Novinky

21. září 2009

Materiály na jednání vlády 21. září 2009

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 7:
Součinnost rozpočtových kapitol na další fázi Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

V červenci 2009 byly ukončeny práce na Cílovém konceptu, který byl další fází budování Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP). Cílový koncept odhalil mimořádnou složitost a časovou náročnost tohoto projektu, proto byl s dodavatelem projednán fázový náběh IISSP, který spočívá v posunutí produktivního provozu podle jednotlivých funkčních částí IISSP. Produktivnímu provozu bude předcházet parametrizace, integrační testy a pilotní provoz. Na základě předloženého materiálu by Vláda ČR měla uložit všem správcům (představitelům) kapitol státního rozpočtu poskytnout součinnost odborných pracovníků na výzvu Ministerstva financí.

Bod č. 20:
Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o změnách a doplnění Dohody mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 8. října 1996 v Praze

Na základě článku 307 Smlouvy o založení Evropských společenství (SES)  je Česká republika povinna uvést všechny svoje mezinárodně právní závazky, do kterých vstoupila před svým členstvím v EU, do souladu s komunitárním právem.

V předloženém návrhu se výše uvedená povinnost týká mimo jiné možnosti aplikovat rozhodnutí Rady EU a přijmout ochranná opatření omezující volný pohyb kapitálu do a ze třetích zemí, pokud hrozí vážné obtíže při fungování hospodářské a měnové unie, dále  možnosti přijmout opatření na ochranu základních bezpečnostních zájmů Evropské unie a výjimku z národního zacházení a z doložky nejvyšších výhod, pokud se týče preferenčního zacházení poskytovaného  mezi členskými státy EU nebo mezi EU a některými třetími státy na základě mezinárodních smluv.

Intenzivní výměnou písemných stanovisek se České republice a Kazašské republice podařilo nalézt vzájemně přijatelné kompromisní znění harmonizačních klauzulí a celého textu protokolu, které vyhovuje zájmům obou smluvních stran.

Doporučované

Nejčtenější