Novinky

2. července 2008

Materiály na jednání vlády 2. července 2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 12
Návrh na odvolání a jmenování členů orgánů zdravotních pojišťoven
V souladu se zákonem č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, vláda České republiky jmenuje a odvolává 5 členů Správních rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na návrh ministra zdravotnictví a jmenuje a odvolává 3 členy Dozorčích rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na návrh ministra financí, ministra práce a sociálních věcí a ministra zdravotnictví.

V případě Správní rady Hutnické zaměstnanecké pojišťovny jde o personální změnu. V případě orgánů Zdravotní pojišťovny AGEL se jedná o jmenování členů Správní rady a Dozorčí rady této nově vzniklé zdravotní pojišťovny.


Bod č. 13
Změna usnesení vlády č. 53/2007 o ustanovení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci veřejných zakázek podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Předkládaným materiálem se navrhuje aktualizace ustanovení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek podaných k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji, hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na přípravu a realizaci prioritních projektů pro revitalizaci Moravskoslezského kraje a hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek podaných k řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu.

Současně se navrhuje změna v příloze č. 1 usnesení vlády č. 1356, ze dne 30. listopadu 2006, o změně některých usnesení vlády, týkajících se řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji, řešení revitalizace Moravskoslezského kraje a zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu.

Bod č. 14
Prodej objektů na Tř. 1. Máje č.p. 750/52 a souvisejících pozemků v k.ú. Liberec
Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh na prodej objektů na Tř. 1. Máje č.p. 750/52 a souvisejících pozemků v katastrálním území Liberec. Tyto objekty byly původně určeny za sídlo Finančního úřadu v Liberci. Vzhledem k tomu, že nutné opravy těchto objektů by byly příliš nákladné (náklady se odhadují až na cca. 320 mil. Kč), Finanční ředitelství v Ústí nad Labem nabídlo objekt jako nepotřebný majetek k bezúplatnému převodu organizačním složkám státu s tím, že žádná neprojevila zájem. Ministerstvo financí proto navrhuje  odprodej těchto objektů ve výběrovém řízení nejvyšší nabídce.


Pro informaci

Bod č. 2
Informace o počtu zbytkových státních podniků a postupu ukončování jejich činnosti
Pro informaci členů vlády je předkládán materiál „Informace o počtu zbytkových státních podniků a postupu ukončování jejich činnosti“. Zpráva je vypracována  z podkladů, které  ministru financí zaslali členové vlády, v jejichž působnosti jsou zakladatelské funkce. Zachycuje přehled o počtu zbytkových státních podniků včetně důvodů jejich existence. Dále je uveden předpokládaný termín ukončení jejich činnosti a základní ekonomické charakteristiky.  Součástí informace je i přehled o počtu státních podniků v likvidaci resp. v konkurzu. Jedná se o přehled k 31. 12. 2007.

Bod č. 9
Informace o zasedání ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) dne 3. června 2008 v Lucemburku
Dne 3. června 2008 proběhlo v Lucemburku zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). Vedoucím české delegace byl náměstek ministra financí Tomáš Zídek.

Před jednáním Rady ECOFIN se uskutečnilo výroční zasedání Rady guvernérů Evropské investiční banky, která je rovněž tvořena ministry financí členských států EU. Rada guvernérů zhodnotila činnost EIB v uplynulém roce.

Prvním bodem jednání Rady ECOFIN bylo provádění Paktu stability a růstu. Na základě návrhu Evropské komise Rada přijala rozhodnutí, jimiž  byl odvolán postup při nadměrném schodku (EDP) vůči České republice, Itálii, Portugalsku a Slovensku. Těmto státům se podařilo snížit rozpočtový schodek pod referenční hodnotu 3% HDP, a to - dle názoru Komise - důvěryhodným a udržitelným způsobem. V případě České republiky, vůči níž byl EDP zahájen záhy po vstupu do EU, klesl deficit v roce 2007 na 1,6% HDP a pro rok 2008 odhaduje Komise další pokles na 1,4% HDP.

Dále proběhla orientační debata ministrů nad zprávou, kterou Evropská komise vydala k výročí 10 let hospodářské a měnové unie (HMU). Zpráva obsahuje řadu návrhů na zlepšení fungování HMU, jimiž by se Rada měla podrobněji zabývat za francouzského předsednictví v 2. polovině tohoto roku.

V rámci bodu konvergenční zprávy Evropské komise a Evropské centrální banky se Rada věnovala především otázce přijetí eura na Slovensku. Slovensko dle názoru obou institucí, které hodnotí v pravidelném dvouletém cyklu pokrok v plnění kritérií pro přijetí společné měny u členských zemí dosud stojících mimo eurozónu, všechny podmínky splnilo. Rada zavedení eura na Slovensku od ledna 2009 podpořila. Konečné rozhodnutí přijme Rada ECOFIN na svém červencovém zasedání.

V rámci přípravy diskuse na červnové Evropské radě si ministři financí vyměnili názory na vývoj cen potravin a na možná opatření k omezení jejich růstu v krátkém, středním a dlouhém období.

Ministři se věnovali také třem tématům z oboru finančních služeb. Nejprve Rada přijala závěry k probíhajícím iniciativám v oblasti zúčtování a vypořádaní cenných papírů. Dále byli ministři informováni o pokroku v projednávání návrhu Solvency II, který má rekodifikovat evropské směrnice v pojišťovnictví a především zavést nová pravidla výpočtu kapitálových požadavků pojišťoven. Poté následovala výměna názorů na fungování systémů pojištění vkladů (tzv. Deposit guarantee schemes), jejichž význam vystoupil do popředí v souvislosti s nedávným vývojem na finančních trzích.

Na závěr se ministři zabývali daňovými otázkami. Rada byla informována o pokroku v projednávání návrhu novely směrnice o DPH a příslušného prováděcího nařízení, pokud jde o úpravu finančních a pojišťovacích služeb. Ministři vyslechli též zprávu o postupu v projednávání směrnice, která má umožnit spuštění elektronického systému kontroly pohybu zboží podléhajícího spotřební dani (EMCS). Elektronický systém by měl nahradit papírové dokumenty od dubna 2009. Na programu byla zařazena i pravidelná zpráva skupiny pro etický kodex, která dohlíží na to, aby se členské státy nedopouštěly škodlivé daňové konkurence v oblasti zdaňování podniků. Rada ke zprávě přijala závěry.

Doporučované

Nejčtenější