Novinky

3.čtvrtletí ´08

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády ve 3. čtvrtletí 2008.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 17. září 2008

 • Bod č. 5: Navýšení garance na odstranění staré ekologické zátěže k ekologické smlouvě č. 185/97 uzavřené mezi Ministerstvem financí a společností Třinecké železárny, a.s.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 10. září 2008

 • Bod č. 2 : Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 včetně rozpočtové dokumentace
 • Bod č. 14 : Navýšení garance na odstranění starých ekologických zátěží k ekologické smlouvě č. 58/94 uzavřené mezi Ministerstvem financí a společností PARAMO a.s., č.107/95/02 se společností Polygon BC s.r.o. a č.20/98-PF ČR se společností  Rašelina a.s.
 • Bod č. 16 : Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Vydáno

Materiály na jednání vlády 3. září 2008

Pro informaci:
 • Bod č. 3: Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008 a celkově od počátku velké privatizace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 27. srpna 2008

 • Bod č. 8 : Navýšení garance na odstranění starých ekologických zátěží k ekologické smlouvě č. 58/94 uzavřené mezi Ministerstvem financí a společností PARAMO a.s., č.107/95/02 se společností Polygon BC s.r.o. a č.20/98-PF ČR se společností  Rašelina a.s.
 • Bod č. 25 : Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 30 : Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek podaných uchazeči v rámci nadlimitní veřejné zakázky „Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP)"

Vydáno

Materiály na jednání vlády 20. srpna 2008

 • Bod č. 22: Rozhodnutí o převodu kapitálového vkladu v Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD)
 • Bod č. 26: Další majetkové změny a konečné dislokace u vybraného majetku České republiky a změna usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1441
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky
 • Bod č. 8: Informace o výsledcích činnosti a hospodaření České konsolidační agentury za rok 2007 a rekapitulace za období 2001-2006
 • Bod č. 11: Informace o uzavření Memoranda of Understanding on Debt Resettlement mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem ekonomiky a financí Kambodžského království
 • Bod č. 21: Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) dne 8. července 2008 v Bruselu
 • Bod č. 22: Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (rozpočtový ECOFIN) dne 17. července 2008

Vydáno

Materiály na jednání vlády 23. července 2008

 • Bod č. 34: Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o změně Dohody mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o podpoře a ochraně investic
 • Bod č. 90: Návrh na obeslání Diplomatické konference ke sjednání Úmluvy UNIDROIT o ustanoveních hmotného práva upravujících zprostředkované držení cenných papírů (dále jen "Úmluva")
 • Bod č. 94: Způsob řešení vzájemných nároků České republiky a společnosti Mittal Steel Holdings AG obsažený v Memorandu o porozumění ze dne 9. července 2008
  Pro informaci:
 • Bod č. 7: Informace o stavu tvorby účetnictví státu ke dni 30. června 2008

Vydáno

Materiály na jednání vlády 9. července 2008

 • Bod č. 2: Návrh zákona o pojišťovnictví a návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví
 • Bod č. 18: Návrh na schválení postupu České republiky při ukončování platnosti dohod o podpoře a vzájemné ochraně investic, které Česká republika uzavřela se členskými státy Evropské unie
 • Bod č. 33: Další majetkové změny a konečné dislokace u vybraného majetku České republiky a změna usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1441
 • Bod č. 34: Změna usnesení vlády ze dne 24. května 2006 č. 622, v platném znění
 • Bod č. 37: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 229)
 • Bod č. 57: Rozhodnutí o privatizaci části majetku státního podniku Správa Letiště Praha podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
  Pro informaci:
 • Bod č. 5: Informace o plnění opatření uložených usnesením vlády č. 230 ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu

Vydáno

Materiály na jednání vlády 2. července 2008

 • Bod č. 12: Návrh na odvolání a jmenování členů orgánů zdravotních pojišťoven
 • Bod č. 13: Změna usnesení vlády č. 53/2007 o ustanovení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci veřejných zakázek podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Bod č. 14: Prodej objektů na Tř. 1. Máje č.p. 750/52 a souvisejících pozemků v k.ú. Liberec
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Informace o počtu zbytkových státních podniků a postupu ukončování jejich činnosti
 • Bod č. 9: Informace o zasedání ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) dne 3. června 2008 v Lucemburku