Novinky

23. července 2008

Materiály na jednání vlády 23. července 2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 34:
Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o změně Dohody mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o podpoře a ochraně investic

Na základě článku 307 Smlouvy o založení Evropských společenství (SES)  je Česká republika povinna uvést všechny svoje mezinárodně právní závazky, do kterých vstoupila před svým členstvím v EU, do souladu s komunitárním právem.

Tento návrh se týká možnosti aplikovat rozhodnutí Rady EU a přijmout ochranná opatření omezující volný pohyb kapitálu do a ze třetích zemí, pokud hrozí vážné obtíže při fungování hospodářské a měnové unie, dále pojednává o možnosti přijmout opatření na ochranu základních bezpečnostních zájmů Evropské unie a o výjimkách z národního zacházení a z doložky nejvyšších výhod.

Intenzivní výměnou písemných stanovisek a následným jednáním nad spornými body se České republice a Bosně a Hercegovině podařilo nalézt vzájemně přijatelné kompromisní znění harmonizačních klauzulí, které vyhovuje zájmům obou smluvních stran.

Bod č. 90:
Návrh na obeslání Diplomatické konference ke sjednání Úmluvy UNIDROIT o ustanoveních hmotného práva upravujících zprostředkované držení cenných papírů (dále jen "Úmluva")

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh na obeslání Diplomatické konference v rámci Mezinárodního institutu  pro unifikaci soukromého práva (UNIDROIT) ke sjednání Úmluvy o ustanoveních hmotného práva upravujících zprostředkované držení cenných papírů a jmenování členů delegace.

Cílem této Úmluvy je zvýšení právní jistoty investorů, omezení četnosti sporů vyplývajících z netransparentnosti práv a povinností jednotlivých investorů, jejich bank a obchodníků s cennými papíry, depozitářů, vypořádacích a zúčtovacích systémů cenných papírů a dalších článků řetězce zprostředkovaně držených cenných papírů napříč celým světem.

V důsledku částečné unifikace relevantní právní úpravy by mělo též dojít ke snížení transakčních nákladů, snížení operačního rizika a následně i k povzbuzení globálního trhu se zprostředkovaně drženými cennými papíry. Připravovaná Úmluva by tak měla přispět k ochraně investic českých subjektů v zahraničí, zejména ve státech s méně rozvinutou právní úpravou v této oblasti a přitom nabízejících zajímavé zhodnocení investic, a zároveň ochraně investic zahraničních subjektů v České republice zpřesněním a doplněním  naší právní úpravy.

Bod č. 94:
Způsob řešení vzájemných nároků České republiky a společnosti Mittal Steel Holdings AG obsažený v Memorandu o porozumění ze dne 9. července 2008

Ministerstvo financí předkládá vládě ke schválení Memorandum o porozumění mezi ČR a společností ArcelorMittal. Na základě souhlasu vlády s principy Memoranda bude ministr financí pověřen, aby podepsal smlouvy, které budou ze schváleného Memoranda vycházet.

Po několika měsících jednání byla úspěšně dokončena iniciativa předsedy vlády České republiky Mirka Topolánka a prezidenta společnosti ArcelorMittal Lakshmi Mittala vyřešit vzájemné spory mimosoudní dohodou. V noci z 9. na 10. července podepsali ministr financí Miroslav Kalousek a viceprezident společnosti Sudhir Maheshwari společné Memorandum o porozumění mezi Českou republikou a společností ArcelorMittal.

Hlavním obsahem Memoranda je závazek společnosti vzít zpět žaloby na Českou republiku s nároky v celkové výši 26 mld. Kč. Česká republika se oproti tomu zavazuje odprodat společnosti ArcelorMittal 1 359 083 ks akcií společnosti ArcelorMittal Ostrava v nominální hodnotě 1 000 Kč za 5 000 Kč, což je cena, která přesahuje znalecký posudek tržní hodnoty (Ernst & Young). Celková částka, která bude České republice vyplacena za 11% podíl akcií, tak představuje téměř 6,8 mld. Kč.

 

Pro informaci

Bod č. 7:
Informace o stavu tvorby účetnictví státu ke dni 30. června 2008

Vláda svým usnesením č. 561 ze dne 23. května 2007  schválila vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2008 a materiál – Základní principy vzniku účetnictví státu. Tímto usnesením bylo mimo jiné uloženo ministru financí předkládat vládě každoročně informaci o stavu tvorby účetnictví státu vždy ke dni 30. června počínaje rokem 2008. Materiál obsahuje mimo jiné shrnutí dosavadních kroků a cíle navrhovaných legislativních změn.

Doporučované

Nejčtenější