Novinky

20. září

Materiály na jednání vlády 20. září 2006

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č.2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

Návrh novely zákona je předkládán na základě usnesení vlády č.128/2006  ze dne 8. února 2006. Byl zpracován v souladu s Harmonogramem kroků k reorganizaci odpovědností v systému finančního řízení a kontroly a v systému interního auditu na jednotlivých úrovních veřejné správy.

Nutnost přistoupit k úpravě kontrolních mechanismů v systému finanční kontroly byla vyvolána zejména v důsledku nově přijímaných nařízení a směrnic Evropské unie pro programové období let 2007 až 2013, jimiž se budou řídit programy a projekty finanční pomoci Evropské unie. Vzhledem k tomu, že připravovaná legislativa EU pro nově zahajovanou finanční pomoc začne platit s účinností od 1.1.2007 a že národní legislativa ČR by měla od tohoto data vytvářet slučitelný právní rámec pro čerpání prostředků z rozpočtu EU, bylo z důvodů časové tísně přistoupeno pouze k novele zákona a nikoliv ke zpracování zcela nového zákona. 

Nejvýraznějším rysem novely je nové vymezení systému finanční kontroly v souladu s novou legislativou ES a s koncepcí, a to rozdělení veřejnosprávní kontroly na kontrolu ve veřejné správě v pravomoci a odpovědnosti řídících a výkonných struktur a na audit ve veřejné správě v pravomoci a odpovědnosti útvaru, organizačně a funkčně odděleného od řídících a výkonných struktur. V souladu s nejlepší praxí členských zemí Evropské unie a zejména s doporučením Evropského účetního dvoru k zavedení jednotného auditu, je navrhován  přechod od systému veřejnosprávní kontroly k systému uplatňování auditních metod a postupů  při  ověřování systému finančního řízení a kontroly jednotlivých orgánů veřejné správy, včetně ověřování vzorku operací při hospodaření s  národními i zahraničními prostředky.

Bod č. 9:
Souhrnný návrh finančního zabezpečení příprav a výkonu funkce předsednictví České republiky v Radě Evropské unie na rok 2007 a rámcový výhled tohoto finančního zabezpečení na léta 2008 a 2009

Předkládaný materiál zohledňuje potřeby přípravy a realizace předsednictví České republiky v Radě Evropské unie s přihlédnutím k možnostem státního rozpočtu. Jeho údaje jsou provázány s materiálem Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2007 a střednědobého výhledu na léta 2008 a 2009.  Pro rok 2007 je pro přípravu na předsednictví počítáno s částkou 400,697 miliónu Kč. Z toho v kapitole Všeobecná pokladní správa je pro  tyto účely navržena položka ve výši 200 miliónů Kč. Dalších 200,697 miliónu Kč jsou předpokládané výdaje z vlastních zdrojů kapitol jednotlivých ústředních orgánů.

Celkové finanční nároky přípravy a výkonu předsednictví ČR v Radě EU vyčíslené v předkládaném materiálu pro roky 2007-2009 představují 3 319,135 miliónu Kč, z toho 1 900 miliónů Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa a 1 419,135 miliónu Kč z vlastních zdrojů kapitol. Zatímco údaje pro rok 2007 jsou navrhovány ke schválení usnesením vlády jako závazné, údaje pro následující dva roky (2008-2009) jsou orientační a budou na základě ročních aktualizací upravovány.

Materiál rovněž v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU navrhuje vytvoření funkčních míst v letech 2007-2009. MF přihlédlo při přípravě tohoto návrhu k údajům obsaženým v dokumentu schváleném usnesením vlády ze dne 24. května 2006 č. 612  k personálnímu zajištění správních úřadů v souvislosti s přípravou a výkonem funkce předsednictví České republiky v Radě Evropské unie.

Vyčíslené nároky na zvýšení počtu funkčních míst hrazených z kapitoly Všeobecná pokladní správa představují celkem 87 míst v roce 2007, 356 míst v roce 2008 a 369 funkčních míst v roce 2009. Další posílení administrativních kapacit pro potřeby předsednictví si mohou správci jednotlivých rozpočtových kapitol zajistit z vlastních zdrojů, tzn. restrukturalizací organizačních struktur v rámci rozpočtem stanovených početních stavů. V letech 2007-2009 se touto formou předpokládá zajištění dalších 111 funkčních míst.

Pro informaci

Bod č. 4:
Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních příjmů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1.1.2006 do 30.6.2006 a celkově od počátku velké privatizace

Za první pololetí roku 2006 činily privatizační příjmy Ministerstva financí 3 101 miliónů Kč. Na sanaci starých ekologických škod vzniklých před privatizací a na revitalizaci krajiny po těžbě uhlí MF v tomto období vynaložilo cca 2 332 miliónů Kč.

Celkové garance FNM ČR od roku 1991 do 30.6.2006 schválené vládou ČR činí cca 147 903 mil. Kč, Ministerstvo financí, jako nástupce FNM ČR, však garantuje odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací v celkové výši cca 168 728 mil. Kč. Rozdíl mezi garancemi schválenými vládou a částkou garantovanou Ministerstvem financí tvoří ekologické závazky vyplývající přímo z kupních smluv uzavřených v rámci velké privatizace mezi FNM ČR a kupujícími, převážně zahraničními společnostmi, ve kterých se FNM ČR zavázal odstranit staré ekologické závazky vzniklé před privatizací v rámci kupní ceny.

Vzhledem k postupnému ukončování ekologických smluv činila k 30.6.2006 aktuální výše garancí 159 169 mil. Kč.
 
Celkové výdaje na sanaci starých ekologických škod vzniklých před privatizací od roku 1991 do 30.6.2005  činily cca 29 440 mil. Kč. V prvním pololetí 2006 neuzavřelo Ministerstvo financí žádnou ekologickou smlouvu a k datu 30.6.2006 evidovalo celkem 187 platných a účinných smluv.
  
Z celkového počtu 91 ukončených ekologických smluv s celkovou garancí ve výši cca 9 559 mil. Kč bylo vyčerpáno 1 651 mil. Kč, tzn. že oproti garantované výši finančních prostředků nebylo vyčerpáno celkem 7 908 mil. Kč, což lze považovat za úsporu. V I. pololetí r. 2006 byly z tohoto počtu ukončeny 3 ekologické smlouvy s celkovou garancí ve výši cca 74 mil. Kč, nevyčerpány byly cca 2 mil. Kč. Závazky týkající se ekologických škod vzniklých před privatizací byly splněny v 91 případech, tj. cca 33 % z celkového počtu uzavřených ekologických smluv.

Bod č. 5:
Informace o realizaci usnesení vlády ČR ze dne 15. března 2006 č. 280 k postoupení pohledávek finanční skupiny České konsolidační agentury za dlužníky zemědělsko- potravinářského komplexu za úplatu předem stanovenému zájemci – Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a.s.

V souladu s časovým harmonogramem bylo postupování pohledávek zahájeno dne 21.dubna 2006. Do 31.7.2006 bylo celkově postoupeno 110 pohledávek za 71 klientem v celkové hodnotě téměř 630 miliónů Kč. Tímto postoupením bylo získáno 318 miliónů Kč.

Z celkového počtu 190 pohledávek za 135 dlužníky zemědělsko-potravinářského sektoru schválených usnesením vlády č. 280/2006 k přímému postoupení na PGRLF tak bylo postoupeno 57,9% pohledávek za 52,6% dlužníků. Z hlediska celkového objemu pohledávek tvoří postoupené pohledávky 64,1% pohledávek zařazených na seznam (v hodnotě k 30.11.2005).

Dopisem z konce května 2006 PGRLF  informoval ČKA o rozhodnutí svého představenstva přerušit proces postupování pohledávek za dlužníky zemědělsko-potravinářského sektoru z finanční skupiny ČKA na PGRLF. Toto rozhodnutí zdůvodnil  nízkou  bonitou postupovaných pohledávek a negativním dopadem transakce do hospodaření PGRLF.

Dopisem ze dne 18. července 2006 ministr zemědělství oznámil 1. místopředsedovi vlády a ministru financí, že PGRLF je připraven ještě odkoupit pouze pohledávky za  vybranými čtyřmi dlužníky, a to:

  • A – TAURUS s.r.o. Rtyně
  • Škoda Karel Osoblaha
  • 1. Hradecká zemědělská a.s. Hradec nad Moravicí
  • EQUI Bořeň Svinčice

a zároveň požádal o ukončení procesu převodu pohledávek z ČKA na PGRLF.

Ministr financí této žádosti vyhověl a uložil ČKA po postoupení pohledávek za dlužníky vybranými PGRLF ukončit proces postupování zbývajících dosud nepostoupených pohledávek.

Doporučované

Nejčtenější