Novinky

1. září 2010

Materiály na jednání vlády 1. září 2010

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Dvojí zdanění
 • Podklady pro jednání vlády
 • Dohoda o ochraně investic
 • Království Bahrajn
 • Účetnictví státu
 • Nejvyšší kontrolní úřad
 • Veřejný sektor
 • Zahraniční sektor
 • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 • Ekologické závazky
 • Kuvajt
 • Legislativa

Bod č. 3
Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 09/18 „Peněžní prostředky určené na odstranění starých ekologických zátěží“

Nejvyšší kontrolní úřad provedl od června 2009 do března 2010 na Ministerstvu financí, Ministerstvu životního prostředí a u pěti vybraných nabyvatelů privatizovaného majetku, se kterými má Ministerstvo financí v souladu s konkrétními usneseními vlády ČR uzavřenou ekologickou smlouvu na odstranění starých ekologických škod vzniklých před privatizací, kontrolní akci č. 09/18, jejímž cílem bylo prověřit systém poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků určených na odstraňování starých ekologických zátěží. Kontrolováno bylo období let 2006-2009, v případě věcných souvislostí též období předcházející a následné.

V Kontrolním závěru NKÚ neuvádí žádná zjištění, která by bylo možno hodnotit jako závažné systémové či metodické nedostatky při odstraňování starých ekologických škod. Zjištěné dílčí nedostatky jsou důsledkem historického nastavení způsobu odstraňování starých ekologických škod, který z důvodu nepřípustnosti retroaktivity zákonů a z principu ochrany nabytých práv nabyvatelů privatizovaného majetku nelze jednostranně měnit ve prospěch státu. Postup Ministerstva financí při realizaci odstraňování starých ekologických zátěží je dostatečně regulován zákonem o veřejných zakázkách a koncesním zákonem. Charakter zjištění NKÚ v kontrolované oblasti nevyžaduje přijetí nových opatření z úrovně Ministerstva financí.

Ministerstvo životního prostředí konstatuje, že již přijalo k závěrům kontrolní akce opatření k nápravě, nebo taková opatření navrhuje do budoucna. O realizaci těchto opatření bude vláda informována do 31.3.2011.

Bod č. 6
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 09/21 – Majetek státu, s nímž je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál týkající se kontrolních zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu, vyplývajících z kontroly provedené u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Cílem kontroly bylo  prověřit postupy při evidenci a nakládání  s  majetkem státu, se kterým je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a prověřit  příjmy z prodeje a pronájmu tohoto majetku, jakož i postupy při správě pohledávek, včetně jejich vymáhání. Kontrolovaným obdobím byly roky 2007 a 2008, v případě věcných souvislostí i předchozí období a období do ukončení kontroly.

Kontrolní závěr uvádí předpisy, na jejichž základě bylo s majetkem nakládáno a specifikuje dílčí nedostatky, které byly u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zjištěny. K odstranění zjištěných nedostatků byla přijata ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových odpovídající nápravná opatření.

Bod č. 9
Jmenování zástupců České republiky v mezinárodních finančních institucích

Ministerstvo financí ve spolupráci s Českou národní bankou předkládá na jednání vlády návrh na jmenování zástupců České republiky v mezinárodních finančních institucích. Změny souvisejí se změnou ministra financí a se jmenováním nového guvernéra a viceguvernéra ČNB.

Navrhuje se jmenování ministra financí Miroslava Kalouska guvernérem v institucích Světové banky, guvernérem Evropské banky pro obnovu a rozvoj a guvernérem Evropské investiční banky. Navrhuje se také jmenování nového guvernéra ČNB Miroslava Singera guvernérem v Mezinárodním měnovém fondu a alternátem guvernéra v Evropské bance pro obnovu a rozvoj a nového viceguvernéra ČNB Vladimíra Tomšíka do funkce alternáta guvernéra v institucích Světové banky za Českou republiku.

Cílem jmenování nových zástupců České republiky v mezinárodních finančních institucích je zajistit kontinuitu a operativnost působnosti Ministerstva financí a České národní banky ve výše uvedených institucích.

Bod č. 13
Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o změnách Dohody mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 8. ledna 1996 v Kuvajtu

Na základě článku 351 Smlouvy o fungování Evropské unie  je Česká republika povinna uvést všechny svoje mezinárodně právní závazky, do kterých vstoupila před svým členstvím v EU, do souladu s komunitárním právem.

V předloženém návrhu se výše uvedená povinnost týká mimo jiné možnosti aplikovat rozhodnutí Rady EU a přijmout ochranná opatření omezující volný pohyb kapitálu do a ze třetích zemí, pokud hrozí vážné obtíže při fungování hospodářské a měnové unie, dále  možnosti přijmout opatření na ochranu základních bezpečnostních zájmů Evropské unie a výjimku z národního zacházení a z doložky nejvyšších výhod, pokud se týče preferenčního zacházení poskytovaného  mezi členskými státy EU nebo mezi EU a některými třetími státy na základě mezinárodních smluv.

Kromě harmonizace Dohody s Kuvajtem s právem EU se podařilo prosadit i další změny, které zlepšují postavení České republiky v oblasti mezinárodněprávní ochrany investic. Dohoda již neposkytuje ochranu investicím, které jsou nepřímo vlastněny investory jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany. Zúžením aplikace Dohody pouze na přímo vlastněné investice se výrazně snižuje riziko vedení rozhodčích řízení proti České republice ve stejné věci podle různých dohod o ochraně a podpoře investic.

Protokol k Dohodě o ochraně investic s Kuvajtem byl sjednán písemnou cestou. České republice se podařilo dosáhnout souhlasu kuvajtské strany s textem harmonizačních klauzulí i s dalšími změnami Dohody, které plně vyhovují zájmům České republiky v oblasti vzájemné ochrany investic.

Bod č. 14
Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Ve snaze omezit daňové zatížení ekonomických subjektů a vyloučit mezinárodní dvojí zdanění, k němuž běžně, bez existence daňových smluv, dochází v mezinárodních hospodářských, obchodních, ale i kulturních stycích a jehož příčinou je kolize daňových zákonů jednotlivých států, je mezi zeměmi obvyklé sjednávat bilaterální smlouvy o zamezení dvojímu zdanění.

Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Královstvím Bahrajn se v současné době neuplatňuje žádná smlouva o zamezení dvojímu zdanění, což má negativní dopad na vzájemné hospodářské vztahy mezi oběma státy. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto smlouvu o zamezení dvojímu zdanění dojednat, což se na expertní úrovni podařilo v dubnu 2010, a to v průběhu prvního kola jednání. V tuto chvíli probíhá v obou zemích standardní legislativní proces vedoucí k možnému podpisu smlouvy ještě v průběhu roku 2010.

Pro informaci

Bod č. 2
Informace o stavu tvorby účetnictví státu ke dni 30. června 2010

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o stavu tvorby účetnictví státu ke dni 30. 6. 2010. Vytvoření účetnictví státu bylo zahájeno účetní reformou spuštěnou k 1. 1. 2010. Účetní reforma v oblasti veřejných financí má dlouhodobější povahu a vyžaduje nejen stanovení pravidel (povinností), ale také vytváření podmínek, aby dotčené účetní jednotky byly schopny naplňovat nové povinnosti. V tomto smyslu ministerstvo vyvíjí úsilí v oblasti metodické podpory a případného rozložení nových povinností účetním jednotkám v delším čase. V roce 2010 bylo učiněno několik kroků, které směřují k formalizaci metodických center na úrovni ministerstev a krajů.

Doporučované

Nejčtenější