Novinky

9. července 2008

Materiály na jednání vlády 9. července 2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 2:
Návrh zákona o pojišťovnictví a návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví

V souladu s legislativním plánem vlády a v souladu se závazky České republiky k Evropskému společenství se vládě předkládá návrh nového zákona o pojišťovnictví, který má nahradit stávající zákon č. 363/1999 Sb. , o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh zpracovalo Ministerstvo financí ve spolupráci s Českou národní bankou a Českou asociací pojišťoven.

Cílem navrhovaného zákona je sjednotit pravidla pro zajišťovací činnost, zvýšit přehlednost zákona, m.j. i s ohledem na budoucí úpravu kapitálové přiměřenosti zajišťoven a pojišťoven a zvýšit informovanost spotřebitele. Motivací nové úpravy je také upravit pravidla dohledu vykonávané ČNB (ČNB bude mít více informací pro dohled).  Cílem je také zpřesnit  pravidla pro dohled nad pojišťovnami a zajišťovnami vykonávaný ČNB, zejména zajistit České národní bance přístup k dostatečnému objemu kontrolovatelných informací o činnosti pojišťoven a zajišťoven v rozsahu, v jakém tyto podléhají jejímu dohledu, a současně, aby měla dostatečný rozsah nástrojů k odpovídajícímu a včasnému zásahu v případě zjištění nedostatků v jejich činnosti.

Bod č. 18:
Návrh na schválení postupu České republiky při ukončování platnosti dohod o podpoře a vzájemné ochraně investic, které Česká republika uzavřela se členskými státy Evropské unie

Ministerstvo financí předkládá vládě k vyslovení souhlasu návrh postupu České republiky při ukončování platnosti dohod o ochraně a podpoře investic, které Česká republika uzavřela se členskými státy Evropské unie.

Ministerstvo financí odůvodňuje návrh na ukončení platnosti investičních dohod sjednaných se členskými státy Evropské unie snahou o řešení problémů, které vyplývají ze souběžné  existence těchto dohod  a  úpravy komunitárního práva. Dohody o ochraně investic  uzavřené mezi státy EU se totiž částečně překrývají s právní úpravou investic podle komunitárního práva, což může způsobit nepřehlednou právní situaci při jejich výkladu a použití. Navrhuje se, aby Česká republika v zájmu maximální ochrany vzájemných bilaterálních vztahů  předložila druhému smluvnímu státu příslušné dohody o ochraně a podpoře investic návrh na ukončení její platnosti ve formě dohody.

Bod č. 33:
Další majetkové změny a konečné dislokace u vybraného majetku České republiky a změna usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1441 

Záměrem předkládaného materiálu je zabezpečit v co nejkratším termínu změnu příslušnosti hospodařit s administrativním objektem Vodňanská č.p. 329, Prachatice, a souvisejícími pozemky z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) na Státní oblastní archiv v Třeboni. Současně je navrhován převod objektu Lautnerova č.p. 920/1 a přísl. pozemků v  Šumperku, z vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit ÚZSVM do vlastnictví města Šumperk.

Dále se navrhuje prodloužení termínu pro předložení konečného materiálu týkajícího se majetkových změn  a dislokací u některých administrativních objektů po bývalých okresních úřadech. Prodloužení se navrhuje  z  30. června 2008 na 31. prosince 2008. Důvodem je skutečnost, že u některých objektů se přes  veškerou snahu  ÚZSVM  nepodařilo na základě jednání jak s organizačními složkami státu tak s územní samosprávou nalézt konečné řešení.

Bod č. 34:
Změna usnesení vlády ze dne 24. května 2006 č. 622 , v platném znění

Záměrem předkládaného materiálu je zabezpečit v co nejkratším termínu bezúplatný převod objektu Farského č.p. 887, Tábor, z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Tábor, a to včetně pozemku parc.č. 2464 v k.ú. Tábor, na němž budova stojí. Předkládaný materiál reflektuje změnu okolností při nakládání s výše uvedeným objektem, o jehož bezúplatný převod požádalo město Tábor. Žádost o bezúplatný převod je odůvodněna dosavadním využíváním nemovitosti občanským sdružením Informační centrum pro mládež Tábor, jež poskytuje veřejné služby v oblasti vzdělávání dětí a mládeže, a to nejen obyvatelům města Tábora, ale i mládeži dojíždějící do Tábora za vzděláním do středních škol.

Bod č. 37:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb. , o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 229)

Vládě  se předkládá k vydání rozhodnutí o privatizaci standardní souhrnný materiál, v němž jsou obsaženy přímé prodeje majetku státu, s nímž přísluší hospodařit Vězeňské službě ČR, Správě železniční dopravní cesty, s.o.,  a který je ve správě Pozemkového fondu ČR. Jedná se převážně o prodej bytových a rodinných domů jejich nájemcům, a to buď fyzickým osobám nebo právnickým osobám tvořeným nájemci bytů. Výnosy z prodeje majetku obsaženého v materiálu představují cca 64 mil. Kč.

Bod č. 57:
Rozhodnutí o privatizaci části majetku státního podniku Správa Letiště Praha podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě k vydání rozhodnutí o privatizaci jeho návrh, který byl vypracován na základě posouzení 2. zakladatelského privatizačního projektu na část majetku státního podniku Letiště Praha (dnes Správa Letiště Praha, s.p.), předloženého Ministerstvem dopravy v termínu stanoveném usnesením vlády ze dne 12. září 2007 č. 1035 .

Navrhuje se vložit do majetku společnosti Letiště Praha, a. s., jejímž jediným akcionářem je ČR – Ministerstvo financí, majetek státu v hodnotě cca 25 mld. Kč společně se všemi právy a závazky. Majetek se skládá z aktiv v celkové výši 35,2 mld. Kč, z něhož jsou pozemky (cca 15 mld. Kč v jedenácti katastrálních územích), stavby (cca 12 mld. Kč), dále pak stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky a další související majetek (např. krátkodobý finanční majetek, krátkodobé pohledávky apod. v hodnotě cca 5,5 mld. Kč). K majetku podniku se dále vážou závazky v celkové hodnotě cca 9,7 mld. Kč. Z privatizovaného majetku bude navýšen základní kapitál akciové společnosti Letiště Praha o cca 23 mld. Kč, rezervní fond o cca 2,3 mld. Kč a na akciovou společnost bude spolu se všemi zaměstnanci (státní podnik měl k 30. 6.2007 celkem 2 272 zaměstnanců) převeden FKSP ve výši cca 9 mil. Kč. Hodnoty jsou uváděny jako přibližné, protože po vydání rozhodnutí o privatizaci vládou dojde k aktualizaci privatizačního projektu, při níž budou hodnoty majetku zpřesněny.

 

Pro informaci

Bod č. 5:
Informace o plnění opatření uložených usnesením vlády č. 230 ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu

Vládě České republiky se předkládá materiál, který vychází z usnesení vlády č. 230 z 10. března 2008  a který obsahuje informace o plnění uložených opatření v rámci vypořádání nálezů Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 07/12 „Finanční prostředky státního rozpočtu a Evropské unie vynaložené na pořízení a fungování informačních systémů pro čerpání pomoci ze strukturálních fondů Evropské unie a Fondu soudržnosti“.

Ministerstvo financí podrobilo zjištěné nálezy důkladné analýze již v rámci zpracování Stanoviska ke Kontrolnímu závěru. Bylo zjištěno, že u 4 ze 7 nálezů kontrolního závěru Nejvyššího kontrolního úřadu, k nimž Ministerstvo financí zpracovalo stanovisko pro jednání vlády, se jednalo o záležitosti, k nimž byla přijata odpovídající opatření již před započetím kontrolní akce. V dalších dvou případech se dotčená pracoviště ministerstva financí neztotožnila se závěry Nejvyššího kontrolního úřadu, protože se ukázalo, že při hodnocení postupů nebyla vždy respektována specifika problematiky vytváření a provozování informačních systémů, ani skutečnost, že administrace prostředků z rozpočtu EU byla v ČR záležitostí zcela novou a její informační zabezpečení nebylo v kontrolovaném období ještě dořešeno ani v řadě členských států. Proto navrhovaná nápravná opatření v těchto případech jsou dosud zvažována.

Ke kontrolnímu nálezu absence uživatelského prostředí v informačním systému ministerstva financí VIOLA pro opravy chybných údajů, importovaných  z monitorovacího systému strukturálních fondů (v gesci MMR) bylo přijato opatření technického dořešení k 23.5.2008 a jeho realizace tak napravuje stav vytýkaný Nejvyšším kontrolním úřadem.

 

Doporučované

Nejčtenější