Novinky

11. července 2007

Materiály na jednání vlády 11. července 2007

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č.8:
Změna právních předpisů upravujících veřejné rozpočty k zajištění větší transparentnosti při poskytování dotací a jiných transferů v zájmu omezení korupce

Cílem předkládaného materiálu je dosažení maximální úrovně transparentnosti a v konečném důsledku omezení korupce při nakládání s prostředky veřejných financí.

V materiálu se navrhuje, že na Internetu budou uveřejňovány veškeré písemné materiály, které orgány nebo organizace, které o udělení dotací nebo jiných transferů rozhodují, k tomuto rozhodování používají. Jsou to zejména žádosti o dotace nebo jiné transfery včetně příloh. Jsou to i jejich vnitřní předpisy včetně usnesení vlád a jiná pravidla, podle kterých postupují, například údaje o dotačních programech.

Uveřejní se i veškeré písemné materiály s tímto rozhodováním související, jako např. zápisy z porad, na kterých se o přiznání dotací nebo jiných transferů jednalo, a související s tímto přiznáním samým, zejména rozhodnutí a smlouvy o poskytnutí dotací nebo jiných transferů nebo vyrozumění o jejich nepřiznání, pokud se dle zákona vyhotovuje.

V souvislosti s tímto úmyslem se navrhuje novelizace 19 zákonů, resp. aby jejich gestoři (ministerstva) byly pověřeni vypracováním jejich novel.

Bod č.12:
Návrh usnesení vlády k zajištění výkonu funkce auditního orgánu a pověřených subjektů auditního orgánu

Předpisy Evropských společenství stanovují povinnost členských států určit pro jednotlivé operační programy pro čerpání z fondů EU auditní orgán. Stejný orgán může být určen pro více než jeden operační program. Auditním orgánem musí být určen subjekt, který je funkčně nezávislý na řídícím  orgánu a certifikačním orgánu, neboť je odpovědný za ověřování účinného fungování řídícího a kontrolního systému.

ČR určila pro všechny operační programy schválené pro čerpání finančních prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti v programovém období let 2007 až 2013 auditním orgánem Ministerstvo financí, a to usnesením vlády č. 198 ze dne 22. února 2006 . Na MF se konkrétně jedná o odbor Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu.

Navržené usnesení vlády ukládá zajistit výkon funkce pověřeného subjektu auditního orgánu ministru pro místní rozvoj, ministru životního prostředí, ministru práce a sociálních věcí, ministryni školství, mládeže a tělovýchovy, ministru průmyslu a obchodu, ministru dopravy. Obdobně doporučuje zajistit výkon funkce pověřeného subjektu auditního orgánu primátorovi hlavního města Prahy a předsedům regionálních rad regionů soudržnosti. Financování auditní činnosti pověřenými auditními subjekty bude hrazeno ze zdrojů technické asistence jednotlivých operačních programů. Z důvodu kofinancování budou  z veřejných rozpočtů hrazeny výdaje ve výši 15 %  poskytnutých na zajištění auditní činnosti v rámci jednotlivých operačních programů.

Bod č.13:
Návrh způsobu provádění kontroly biopaliv při jejich uvádění na trh včetně případných nutných změn právních předpisů

Novelou zákona o ochraně ovzduší se navrhuje povinnost vést evidenci o uváděném množství benzinů, motorové nafty a biopaliv do volného daňového oběhu a systém poplatků za nedodání stanoveného podílu biopaliv. Kontrola plnění povinnosti uvádět minimální množství biopaliv do volného daňového oběhu i administrace každoročního hlášení, tj. celková správa poplatku, je návrhem zákona svěřena celním úřadům.

Systém kontroly zahrnuje nejen kontrolu plnění povinnosti uvádění do oběhu stanoveného objemového podílu biopaliv, ale zejména má vytvořit bariéry proti zneužití biosložek k jiným účelům, a tím podporovat omezení vzniku daňových úniků.

K naplnění vytčeného cíle efektivního omezení daňových úniků jsou v předkládaném materiálu navrhovány i změny dotčených právních předpisů, tj. zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, a jeho prováděcích vyhlášek č. 140/1997 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících,  a č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Současně je navrhováno v co nejkratším termínu připravit novelu zákona o ochraně ovzduší se zpřesněnými definicemi tak, aby nově stanovené povinnosti zcela jednoznačně dopadaly na všechny subjekty, které uvádějí pohonné hmoty pro dopravní účely na trh.

Ministerstvo financí však již při projednávání novely zákona o ochraně ovzduší opakovaně upozorňovalo na hrozící vysoká rizika daňových úniků a z toho plynoucí nevhodnost přijetí, resp. nabytí účinnosti novely zákona o ochraně ovzduší, před provedením nezbytných opatření, včetně legislativních, k její úspěšné realizaci.

 

Pro informaci

Bod č.11:
Informace o výběrových řízeních na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací připravovaných Ministerstvem financí

K datu 30. června 2007 je Ministerstvo financí vázáno odstranit staré ekologické zátěže vzniklé před privatizací u 183 nabyvatelů. K tomuto počtu se váže cca 600 kontaminovaných míst, tzv. lokalit, kde byly zjištěny u daných nabyvatelů staré ekologické zátěže. Na předmětných lokalitách jsou postupně zadávány Ministerstvem financí ekologické zakázky.

V následujících cca 14-ti letech se předpokládá vyhlášení cca 350 „zakázek velkého rozsahu“, tj. nad 2 mil. Kč bez DPH, (resp. nad 6 mil. Kč bez DPH u staveb. prací) a dále cca 820 „zakázek malého rozsahu“, tj. zakázek s nižším, než uvedeným limitem. U zakázek „malého rozsahu“ se jedná zejména o analytické, průzkumné, projektové, expertní a kontrolní práce zaměřené se na přípravu a podporu zakázek „velkých sanačních“.

Bod č.13:
Informace o počtu zbytkových státních podniků a postupu ukončování jejich činnosti

Tato souhrnná předkládací zpráva má členům vlády poskytnout přehled o postupu privatizace s důrazem na specifikaci příčin existence zbytkových státních podniků. Materiál, který je nyní předkládán vládě pro informaci popisuje stav k  31.12.2006.

K tomuto datu existovalo 30 zbytkových státních podniků v zakladatelské příslušnosti zejména Ministerstva průmyslu a obchodu a  Ministerstva dopravy, dalších 202 bylo v likvidaci a 91 v konkurzu.  Resorty počítají se snížením těchto podniků téměř na polovinu do konce roku 2007, ale u některých nejsou schopny odhadnout další dobu existence. Ke stejnému datu bylo ve zbytkových státních podnicích  zaměstnáno celkem 3 912 zaměstnanců.

Rychlejšímu ukončení činnosti státních podniků brání především protahování soudní sporů v případě restitučních nároků nebo dosud neukončené práce na vypracování privatizačního projektu na majetek určený k privatizaci.

Doporučované

Nejčtenější