Novinky

19. července

Materiály na jednání vlády 19. července 2006

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 6:
Vyjmutí majetku státu, se kterým je příslušná hospodařit Správa železniční dopravní cesty, s.o., z privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

Záměrem předkládaného materiálu je vynětí 81 bytových domů včetně souvisejícího majetku z privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb.  o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. Vyjímaný majetek představuje zhruba 14 procent z celkového počtu bytových domů zařazených do privatizace, se kterými je příslušná hospodařit Správa železniční dopravní cesty.

Důvodem vyjmutí tohoto majetku z privatizace je skutečnost, že nájemci bytových domů nezaložili do stanoveného data, tedy do 31. října 2005, bytové družstvo a nevyužili tak  možnosti přednostního nabytí tohoto majetku. Předpokládá se, že prodej tohoto majetku se tudíž uskuteční  za ceny obvyklé v místě a čase. V úvahu přichází například prodej formou výběrového řízení, nebo prodej nájemníkům, pokud změní stanovisko a projeví o odkoupení bytu zájem.

Bod č. 12:
Výběrové řízení na prodej aktiv společnosti Aero Vodochody, a.s., a odložení splatnosti části pohledávek České konsolidační agentury za touto společností

Vláda na svém zasedání dne 15.března 2006 odložila projednávání tohoto bodu do 19.července 2006 a zároveň uložila místopředsedovi vlády a ministru dopravy, aby předložil vládě analýzu dopadu privatizace společnosti Aero na rozvoj Letiště Praha, s.p. zpracovanou nezávislým znalcem.

Z analýzy, kterou vláda vzala na vědomí dne 21. června 2006, vyplývá, že existence dvou letišť se z hlediska celkových výnosů jeví jako výhodnější než provozování pouze jednoho.  Při výstavbě a provozu nového letiště ovšem vlastník společnosti Aero bude muset být schopen spolupracovat s Letištěm Praha, s.p. Blízkost terminálů totiž vyžaduje jedno řízení leteckého provozu. 

Předkládaný materiál je v podstatě totožný s materiálem, který byl předložen na schůzi vlády dne 15.března 2006. Shodný je i výběr zájemců, kterým bude ve druhém kole výběrového řízení umožněno provedení hloubkové kontroly společnosti Aero a předložení závazné cenové nabídky. K tomuto kroku jsou navrhovány společnosti: konzorcium PPF a J&T, konzorcium Benson RPG, konzorcium Český letecký průmysl, Aero Kilcullen Consortium, Eco-Investment, a.s., Oakfield, a.s.

Předkládaný materiál byl rozšířen pouze o návrh odložení splatnosti pohledávek. Předmětem navrhovaného prodeje je totiž nejen majetková účast ČKA ve společnosti Aero, ale i dvě pohledávky ČKA za touto společností ve výši cca 10,3 mld. Kč, které jsou postupně splatné do 31.1.2011. Je předkládán návrh na odklad prvních splátek jistin ve výši cca 2,1 mld. Kč z 31.1.2007 na 31.12.2007.


Pro informaci

Bod č. 6:
Informace o všech nerealizovaných rozhodnutích vlády o privatizaci vydaných podle § 10 zákona č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, u kterých byl usnesením vlády ze dne 17. května 2006 č. 565 v podmínkách privatizace zrušen standardní splátkový režim

Informace byla zpracována z podkladů Ministerstva financí a Pozemkového fondu ČR. V materiálu je uveden výčet dosud nerealizovaných rozhodnutí o privatizaci, u kterých byly usnesením vlády č. 565 změněny podmínky privatizace tak, že byl zrušen čtyřletý splátkový režim. Tento splátkový režim byl v privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb.   užíván u přímých prodejů od jejího počátku. Podle zásad vlády pro posuzování a schvalování privatizačních projektů, vydávaných rovněž od počátku privatizace, mohl být standardní splátkový režim poskytnut nabyvateli, který o tento režim požádal, a nebyl-li znám jiný zájemce o privatizovaný majetek, který by byl ochoten uhradit jednorázově kupní cenu ve výši účetní hodnoty majetku ke dni prodeje.

V době přijetí definice standardního splátkového režimu (v roce 1993) přijatá úroková sazba 12% zvýhodňovala nabyvatele privatizovaného majetku oproti případům, kdy by si tito vzali úvěr na koupi majetku u bank. V této podobě zůstal prakticky beze změny až do přijetí usnesení vlády č. 565/2006 .  V důsledku poklesu úrokových sazeb při poskytování úvěrů u bank nebyl splátkový režim, např. v resortu průmyslu, již řadu let využíván, protože nabyvatele privatizovaného majetku nijak nezvýhodňoval. Jeho zrušení tedy nebude mít žádný dopad na nabyvatele privatizovaného majetku.

V předkládaném materiálu pro informaci členů vlády je uveden výčet dosud nerealizovaných rozhodnutí o privatizaci, kterých se změna podmínek privatizace (zrušení standardního splátkového režimu) týká. Konkrétně se jedná o 24 rozhodnutí o privatizaci, která budou realizována Pozemkovým fondem ČR, a která byla vydána v jednom případě na veřejnou soutěž a ve 23 případech na přímý prodej bytových domů. U žádného z dosud nerealizovaných rozhodnutí o privatizaci splátkový režim schválen nebyl. V těchto 24 případech bude kupující nyní povinen při koupi majetku na základě nově přijatého rozhodnutí o privatizaci žádost uhradit celou kupní cenu před podpisem smlouvy o převodu majetku.

Doporučované

Nejčtenější