Novinky

13. července 2009

Materiály na jednání vlády 13. července 2009

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 1:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona obsahuje změny, které je Česká republika povinna transponovat do národní legislativy na základě schválených směrnic Rady Evropské unie. Cílem novely jsou tři okruhy uplatňování DPH. Jednak se jedná o nová pravidla pro určení místa plnění při poskytování služeb, které určuje kde má být služba zdaněna, popř. i kterou osobou. Mění se především základní pravidlo u místa plnění při poskytování služeb podnikatelským subjektům – místem plnění je místo, kde se nachází sídlo nebo místo podnikání příjemce služby, toto pravidlo platí obecně, tedy i při poskytnutí služeb osobám z jiných členských států EU a ze zemí mimo EU. Nově se také stanovuje místo plnění u některých vybraných služeb a pravidla pro poskytování služeb nepodnikatelským subjektům.
Dále dochází k podstatným změnám při vracení daně osobám registrovaným k DPH v tuzemsku i v jiných členských státech, pokud nakoupí v jiném členském státě zboží a služby a použijí je ke své ekonomické činnosti v tom členském státě, kde mají sídlo nebo místo podnikání. Jednou z podstatných změn oproti dosavadní úpravě je harmonizace lhůt v rozhodnutích ve věci žádosti o vrácení daně pro správce daně. Současně jsou stanoveny i lhůty pro osobu registrovanou k dani pro poskytnutí odpovědí na vyžádání doplňujících údajů. Další změna je v komunikaci mezi správcem daně a žadatelem, která je pouze elektronická a podávání žádostí o vrácení daně bude  možné pouze prostřednictvím elektronického portálu.

Třetí oblastí je stanovení základu daně, kterým je nikoliv konkrétně sjednaná cena, ale cena obvyklá, a to při dodání zboží nebo poskytnutí služeb osobám, které mají právní, organizační, finanční a jiné vazby na osobu, která těmto osobám dodává zboží nebo poskytuje služby, jako jsou osoby blízké,  kapitálově nebo jinak spojené. Tato pravidla mají zamezit zvýhodnění některých osob z hlediska DPH a tím i zabránit krácení daně a daňovým únikům. Členské státy EU mají povinnost transponovat tyto směrnice do svého právního řádu k datu 1.1.2010, stejně je navržena i účinnost tohoto zákona.

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh novely zákona o spotřebních daních, kterým je do zákona implementována směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008, o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS. Česká republika je směrnicí přímo vázána a je povinna zajistit její implementaci v plném rozsahu do národní legislativy s účinností od 1. dubna 2010. Směrnice dále ukládá přijetí a zveřejnění zákona nejdéle do 1. ledna 2010.

Hlavním cílem směrnice je poskytnout právní základ pro fungování elektronického kontrolního systému na intrakomunitární dopravu výrobků podléhajících spotřební dani, tzv.  EMCS (Excise  Movement and Control System).  Tento systém  vznikl především za účelem boje proti podvodům v oblasti spotřebních daní. Podstatou systému EMCS je nahrazení v současné době používaných papírových průvodních dokladů elektronickými průvodními doklady. Dojde tak k zabezpečení lepší kontroly a řízení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně v rámci Evropské unie.

Struktura a obsah elektronického průvodního dokladu bude stanovena v nařízení Evropské komise. Nařízení je přímo aplikovatelné. Návrh novely dále zahrnuje změny jednotlivých ustanovení u spotřební daně z piva, které zohledňují skutečnost, že v technologii výroby piva jsou v praxi ve stále větší míře využívány i takové dílčí technologické principy, které současné znění zákona zcela přesně nepostihuje.

Bod č. 22:
Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Gruzií o podpoře a vzájemné ochraně investic

Gruzie představuje pro české investory perspektivní oblast podnikání s rostoucí tendencí co do objemu obchodu a investic. Připravovaná dohoda o ochraně investic zajistí českým investorům smluvně právní rámec pro realizaci jejich investičních činností. Dohoda obsahuje všechny standardní zásady a záruky, které slouží k ochraně investorů na území druhého smluvního státu a které jsou obvykle obsaženy v tomto typu dohod. Do Dohody jsou rovněž zapracována ustanovení, která zohledňují závazky vyplývající pro Českou republiku z členství v EU.

Pro informaci

Bod č. 8:
Informace o počtu zbytkových státních podniků a postupu ukončování jejich činnosti

Zpráva je vypracována  z podkladů, které ministerstvu financí zaslala ministerstva, v jejichž působnosti jsou zakladatelské funkce. Zachycuje přehled o počtu zbytkových státních podniků včetně důvodů jejich existence. Dále je uveden předpokládaný termín ukončení jejich činnosti a základní ekonomické charakteristiky. Součástí informace je i přehled o počtu státních podniků v likvidaci resp. v konkurzu. Jedná se o přehled k 31. 12. 2008.

Doporučované

Nejčtenější