Novinky

10. září 2008

Materiály na jednání vlády 10. září 2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 2
Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 včetně rozpočtové dokumentace

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2009 s následujícími parametry: celkové příjmy 1113,3 mld. Kč, celkové výdaje 1151,4 mld. Kč, deficit 38,1 mld. Kč. V příjmech jsou obsaženy i očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie ve výši 96,3 mld. Kč. Navržený rozpočet dodržuje střednědobé výdajové rámce. Tento rozpočet má zajistit dosažení deficitu veřejných rozpočtů na úrovni 1,6 % HDP v metodice ESA95 a je kompatibilní s nastoupenou trajektorií snižování deficitu veřejných rozpočtů, kterou ČR deklarovala v Konvergenčním programu. Cílem ČR je dosáhnout deficitu veřejných rozpočtů ve výši 1,0 % HDP v roce 2012.

Bod č. 14
Navýšení garance na odstranění starých ekologických zátěží k ekologické smlouvě č. 58/94 uzavřené mezi Ministerstvem financí a společností PARAMO a.s., č.107/95/02 se společností Polygon BC s.r.o. a č.20/98-PF ČR se společností  Rašelina a.s.

V souladu s usnesením vlády č. 51 ze dne 10.1.2001 se vládě navrhuje navýšení garancí na odstranění starých ekologických zátěží u nabyvatelů PARAMO a.s., Polygon BC s.r.o. a Rašelina a.s. V těchto případech bylo zjištěno, že skutečné náklady na odstranění ekologických škod vzniklých před privatizací jsou podstatně vyšší než původní garance a v případě nepokračování sanačních prací hrozí vážné škody na životním prostředí. Vláda v těchto ojedinělých a výjimečných případech může rozhodnout o navýšení garancí tak, aby sanační práce mohly být ukončeny v souladu s rozhodnutími České inspekce životního prostředí.

Bod č. 16
Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Srí Lanka představuje pro české investory perspektivní oblast podnikání a výchozí bod pro rozšiřování jejich aktivit do dalších zemí regionu. Připravovaná dohoda o ochraně investic zajistí českým investorům smluvně právní rámec pro realizaci jejich investiční činnosti a výrazně podpoří další spolupráci se srílanskými  partnery. Dohoda rovněž obsahuje tzv. harmonizační klauzule, které zajišťují soulad této dohody s komunitárním právem v oblastech, které náleží do výlučné působnosti Evropské unie.

Doporučované

Nejčtenější