Novinky

19. září

Materiály na jednání vlády 19. září 2007

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 2: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 včetně rozpočtové dokumentace - pokračování jednání

Návrh státního rozpočtu na rok 2008 očekává příjmy ve výši 1 036,5 mld. Kč a výdaje ve výši 1 107,3 mld. Kč; deficit státního rozpočtu tak v roce 2008 dosáhne -70,8 mld. Kč, což zabezpečuje dosažení deficitu veřejných rozpočtů na HDP ve výši 2,95 % (v metodice ESA95).  Poprvé od zavedení střednědobých výdajových rámců státního rozpočtu a státních fondů do právního řádu České republiky je tento závazek pro roky 2008 a 2009 dodržen.

Návrh střednědobého výhledu státního rozpočtu na léta 2009 a 2010 předpokládá snižování podílu deficitu veřejných rozpočtů na HDP. Pro rok 2009 je předpokládán ve výši 2,6 % a  pro rok 2010 ve výši 2,3 % HDP (v metodice ESA95). Více v tiskové zprávě ze dne 3. 9. 2007.

Bod č. 6: Návrh na změnu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovaná právní úprava je dílčí novelou, která nově upravuje ustanovení o Garančním fondu. Novela rovněž opravuje technické nedostatky některých dalších ustanovení týkajících se Garančního fondu. Tato novela neupravuje žádné jiné vztahy v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu.

Garanční fond obchodníků s cennými papíry (dále jen „Fond“) vznikl v roce 2001 na základě novely zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech. Úprava Fondu je v souladu s čl. 2 směrnice Evropského parlamentu a rady 97/9/ES, o programech pro odškodnění investorů, podle něhož členské státy zajistí, aby na jejich území byl zaveden jeden nebo více programů pro odškodnění investorů.

Podle této úpravy se zákazníkům obchodníka s cennými papíry, který z důvodů přímo souvisejících s jeho finanční situací není schopen plnit své závazky vůči zákazníkům, poskytuje z Fondu náhrada. Fond není státním fondem, jedná se o právnickou osobu, jíž je uvedeným zákonem svěřen výkon veřejné moci. Fond je řízen pětičlennou správní radou. Členy správní rady Fondu jmenuje a odvolává ministr financí. Fond se v rámci své činnosti řídí především ustanoveními zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Nepodléhá žádnému jinému státnímu orgánu a vzhledem k veřejnoprávní povaze činnosti, kterou vykonává, ani nepodléhá dohledu České národní banky.

Doporučované

Nejčtenější