Novinky

22. srpna

Materiály na jednání vlády 22. srpna 2007

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 25:

Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní

Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Kyperskou republikou se v současné době uplatňuje Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, jež byla podepsána v Praze dne 15. dubna 1980 a vstoupila v platnost dnem 30. prosince 1980. Jde o smlouvu, která byla sjednána v rámci bývalé ČSSR a která již zcela neodpovídá novým politickým, hospodářským, ale zejména daňovým podmínkám. Z těchto důvodů se příslušné úřady obou zemí dohodly na sjednání smlouvy zcela nové.

Obsahem navrhované smlouvy je především soubor ustanovení, která stanoví pro jednotlivé druhy příjmů právo toho kterého státu zdaňovat příjem mající zdroj v jednom smluvním státě a pobíraný příjemcem (skutečným vlastníkem), který je daňovým rezidentem ve státě druhém. Za předpokladu umožnění aplikace zdanění ve státě zdroje, bude mít druhý smluvní stát následně povinnost provést opatření vedoucí k zamezení mezinárodního dvojího zdanění příjmu. Smlouva, která byla na expertní úrovni připravena na základě vzorových modelů OECD a OSN, tak zajišťuje objektivní rozdělení práva na vybrání daní z příjmů mezi oba státy v těch případech, kdy příjmy mají zdroj na území jednoho státu a plynou příjemci se sídlem nebo bydlištěm na území státu druhého.

Smlouva rovněž upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými orgány obou smluvních stran. Bude umožňovat řešení sporů vzniklých při výkladu a provádění smlouvy, výměnu informací a koordinaci činností daňových úřadů obou států směřující k omezení případných daňových úniků a podvodů. Smlouva, kromě toho, že tedy zamezuje mezinárodnímu dvojímu zdanění příjmu, má rovněž za cíl vyloučit i případné mezinárodní dvojí nezdanění, tj. především daňový únik.

Bod č. 26:

Převedení účelového rezervního fondu České konsolidační agentury na účelově určenou dotaci

V letech 1994 a 1995 vláda rozhodla o posílení rezervního fondu Konsolidační banky s tím, že tyto prostředky účelově vázala na úhradu ztrát spojených se správou starého bloku úvěrů převzatých od komerčních bank v letech 1991 a 1992. Prostředky poskytl Fond národního majetku ČR. Předkládaný návrh na přeměnu tohoto fondu na účelovou dotaci umožní ČKA, aby ztráty, k jejichž krytí je fond určen, vypořádala již v průběhu roku 2007. Zjednoduší se tak závěrkové práce ČKA, která v letošním roce končí svoji činnost a zbývající agenda bude k 1.1.2008 převedena na Ministerstvo financí.


Pro informaci

Bod č. 4:
Informace o průběhu první etapy realizace majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I., II. a III. třídy (usnesení vlády č. 1059 z 24.srpna 2005)

V srpnu 2005 vláda rozhodla o postupném řešení majetkoprávního vypořádání nároků vlastníků pozemků pod dálnicemi a silnicemi. Jeho realizaci rozčlenila na 3 etapy v období 10 let. Předkládaný materiál informuje o průběhu první etapy (určené k realizaci v letech 2006-2008) a zabývá se některými problémy a riziky, která je v dané oblasti třeba řešit.

Doporučované

Nejčtenější