Novinky

30. srpna

Materiály na jednání vlády 30. srpna 2006

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Ministerstvo financí navrhuje novelu zákona č.353/2003 Sb. Některé úpravy vycházejí z nutnosti uvést zákon do souladu s komunitárním právem. Týká se to mj. úpravy sazeb spotřebních daní z tabákových výrobků tak, aby Česká republika splnila k 1. lednu 2007 svůj průběžný závazek v rámci přechodného období, které definitivně končí k 1. lednu 2008. Při zachování struktury spotřeby tabákových výrobků jako v roce 2004 by úprava spotřební daně měla přinést do státního rozpočtu v roce 2007 10 mld. Kč, inflační dopad by pak činil 0,87% (včetně zvýšení základu pro výpočet DPH).

Předmětem jiné úpravy je snaha sladit daňová zvýhodnění pohonných hmot s obsahem biopaliv se směrnicí 2003/96/ES. Některá daňová zvýhodnění se zruší, jiná časově omezí. Další postup bude záviset na notifikaci jednotlivých programů souvisejících s daňovým zvýhodněním biopaliv. Po schválení notifikace se bude daňové zvýhodnění do zákona vracet a tak bude dosaženo souladu s pravidly EU.

Další úprava už s komunitárním právem nesouvisí. Jde o převzetí zákona č.136/1994 Sb. , o barvení a značkování některých středních, těžkých plynových a mazacích olejů do rámce zákona o spotřebních daních. Taková úprava je obvyklá rovněž v jiných státech. Věcná stránka zákona bude zachována s jedinou výjimkou, že povolení barvit a značkovat bude vydávat jen správce daně.

Riziko daňových úniků je důvodem další úpravy, která se týká povinnosti značkovat některé další minerální oleje a chemické výrobky. Podle kontrolních zjištění se do pohonných hmot přimíchávají jiné nezdaněné výrobky (např. xylen nebo toluen). Principy značkování se shodují s obsahem dosavadního zákona č.136/1994 Sb.

Zkušenosti z dosavadního průběhu uplatňování zákona o spotřebních daních pak přinášejí některé změny technicko-legislativního charakteru.

Bod č. 6:
Změna systému finančních toků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti prostřednictvím státního rozpočtu na programovací období 2004 – 2006 s platností od 1.ledna 2007

Od 1. ledna 2007 dojde ke změně systému finančních toků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti (SF/FS). Do konce roku probíhaly platby mimorozpočtovým způsobem, přičemž jednotlivé kapitoly se podílely na zajištění národního spolufinancování. Od 1. ledna 2006 platí tzv. mezistupeň, kdy se prostředky uvolňují na základě žádostí konečných příjemců nejprve finančními útvary resortů spolu s národním spolufinancováním a na základě prokázaných výdajů jsou převáděny Platebním orgánem na účty příslušných kapitol státního rozpočtu. Tento mezistupeň se dosud netýká Ministerstva zemědělství a Ministersrva dopravy, které se připravují přímo na zavedení cílového stavu k 1. lednu 2007.

Od 1. ledna 2007 bude systém finančních toků probíhat výhradně prostřednictvím státního rozpočtu. Cílovým stavem bude organizační začlenění stávajících funkcí platebních jednotek do finančních útvarů resortů, čímž dojde k propojení činností spojených s rozpočtováním prostředků ve státním rozpočtu a následným prováděním plateb ze státního rozpočtu souvisejících s realizací programů Evropské unie.

Bod č. 9:
Účast České republiky na 4. doplnění zdrojů Globálního fondu životního prostředí (Global Environment Facility – GEF)

Společný materiál Ministerstva financí a Ministerstva životního prostředí se zabývá účastí České republiky na 4. doplnění zdrojů Globálního fondu životního prostředí (GEF). Ten byl založen v roce 1991, zabezpečuje finanční, organizační a odbornou projektovou podporu řešení závažných problémů životního prostředí a je spravován Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj (IBRD). Jednání o doplnění zdrojů probíhají každé čtyři roky a v červnu 2006 skončila jednání o čtvrtém doplnění. Podle návrhu by měla Česká republika přispět do fondu stejně jako v předchozích případech minimální možnou částkou rovnající se 142 894 tis. Kč (4 mil. SDR). Splacení příspěvku proběhne jednorázově ještě v letošním roce, čímž se celková suma zhodnotí na 4, 68 SDR. Česká republika v rámci Světové banky graduovala v loňském roce mezi donátorské země, proto se očekává, že bude svůj podíl na zdrojích GEF zvyšovat. Platby do GEF lze ze 77% vykázat jako tzv. oficiální rozvojovou pomoc.

Bod č. 16:
Ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek v užším výběrovém řízení na veřejnou zakázku „Výstavní, sportovně kulturní a kongresové centrum Karlovy Vary“

Ministerstvo financí navrhuje hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Výstavní, sportovně kulturní a kongresové centrum Karlovy Vary“. Vzhledem k tomu, že návrh statutárního města Karlovy Vary na veřejnou zakázku byl zveřejněn v Úředním věstníku EU dne 9. ledna 2006, je nutné jej posuzovat podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Vláda musí podle tohoto zákona ustavit komisi pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku v případě, že výše budoucího peněžitého závazku přesáhne 300 mil. Kč. V tomto případě se jedná o nadlimitní zakázku, která má být částečně hrazena z prostředků státního rozpočtu.

Pro informaci

Bod č. 7:
Informace o zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 11. července 2006 v Bruselu

Dne 11. července 2006 proběhlo v Bruselu zasedání ECOFIN. Česká delegace byla vedena náměstkem ministra financí Tomášem Prouzou. Součástí jednání  byl mj. pracovní program finského předsednictví, aplikace Paktu stability v případě Kypru a Portugalska, zhodnocení revize Paktu stability či formální schválení vstupu Slovinska do eurozóny.

Doporučované

Nejčtenější