Novinky

29. srpna 2007

Materiály na jednání vlády 29. srpna 2007

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 13:
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/28 "Majetek státu a vybrané prostředky státního rozpočtu určené na zajištění výkonu celní správy"

Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu na rozvoj a obnovu materiálně-technické základny celní správy. Kontrola proběhla v období od srpna 2006 do února 2007, kontrolovaným obdobím byly roky 2004 a 2005, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující (do ukončení kontrolní akce).

Kontrola zjistila některé dílčí nedostatky, jejichž podstatná část souvisela s přeměnou Generálního ředitelství cel na organizační složku státu a účetní jednotku, převodem hraničních přechodů na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a prováděním dalších změn v souvislosti se vstupem ČR do EU. Jednalo se o historicky jedinečnou situaci, která se již nebude opakovat, a proto se k této etapě nenavrhuje přijímat žádná opatření. K dalším bodům kontrolního závěru NKÚ byla přijata konkrétní opatření a lze konstatovat, že celé oblasti hospodaření s majetkem státu je věnována mimořádná pozornost.

Bod č. 30:
Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně

Ministerstvo financí a ČNB společně předkládají aktualizaci dokumentu z roku 2003 „Strategie přistoupení České republiky k eurozóně“. Vzhledem k tomu, že původní Strategie nebyla naplněna, byl zpracován dokument nový, který zohledňuje domácí i zahraniční vývoj od doby schválení původního textu (říjen 2003) a charakterizuje schopnost české ekonomiky fungovat v rámci eurozóny.

Na základě celkového posouzení schopnosti české ekonomiky fungovat v rámci eurozóny materiál konstatuje, že některé z předpokladů pro realizaci výhod z přijetí jednotné měny jsou již  vytvořeny, jiné naopak nedosahují uspokojivých parametrů. Hlavní překážkou pro splnění maastrichtských kritérií zůstává nekonsolidovaný stav veřejných financí. Ten spolu s nízkou pružností ekonomiky, zejména trhu práce, zároveň představuje riziko pro fungování české ekonomiky v eurozóně a brání realizaci výhod spojených s přijetím eura.

Datum přijetí eura se proto odvine od vyřešení těchto problematických  míst v rámci zásadní reformy veřejných financí a posílení pružnosti české ekonomiky. Materiál proto navrhuje vyvinout maximální reformní úsilí tak, aby tyto překážky byly odstraněny do konce volebního období.

Doporučované

Nejčtenější