Novinky

21. července

Materiály na jednání vlády 21. července 2006

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 4:
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 05/37 – Finanční prostředky určené ze státního rozpočtu k úhradě závazků zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady

Ministerstvo financí na jednání vlády předkládá kontrolní závěr NKÚ z akce provedené v roce 2005. Jejím cílem bylo prověřit způsob poskytování finančních prostředků určených k úhradě závazků zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady a úroveň zajištění podmínek u Ministerstva financí a 10 krajských úřadů pro užití těchto finančních prostředků v souladu se stanoveným účelem. Kontrolovaným obdobím byly roky 2003 a 2004, v případě věcných souvislostí i roky předchozí a následující.

Na úhradu závazků zdravotnických zařízení zřízených okresními úřady bylo ze státního rozpočtu uvolněno celkem více než 3,58 miliardy Kč. U 10 krajů byly kontrole podrobeny poskytnuté prostředky ve výši 2,96 miliardy Kč, což je téměř 83 % poskytnutých prostředků.  Kontrolou bylo zjištěno, že kraje poskytnuté finanční prostředky v plné výši přerozdělily jednotlivým zdravotnickým zařízením. Jedinou výjimkou byl Plzeňský kraj, který obdržel finance výhradně na úhradu závazků Nemocnice Planá, ale vzhledem k probíhajícímu konkurzu na tuto nemocnici celou částku vrátilo prostřednictvím MF do státního rozpočtu.   

Kontrolní závěr nekonstatuje pochybení při poskytnutí prostředků ani při jejich požití. Při posouzení vývoje zadluženosti zdravotnických v delším časovém úseku lze dovodit, že financování zdravotnictví je nutné reformovat, neboť prakticky každý rok vykazují zdravotnická zařízení zřizovaná kraji i Ministerstvem zdravotnictví nárůst zadluženosti. Na konci roku 2004 se zadluženost sice proti roku 2002 snížila o 21,54 %. K 30.9.2005, tedy za pouhých devět měsíců, však byl zaznamenán nárůst zadluženosti, a to téměř na úroveň roku 2002.

Pro informaci   

Bod č. 2:
Informace o zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (Ecofin) dne 7. června 2006 v Lucemburku

Dne 7. června 2006 se v Lucemburku uskutečnilo jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (Ecofin). Česká delegace byla vedena náměstkem ministra financí Tomášem Prouzou. Jednání se zúčastnila i náměstkyně ministra financí Dana Trezziová.

Účastníci projednali zprávy Evropské komise a Evropské centrální banky o splnění konvergenčních kritérií a dalších  povinností nutných pro vstup do eurozóny u Slovinska a Litvy. Komise doporučila zrušení výjimky ze zavedení společné měny  a tím přijetí eura u Slovinska. V případě Litvy shledala, že země splněním tří ze čtyř kritérií učinila významný pokrok na cestě k dosažení vysokého stupně udržitelné konvergence. Vzhledem k nesplnění inflačního kritéria, a to zejména z pohledu udržitelnosti inflace, však nebyl návrh na zrušení výjimky Komisí podán.

Účastníci se rovněž zabývali bojem proti daňovým únikům, problematikou společného konsolidovaného základu daně společností, zjednodušením statistiky EU a financováním Rady pro mezinárodní účetní standardy. 

Doporučované

Nejčtenější