Novinky

12. září

Materiály na jednání vlády 12. září 2007

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 3:
Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 včetně rozpočtové dokumentace

Návrh státního rozpočtu na rok 2008 očekává příjmy ve výši 1 036,5 mld. Kč a výdaje ve výši 1 107,3 mld. Kč; deficit státního rozpočtu tak v roce 2008 dosáhne -70,8 mld. Kč, což zabezpečuje dosažení deficitu veřejných rozpočtů na HDP ve výši 2,95 % (v metodice ESA95).  Poprvé od zavedení střednědobých výdajových rámců státního rozpočtu a státních fondů do právního řádu České republiky je tento závazek pro roky 2008 a 2009 dodržen.

Návrh střednědobého výhledu státního rozpočtu na léta 2009 a 2010 předpokládá snižování podílu deficitu veřejných rozpočtů na HDP. Pro rok 2009 je předpokládán ve výši 2,6 % a  pro rok 2010 ve výši 2,3 % HDP (v metodice ESA95). Více v tiskové zprávě ze dne 3. 9. 2007.

Bod č. 4:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Cílem předkládaného návrhu je zejména úprava nakládání s prostředky státního rozpočtu, které organizační složky státu uspořily v předcházejících rozpočtových letech. Ušetřené výdaje již nemají být převáděny do rezervních fondů, ale příslušným organizačním složkám státu vznikne v dalších letech nárok na překročení výdajů o tuto částku.

Další úpravy se týkají nakládání s prostředky, které Česká republika obdrží z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, z finančního mechanismu Norska a z programu švýcarsko-české spolupráce a nakládání s prostředky na účtech podřízených státní pokladně. Návrh upravuje některá ustanovení rozpočtových pravidel tak, aby lépe vyhovovala potřebám jejich uplatňování v praxi a přizpůsobuje právní řád České republiky rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom z června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství.

Bod č. 11:
Návrh postupu sloučení výběru daní, cel a pojistného na veřejnoprávní pojištění a vyhodnocení dopadů tohoto sloučení do jednotlivých systémů

Vláda ve svém programovém prohlášení deklarovala, že „racionalizuje správu daní a pojistného s cílem snížit počet míst pro jejich výběr“. Předkládaný materiál navrhuje sloučení orgánů daňové a celní správy pro oblast výběru daní a cel s platností od 1. 1. 2010 a stanovuje strukturu jednotné soustavy úřadů podřízené Ministerstvu financí. Současně ukládá ministru financí vyhodnotit dopady sloučení a na základě tohoto vyhodnocení navrhnout společně s ministrem práce a sociálních věcí a ministrem zdravotnictví další kroky vedoucí k větší efektivitě systému výběru příjmů veřejných rozpočtů.

Bod č. 12:
Souhrnné hodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2006 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2006

Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí ve společném hodnotícím materiálu doporučuje všechny účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2006 k předložení do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s návrhem na jejich schválení. Ověřením všech těchto dokumentů ani kontrolními nálezy Nejvyššího kontrolního úřadu a kontrolními nálezy MZ a MF nebyla zjištěna žádná pochybení, jež by údaje některé z účetních závěrek či výročních zpráv zpochybňovala. Se všemi dokumenty vyslovili souhlas i externí auditoři a správní a dozorčí rady všech devíti zdravotních pojišťoven.

Bod č. 13:
Návrh postupu k zajištění transformace a privatizace státního podniku Letiště Praha a dokončení stabilizace a privatizace společnosti České aerolinie a.s. 

Mezi programové cíle vlády patří transformace a privatizace státního podniku Letiště Praha a stabilizace a privatizace akciové společnosti České aerolinie. Ministerstvo financí a ministerstvo dopravy společně předkládají návrh postupu v této oblasti.

Materiál obsahuje detailně popsané kroky k  uskutečnění transformace státního podniku Letiště Praha na akciovou společnost, jejíž ukončení se předpokládá v I. pololetí příštího roku, a současné provedení  analýzy vhodnosti jednotlivých metod privatizace akcií nově vzniklé společnosti nebo jejich kombinace s ohledem na postavení mezinárodního letiště Praha – Ruzyně  v tuzemském i mezinárodním prostředí. S výsledky analýzy a také návrhem dalšího postupu by měla být vláda seznámena do konce března 2008. 

Ve společnosti České aerolinie probíhá tříletý stabilizační program. Návrh předpokládá nejprve provedení zevrubné analýzy účinnosti stabilizačního programu nezávislou osobou a v  závislosti na výsledcích této analýzy vypracování návrhu postupu dokončení privatizace majetkové účasti státu ve společnosti, včetně jejího načasování.

Bod č. 14:
Převod práva příslušnosti hospodařit s nemovitým a movitým majetkem státu z České konsolidační agentury na Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu

Uvedený materiál je členům vlády ČR předložen z důvodu ukončení činnosti České konsolidační agentury k 31. prosinci 2007, která v souladu se zákonem prohlásila nemovitost na nábřeží Kpt. Jaroše v Praze 7 za majetek pro ČKA nepotřebný. Převod majetku schválila Vládní dislokační komise a doporučila vládě, aby s navrženým převodem vyslovila souhlas.

Bod č. 19:
Prodej cenných papírů České konsolidační agentury s omezenou převoditelností

Česká konsolidační agentura musí při prodeji cenných papírů získat předchozí souhlas vlády. Předkládaný materiál navrhuje prodej cenných papírů s omezenou převoditelností zájemcům, kteří v rámci uskutečněných veřejných výběrových řízeních podali nejvyšší nabídku nebo emitentům akcií, případně subjektu, který využil existující předkupní právo k vybrané emisi cenných papírů. Ve všech případech se jedná o bezúplatně nabytá aktiva, která ze zákonných důvodů přecházejí na stát a jsou ve své většině tvořena cennými papíry po zemřelých osobách.

Bod č. 20:
Návrh na vyjmutí majetku z privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

Materiál navrhuje vyjmutí majetku hotelové ubytovny KUPA v Praze 4 Hájích z privatizace a převod příslušnosti hospodaření s tímto majetkem z Ministerstva financí na Bytovou správu Ministerstva vnitra. Návrh byl zpracován na základě žádosti Ministerstva vnitra z důvodu neuspokojivé situace v oblasti ubytování příslušníků a zaměstnanců resortu. Získání ubytovny KUPA by Ministerstvu vnitra umožnilo omezit počet pronajímaných míst na ubytovnách ve vlastnictví privátních subjektů.

Doporučované

Nejčtenější