Novinky

18. července

Materiály na jednání vlády 18. července 2007

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č.21:
Návrh způsobu provádění kontroly biopaliv při jejich uvádění na trh včetně případných nutných změn právních předpisů

Novelou zákona o ochraně ovzduší se navrhuje povinnost vést evidenci o uváděném množství benzinů, motorové nafty a biopaliv do volného daňového oběhu a systém poplatků za nedodání stanoveného podílu biopaliv. Kontrola plnění povinnosti uvádět minimální množství biopaliv do volného daňového oběhu i administrace každoročního hlášení, tj. celková správa poplatku, je návrhem zákona svěřena celním úřadům.

Systém kontroly zahrnuje nejen kontrolu plnění povinnosti uvádění do oběhu stanoveného objemového podílu biopaliv, ale zejména má vytvořit bariéry proti zneužití biosložek k jiným účelům, a tím podporovat omezení vzniku daňových úniků.

K naplnění vytčeného cíle efektivního omezení daňových úniků jsou v předkládaném materiálu navrhovány i změny dotčených právních předpisů, tj. zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, a jeho prováděcích vyhlášek č. 140/1997 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících, a č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Současně je navrhováno v co nejkratším termínu připravit novelu zákona o ochraně ovzduší se zpřesněnými definicemi tak, aby nově stanovené povinnosti zcela jednoznačně dopadaly na všechny subjekty, které uvádějí pohonné hmoty pro dopravní účely na trh.

Ministerstvo financí však již při projednávání novely zákona o ochraně ovzduší opakovaně upozorňovalo na hrozící vysoká rizika daňových úniků a z toho plynoucí nevhodnost přijetí, resp. nabytí účinnosti novely zákona o ochraně ovzduší, před provedením nezbytných opatření, včetně legislativních, k její úspěšné realizaci.

Bod č.24:
Návrh na uvolnění finančních prostředků rozpočtovaných pro účely příprav předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v kapitole Všeobecná pokladní správa pro rok 2007 do kapitol jednotlivých ústředních orgánů a ostatních orgánů státní správy na základě přehodnocení jejich požadavků a v souladu s předpoklady celkového čerpání prostředků rozpočtu předsednictví do konce roku 2007

Materiál navrhuje převést z kapitoly Všeobecná pokladní správa (dále jen VPS) zbývající objem finančních prostředků rozpočtovaných v souvislosti s přípravou na předsednictví ČR v Radě EU v roce 2007 do kapitol ústředních orgánů a ostatních orgánů státní správy ve výši 94 589 tis. Kč.

Předkládaný materiál nemá dopad na státní rozpočet, pokud jde o jeho celkovou výši, navrhují se pouze převody z kapitoly VPS do dalších rozpočtových kapitol v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2007.

Bod č.30:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 225)

Ministerstvo financí předkládá vládě k vydání rozhodnutí o privatizaci částí majetku státu, v souladu s § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších  předpisů, návrhy těchto rozhodnutí.

Návrh usnesení vlády doporučuje vládě v případě některých privatizačních projektů zrušit rozhodnutí o privatizaci z důvodu nerealizovatelnosti vydaného rozhodnutí (např. některé pozemky Rehabilitačního a rekreačního střediska NIVA, Luhačovice). V dalších případech se doporučuje změnit rozhodnutí o privatizaci v části nabyvatele a podmínek privatizace.

V ostatních případech se navrhuje vydat rozhodnutí o privatizaci. Zde se jedná o přímé prodeje za kupní cenu ve výši účetní hodnoty majetku ke dni prodeje (bytové domy v různých městech ČR) nebo o přímé prodeje předem určeným nabyvatelům ze dohodnutou cenu.

Doporučované

Nejčtenější