Novinky

20. srpna 2008

Materiály na jednání vlády 20. srpna 2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 22:
Rozhodnutí o převodu kapitálového vkladu v Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD)

Materiál navrhuje zrušení usnesení vlády č. 618 ze dne 24. května 2006 , na jehož základě měl být kapitálový vklad v Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj převeden z českých korun na americké dolary. Nynější návrh se opírá o vývoj kursu české koruny vůči americkému dolaru, zmíněné usnesení bylo přijato na základě předpokladu, že by mohlo dojít k oslabení kurzu koruny vůči dolaru, které by přineslo nutnost zvyšovat kapitálový vklad ČR v korunách. Protože tento předpoklad nebyl naplněn, je pro ČR výhodnější ponechat kapitálový vklad v současném režimu.

Celkový korunový vklad České republiky v Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj činí k dnešku 858,2 mil. Kč. Kromě toho zaplatila Česká republika zbývající část svého kapitálového vkladu v amerických dolarech ve výši  4,59 mil. USD.

Bod č. 26:
Další majetkové změny a konečné dislokace u vybraného majetku České republiky a změna usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1441 

Ministerstvo financí vládě navrhuje odsouhlasit dispozici s administrativními objekty v Prachaticích a v Šumperku, v jednom případě jde o změnu příslušnosti hospodařit z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Státní oblastní archiv v Třeboni, ve druhém případě je navržen bezúplatný převod objektu do vlastnictví města.

Současně se vládě navrhuje stanovit nové termíny pro ukončení majetkových dispozic a dislokací u objektů po bývalých okresních úřadech. Důvodem je skutečnost, že u některých objektů se zatím nepodařilo najít optimální řešení.

Pro informaci

Bod č. 1:
Makroekonomická predikce České republiky

Ministerstvo financí ČR zpracovalo pravidelnou čtvrtletní aktualizaci materiálu ”Makroekonomická predikce České republiky”, který předkládá vládě pro informaci. Materiál shrnuje aktuální stav vývoje základních makroekonomických indikátorů české ekonomiky a prezentuje názor na jejich vývoj v letech 2008 až 2011.

Bod č. 8:
Informace o výsledcích činnosti a hospodaření České konsolidační agentury za rok 2007 a rekapitulace za období 2001-2006

V souladu se zákonem o České konsolidační agentuře ministr financí předkládá vládě každoroční zprávu o činnosti a hospodaření ČKA. Materiál současně obsahuje rekapitulaci činnosti a hospodaření ČKA v letech 2001 až 2006. ČKA ukončila svou činnost ke dni 31. 12. 2007, právním nástupcem, na nějž přešla veškerá práva a závazky agentury, je stát, zastoupený Ministerstvem financí.

Bod č. 11:
Informace o uzavření Memoranda of Understanding on Debt Resettlement mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem ekonomiky a financí Kambodžského království

Ve dnech 8. – 14. května 2008 se uskutečnila cesta delegace zástupců Ministerstva financí, Ministerstva zahraničních věcí a vybraných podnikatelů pod vedením náměstka ministra financí Zídka do Kambodžského království, kde jedním z hlavních výsledků byl i podpis Memoranda of Understanding on Debt Resettlement mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem ekonomiky a financí Kambodžského království.

Na základě tohoto dokumentu kambodžská vláda splatí z úvěrů poskytnutých ze strany bývalého Československa cca 834 000 USD formou prostředků pro rozvojové projekty v Kambodži v oblasti energie, ekologie, zdravotní péče nebo vzdělávání, jejichž provedením budou pověřeni dodavatelé  navržení českou stranou. Zbývající částka ve výši cca 2,8 mil. USD bude vládě Kambodže odpuštěna. Tento postup je v souladu s předchozím rozhodnutím vlády o řešení kambodžského dluhu.

Bod č. 21:
Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) dne 8. července 2008 v Bruselu

Dne 8. července 2008 se v Bruselu uskutečnilo řádné jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství ECOFIN. Vedoucím české delegace byl ministr financí Miroslav Kalousek.

Jednání Rady ECOFIN proběhlo poprvé pod vedením francouzské ministryně financí Christine Lagardové, která Radě ECOFIN předsedá ve druhém pololetí roku 2008. Tradičním prvním bodem jednání bylo proto představení pracovního programu Rady ECOFIN včetně předběžných agend jednání pro nadcházejících šest měsíců.

Dále se ministři věnovali otázkám spojeným s prováděním Paktu stability a růstu. Byly zhodnoceny stabilizační program Belgie a konvergenční program Polska. Rada ukončila proceduru při nadměrném schodku s Polskem a zahájila ji s Velkou Británií, jejíž plánovaný deficit překročí za fiskální rok 2008/09 referenční 3% hranici.

V rámci dalšího bodu došlo k formálnímu přijetí právních dokumentů, které představují poslední krok v procesu, jenž umožní přijetí eura Slovenskem k 1.1.2009.

Ministři financí a hospodářství si také vyměnili názory na vývoj cen ropy, předsedající Francie hodlá tomuto problému věnovat během svého předsednictví velkou pozornost.

Dalším bodem na programu bylo řízení Rady pro mezinárodní účetní standardy IASB, která v současnosti reviduje způsob své správy a na konci května zahájila v této oblasti veřejnou konzultaci.

Rada rovněž zhodnotila aktuální situaci na finančních trzích v EU a naplňování cestovního plánu Rady, tzv. turmoil roadmap. Rada přijala závěry vytyčující další kroky ke zvýšení transparentnosti a zlepšení práce ratingových agentur.

Bod č. 22:
Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (rozpočtový ECOFIN) dne 17. července 2008

Dne 17. července 2008 proběhlo v Bruselu jednání Rady ministrů financí a hospodářství (rozpočtového ECOFINu). Česká delegace byla vedena náměstkem ministra financí Ing. Eduardem Janotou.

Hlavním výsledkem jednání bylo jednomyslné schválení návrhu rozpočtu EU na rok 2009 v prvním čtení v Radě. Návrh rozpočtu dosahuje výše 133,9 mld. EUR v závazcích a 115,0 mld. EUR v platbách, což představuje nárůst o 2,8 %, resp. snížení o 4,7 % oproti rozpočtu na letošní rok. V porovnání s předběžným návrhem rozpočtu předloženým Komisí je návrh nižší o 470 mil. EUR v závazcích, resp. 1,77 mld. EUR v platbách.

Při dohodovacím jednání mezi Radou a Evropským parlamentem se obě instituce shodly na mnohých aspektech rozpočtu pro rok 2009. Výsledkem je přijetí šesti společných prohlášení.

Přijetí návrhu rozpočtu v prvním čtení v Radě je jen jedním z nezbytných kroků na cestě ke schválení konečné podoby rozpočtu na rok 2009. K rozpočtu se totiž musí vyjádřit nejen Rada, ale také Evropský parlament a v obou institucích je rozpočet projednáván ve dvou čteních. Konečná podoba rozpočtu by tak měla být známa až v polovině prosince.

Doporučované

Nejčtenější