Novinky

13. srpna 2007

Materiály na jednání vlády 13. srpna 2007

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 6:

Návrh novely zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů

Cílem předkládaného návrhu novely zákona je legislativně umožnit převod privatizačních peněžních zdrojů ve prospěch státních finančních aktiv pro potřeby  Ministerstva zemědělství. Jedná  se o peněžní částku ve výši maximálně 3 mld. Kč, která by měla být převáděna z privatizačních zdrojů do státních finančních aktiv  postupně v letech 2007 až 2012.

Z těchto zdrojů budou financována  protipovodňová opatření zajišťovaná  Ministerstvem zemědělství. Spolu s privatizačními zdroji budou použity k řešení protipovodňových opatření i další peněžní prostředky, a to 2,2 mld. Kč ze státního rozpočtu a 9 mld. Kč z úvěru od EIB.

Ve svém důsledku tyto zdroje významně napomohou  ochraně soukromého, veřejného i státního majetku.

Bod č. 18:

Návrh usnesení vlády k zabezpečení administrativních kapacit auditního orgánu a pověřených subjektů auditního orgánu potřebných pro zajištění auditních činností při čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období 2007 – 2013

Předpisy Evropských společenství stanovují povinnost členských států určit pro jednotlivé operační programy pro čerpání z fondů EU auditní orgán. ČR určila pro všechny operační programy schválené pro čerpání finančních prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti v programovém období let 2007 až 2013 auditním orgánem Ministerstvo financí (usnesením vlády č. 198 z 22. února 2006).

Zásadní otázkou pro další postup při nastavení systému auditních činností je okamžité schválení počtu auditorů. Společná dohoda Ministerstva financí, dotčených ministerstev, Magistrátu hlavního města Prahy a regionálních rad regionů soudržnosti, stanovuje počty zaměstnanců auditního orgánu a pověřených subjektů auditního orgánu potřebných pro zajištění auditních činností při čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období 2007 – 2013 na celkem 76 auditorů pro rok 2007 a pro další jednotlivé roky se celkový počet pohybuje na úrovni cca 120 – 165. Navrhované počty jsou výsledkem shody auditního orgánu a všech pověřených auditních subjektů. Byly stanoveny na základě dlouhodobé systematické analýzy a sledují současný vývojový trend.

Bod č. 29:

Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci veřejné zakázky - soutěžního dialogu „Integrovaný rozpočtový systém Státní pokladny (IRS SP)“ včetně profesních charakteristik

Účelem zadávacího řízení této zakázky je získat nejvhodnější návrh řešení IRS SP a následně jeho dodání, implementaci a provoz. IRS SP by měl být  jednou z částí systému Státní pokladny. V rámci této veřejné zakázky je nutné dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ustanovit hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek.

Vzhledem k předpokládané hodnotě zakázky, která může přesáhnout částku 500 mil. Kč bez DPH, musí komisi tvořit minimálně 9 členů a jejich náhradníků. Alespoň dvě třetiny členů komise musí splňovat podmínku příslušné odbornosti ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. V předkládaném  materiálu je navrženo  14 členů komise. Kromě pracovníků Ministerstva financí jsou zastoupeni i pracovníci Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra, Ministerstva průmyslu a obchodu, dále Parlamentu ČR – Poslanecké sněmovny, Úřadu vlády, Hospodářské komory a Komory daňových poradců. V souladu se zákonem o veřejných zakázkách je za každého člena komise navržen jeho náhradník.


Pro informaci:

Bod č. 1:
Makroekonomická predikce České republiky

Ministerstvo financí ČR předkládá vládě pro informaci pravidelnou čtvrtletní aktualizaci materiálu ”Makroekonomická predikce České republiky”. Predikce shrnuje aktuální stav vývoje základních makroekonomických indikátorů české ekonomiky a prezentuje názor na jejich vývoj v letech 2007 až 2010. Predikce očekává, že příznivý makroekonomický vývoj bude nadále pokračovat a zvyšuje svůj odhad reálného růstu HDP v letošním roce na 5,8%.

Bod č. 2:
Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období od ledna do června 2007

Pravidelně informovat vládu o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za uplynulé pololetí vyplývá z usnesení vlády č. 1510 z 23. listopadu 2005, předložený materiál shrnuje činnost Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období od ledna do června 2007.

Za klíčovou událost tohoto období materiál označuje přípravu Národního plánu zavedení eura v České republice a jeho následné schválení vládou v dubnu 2007 usnesením č. 353.

Bod č. 13:
Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) dne 10. července 2007 v Bruselu

Ministři formálně schválili přijetí Malty a Kypru do Eurozóny k 1.1.2008.

Rada zhodnotila Konvergenční program, jež předložila ČR v březnu, a kritizovala ČR za nedostatečná opatření při snižování schodku. Rada vyzvala ČR k urychlení konsolidace veřejných financí a k odstranění nadměrného schodku nejpozději do roku 2008, ke snížení podílu mandatorních výdajů a doporučila provedení důchodové reformy a reformy systému zdravotní péče.

Ministr financí Miroslav Kalousek přijal kritiku jako oprávněnou a upozornil, že pokud projde reformní balík právě projednávaný v parlamentu, schodek může být snížen pod 3% HDP ještě v roce 2008. Rada označila fiskální konsolidaci, která je součástí reformního balíku, za krok správným směrem. Rada ECOFIN dále projednávala stabilizační program Rakouska a opatření přijatá Maďarskem při snižování schodku.

Dále ministři zhodnotili aktuální hospodářskou situaci v EU, diskutovali o opatřeních  na konsolidaci veřejných financí. V dalším průběhu jednání byly diskutovány finanční aspekty Globálního satelitního navigačního systému Galileo a byla rovněž projednána oficiální podpora pro Dominiqua Strasse-Kahna při kandidatuře na funkci generálního ředitele MMF.

Bod č. 14:
Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (rozpočtový ECOFIN) dne 13. července 2007

Dne 13. července 2007 proběhlo v Bruselu jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (rozpočtového ECOFINu). Česká delegace byla vedena náměstkem ministra financí Ing. Eduardem Janotou.

Hlavním výsledkem jednání bylo schválení návrhu rozpočtu ES na rok 2008 v prvním čtení v Radě kvalifikovanou většinou hlasů. Návrh rozpočtu dosahuje výše 128,4 mld. EUR v závazcích a 119,4 mld. EUR v platbách, což představuje nárůst o 1,44 %, resp. 3,39 % oproti rozpočtu roku 2007. V porovnání s předběžným návrhem rozpočtu předloženým Komisí je návrh nižší o 717 mil. EUR, resp. 2,12 mld. EUR.

Dohoda mezi Radou a Evropským parlamentem v souladu s očekáváním dosažena nebyla, obě instituce se však shodly na mnohých aspektech rozpočtu pro rok 2008. Výsledkem je přijetí pěti společných prohlášení (1. k programům strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a rozvoje venkova; 2. k přijímání pracovníků v souvislosti s rozšířeními z let 2004 a 2007; 3. k účelově vázaným příjmům, 4. k výkonným agenturám a 5. k decentralizovaným agenturám). Konečná podoba rozpočtu bude přijata až v druhém čtení koncem t.r.

Pozice Rady a Evropského parlamentu se rozcházejí mj. v otázce celkového rozměru rozpočtu či v názoru na výši administrativních výdajů, kde Evropský parlament tradičně podporuje vyšší výdaje. Diskuse tak budou pokračovat na podzim v rámci druhého čtení rozpočtu, kdy už budou k dispozici také přesnější odhady některých potřeb (např. výdajů na zemědělství, na oblast Kosova či Palestiny).

Doporučované

Nejčtenější