Novinky

17. srpna 2009

Materiály na jednání vlády 17. srpna 2009

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 13
Návrh dalšího postupu v kauze letadel JAK 42D v rámci odpisu části ruského dluhu vůči ČR

Navrhovaný postup narovnává vztahy mezi Ministerstvem financí ČR a společnostmi BMC Agro-Industry a Škoda Export Limited, umožňuje státu přijímat splátky ze strany BMC v celkové výši 17.641.200,60 USD, a to do roku 2017. Tento postup přispěje k dořešení pohledávek České republiky za Ruskou federací.

Bod č. 23
Jmenování guvernéra České republiky v mezinárodních finančních institucích

Podle vžité mezinárodní praxe, která byla přijata i Českou republikou, je guvernérem ve Skupině  Světové banky za ČR jmenován ministr financí a jeho alternátem viceguvernér České národní banky (ČNB). Také v Evropské bance pro obnovu a rozvoj (EBRD) je guvernérem za ČR ministr financí a jeho alternátem guvernér ČNB. V Evropské investiční bance je guvernérem za ČR ministr financí, funkce alternáta neexistuje.
Cílem předkládaného materiálu je zajistit kontinuitu a operativnost působnosti Ministerstva financí České republiky v mezinárodních finančních institucích v souvislosti se změnou ministra financí České republiky. Proto se navrhuje, aby vláda odvolala Ing. Miroslava Kalouska z funkcí guvernéra v institucích Světové banky, guvernéra Evropské banky pro obnovu a rozvoj a guvernéra Evropské investiční banky za Českou republiku a na tyto pozice jmenovala Ing. Eduarda Janotu.

Bod č. 29
Dořešení pohledávek České republiky za Alžírskou lidově demokratickou republikou

Ministerstvo financí navrhuje vládě postup dořešení pohledávek za Alžírskou lidově demokratickou republikou. V návaznosti na závěry mezivládního jednání Česká republika nepředepíše Alžírsku úroky z dluhu za období leden - únor 2009 ve výši 39 001 USD a na druhé straně Alžírsko vyplatí České republice částku 812 688 USD, která za původních podmínek představovala odměnu pro zprostředkující firmu. Bude tak dosaženo pro státní rozpočet čistého příjmového rozdílu + 773 687 USD, tj. 17 177 407 Kč.

Bod č. 31
Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o změně Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic z roku 1997. Po rozpadu Svazové republiky Jugoslávie vyslovila Černá Hora souhlas s nástupnictvím do původní dohody a následně se změnou této dohody. Schválením Dohody o změně původní dohody s vládou Svazové republiky Jugoslávie bude původní dohoda pro Černou Horu uvedena do souladu s komunitárním právem.

Bod č. 38
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o vyjmutí majetku z privatizace podle uvedeného zákona (materiál č. 233)

Ministerstvo financí předkládá vládě souhrnný materiál, který navrhuje přímé prodeje majetku předem určeným nabyvatelům za účetní hodnotu ke dni prodeje, resp. vycházející z účetní hodnoty majetku. Tato metoda privatizace je navrhována pro prodej částí majetku ve správě Vězeňské služby ČR a Pozemkového fondu ČR.

V další části materiálu je na části majetku ve správě ÚZSVM, PF ČR, a Ministerstva financí navrhována privatizace formou přímého prodeje předem určeným nabyvatelům za dohodnutou cenu.

 

Pro informaci

Bod č. 8
Informace o stavu tvorby účetnictví státu ke dni 30. června 2009

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o stavu tvorby účetnictví státu ke dni 30. 6. 2009. Dne 19. 8. 2008 nabyla platnosti novela zákona o účetnictví, která dává základní zákonný rámec této účetní reformě v oblasti veřejných financí. S ohledem na postup prací a plnění postupných kroků jsou připraveny podmínky pro naplnění Usnesení vlády č. 561 ze dne 23. 5. 2007 tak, aby bylo splněno k termínu 1. 1. 2010.


Bod č. 9
Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009 a celkově od počátku velké privatizace

Jedná se o pravidelný materiál, který informuje o dosažených výsledcích v procesu odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací. Tabulky, které jsou součástí materiálu, vykreslují stav schválených smluvních garancí k odstranění starých ekologických škod a čerpání finančních prostředků na ekologii za první pololetí roku 2009  a celkem od roku 1991. Dále seznamují s výší garancí schválených vládou ČR na odstranění starých ekologických škod a na revitalizaci krajiny Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje a kladenského regionu.

Doporučované

Nejčtenější