženy v objemu 1 044,8 mld. Kč, výdaje státního rozpočtu v roce 2011 by měly dosáhnout 1 179,8 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu na rok 2011 je navržen ve výši 135 mld. Kč (v metodice sestavování státního rozpočtu).  Předložený návrh státního rozpočtu znamená, že podíl deficitu veřejných rozpočtů na HDP bude v roce 2011 ve výši 4,6 % (v metodice ESA95).

Do předloženého návrhu státního rozpočtu na rok 2011 bylo promítnuto souvztažné zvýšení příjmů a výdajů z důvodu zapojení prostředků z rozpočtu Evropské unie a z Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, Finančního mechanismu Norska, Programu švýcarsko – české spolupráce, případně jiného finančního mechanismu ve výši 118 mld. Kč na financování společných programů.

Bod č. 5:
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh zákona, kterým se transponují  novely směrnice Evropského parlamentu a Rady EU, která je označovaná zkráceně jako „Capital Requirements Directive“ (CRD). Tyto novely obsahují opatření, která jsou reakcí na krizi na finančních trzích. Jejich cílem je posílení finanční stability a ochrany zájmů spotřebitelů, podpora integrace vnitřního trhu bankovních služeb, modernizace obezřetnostních pravidel, posílení spolupráce orgánů dohledu a vymezení požadavků na zavedení politik odměňování v rámci úvěrových institucí, tedy bank a spořitelních a úvěrních družstev, ale i obchodníků s cennými papíry, aby tyto politiky nepodněcovaly k podstupování nadměrných rizik.

Návrh zákona upravuje kapitálové požadavky a postupy dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry a dále také postupy související s krizovým řízením.

Konkrétně budou orgány dohledu nad konsolidačními celky a orgány dohledu nad členy těchto celků (v České republice se jedná o Českou národní banku) spolupracovat v rámci tzv. kolegií orgánů dohledu, kde si budou např. vyměňovat informace nebo budou společně vyhodnocovat rizikový profil celé bankovní skupiny. Bude také posílena spolupráce mezi orgány dohledu, centrálními bankami a ministerstvy financí tím, že budou zakotvena pravidla pro jejich koordinovaný postup jak při běžných, tak i mimořádných situacích. Zavedení institutu tzv. významné pobočky, resp. organizační složky obchodníka s cennými papíry znamená, že orgán dohledu, na jehož území působí taková pobočka či organizační složka, může být členem kolegia, což mu umožní získávat relevantní informace. Na druhou stranu banky, spořitelní a úvěrní družstva a obchodníci s cennými papíry budou muset posílit svoje řídicí a kontrolní systémy, např. zavést systém odměňování, který se bude vztahovat na osoby ovlivňující rizikový profil instituce. Vybrané subjekty budou mít i povinnost zřídit tzv. výbor pro odměňování.

Transpozice novely CRD bude vedle předloženého zákona rovněž provedena novelou vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů.

Bod č. 7:
Dořešení podmínek pro výkon státní správy vykonávané obcí s rozšířenou působností Liberec

Ministerstvo financí připravilo materiál, na jehož základě by měla vláda odsouhlasit, aby městu Liberec byla  poskytnuta část příspěvku na dořešení podmínek pro výkon státní správy v přenesené působnosti, a to ve výši  2 609 tis. Kč, neboť město Liberec tento příspěvek  zatím nečerpalo, ačkoli jeho nároky nebyly beze zbytku pokryty.

Pro výkon státní správy v přenesené působnosti bylo v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů delimitováno městu Liberec 118 funkčních míst. Město se rozhodlo pokrýt své nároky jednak bezúplatným nabytím administrativní budovy od státu do svého vlastnictví a jednak dlouhodobým bezúplatným užíváním prostor v objektu státu. Protože ale takto  nedošlo k plnému uspokojení jeho nároků,  požádalo město ještě o  finanční krytí zbývajících funkčních míst, které činí výše uvedenou částku. Vyplacením uvedené částky budou nároky města Liberec plynoucí z realizace II. fáze reformy územní veřejné správy plně uspokojeny.

Bod č. 9:
Informace o personální změně na pozici vedoucí odboru Interní audit a inspekce na Ministerstvu financí (srpen 2010)

K 31. srpnu 2010 rezignoval na funkci ředitel odboru Interní audit a inspekce Ing. Karel Mařík v souvislosti se svým odchodem do starobního důchodu. Podle ustanovení § 29 odst. 2 písm. a)  zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, vedoucího útvaru interního auditu na Ministerstvu financí jmenuje a odvolává ministr financí po projednání ve vládě.

V souladu s výše uvedeným ustanovením předkládá ministr financí Ing. Miroslav Kalousek vládě ČR  materiál „Informace o personální změně na pozici vedoucího odboru Interní audit a inspekce na Ministerstvu financí“, ve kterém vládu informuje o písemné rezignaci Ing. Karla Maříka na pozici ředitel odboru Interní audit a inspekce na Ministerstvu financí k 31. srpnu 2010 a navrhuje jmenovat do této funkce RNDr. Jiřího Frantu, dosavadního ředitele odboru Řízení státního dluhu a finančního majetku na Ministerstvu financí.

Pro informaci

Bod č. 2:
Informace o veřejné zakázce „Analyticko-vyhledávací, monitorovací a rešeršní systém AVMRS daňové správy“ dle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o veřejné zakázce „Analyticko-vyhledávací, monitorovací a rešeršní systém AVMRS daňové správy“. Aplikace zpracovává informační zdroje jak externí tak i interní, které jsou významným zdrojem informací pro českou daňovou správu a mohou přispět k celkovému zkvalitnění práce v rámci vedených daňových řízení či využití při vyhledávací a kontrolní činnosti na MF, finančních ředitelstvích a finančních úřadech.

Bod č. 3:
Informace o veřejné zakázce na zajištění nájmu směrovačů pro územní finanční orgány Ministerstva financí

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o připravované veřejné zakázce na prodloužení nájmu datových směrovačů (routerů), což jsou technická zařízení užívaná územními finančními orgány a Ministerstvem financí pro bezpečné propojení jednotlivých lokálních datových sítí od veřejné sítě poskytovatele služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS). Veřejná zakázka bude zadána v režimu jednacího řízení bez uveřejnění, protože původní směrovače jsou využitelné a plně funkční ještě po dobu minimálně dvou let a pokračující nájem těchto zařízení je z hlediska ekonomické efektivnosti výrazně finančně výhodnější, než jejich kompletní obměna.

Doporučované

Nejčtenější