Novinky

27. srpna 2008

Materiály na jednání vlády 27. srpna 2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 8
Navýšení garance na odstranění starých ekologických zátěží k ekologické smlouvě č. 58/94 uzavřené mezi Ministerstvem financí a společností PARAMO a.s., č.107/95/02 se společností Polygon BC s.r.o. a č.20/98-PF ČR se společností  Rašelina a.s.

V souladu s usnesením vlády č. 51 ze dne 10.1.2001 se vládě navrhuje navýšení garancí na odstranění starých ekologických zátěží u nabyvatelů PARAMO a.s., Polygon BC s.r.o. a Rašelina a.s. V těchto případech bylo zjištěno, že skutečné náklady na odstranění ekologických škod vzniklých před privatizací jsou podstatně vyšší než původní garance a v případě nepokračování sanačních prací hrozí vážné škody na životním prostředí. Vláda v těchto ojedinělých a výjimečných případech může rozhodnout o navýšení garancí tak, aby sanační práce mohly být ukončeny v souladu s rozhodnutími České inspekce životního prostředí.

Bod č. 25
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů

Navrženou novelou je implementována do zákona o DPH a o spotřebních daních směrnice Rady 2007/74/ES ze dne 20. prosince 2007 o osvobození zboží dováženého osobami cestujícími ze třetích zemí od daně z přidané hodnoty a spotřební daně. Jedná se o směrnici, kterou je Česká republika přímo vázána a je povinna zajistit její implementaci v plném rozsahu do národní legislativy s účinností od  1. prosince 2008.

Bod č. 30
Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek podaných uchazeči v rámci nadlimitní veřejné zakázky „Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP)"

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál týkající se ustanovení hodnotící komise v rámci veřejné zakázky „Integrovaný informační  systém Státní pokladny (IISSP)“. Do hodnotící komise je navrženo 13 členů a 13 náhradníků, kteří byli vybráni z Ministerstva financí, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Úřadu vlády České republiky, Parlamentu České republiky – Poslanecké sněmovny, Ministerstva průmyslu a obchodu, Profesních komor, společnosti Centire s.r.o. a advokátní kanceláře Sodomka-Souček-Jindra-Mokrý a partneři. Složení a odborná způsobilost hodnotící komise splňuje požadavky dané zákonem o veřejných zakázkách.

Nejčtenější