Novinky

16. srpna

Materiály na jednání vlády 16. srpna 2006

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 14:
Vázání finančních prostředků kapitoly 327 – Ministerstvo dopravy a kapitoly 315 –  Ministerstvo životního prostředí na financování programů/projektů SF/FS v roce 2006

Ministerstvo financí předkládá návrh na vázání finančních prostředků SF/FS (Strukturální fondy/Fond soudržnosti) poskytnutých z rozpočtu EU přes státní rozpočet České republiky. Týká se to zejména Ministerstva dopravy, které dopisem požádalo o zachování stávajícího systému financování. Na základě analýzy připravenosti tohoto resortu na změnu finančních toků byly prostředky SF/FS rozpočtovány do příjmů a výdajů Ministerstva dopravy, konkrétně figurují jako dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). Ministerstvo dopravy však shledalo skutečnosti, které tento krok neumožňují (spolufinancování z krajských rozpočtů nebo přímo z rozpočtové kapitoly MD). Tím by byl na dobu jednoho roku nutný souběh tří nových systémů finančních toků. Ministerstvo dopravy proto navrhuje pro rok 2006 zachování stávajícího systému finančních toků.

Nedostatečná připravenost systému resortu je důvodem návrhu vázání finančních prostředků SF/FS, neboť je to možný způsob řešení v souladu s  usnesením vlády ze dne 7. září 2005. Vázány budou pouze prostředky, jež měly být prostřednictvím SFDI uvolňovány konečným příjemcům. Netýká se to tedy prostředků určených na financování programů/projektů SF/FS, jejichž konečnými příjemci jsou kapitola Ministerstva dopravy, nebo jím zřízené organizační složky.

Stejně bude postupováno při vázání těchto prostředků určených pro kapitolu 315 – Ministerstvo životního prostředí. Ministerstvo sice splnilo podmínky k přechodu na tzv. mezistupeň čerpání prostředků SF/FS, ale současně nebyl dostatečně zajištěn systém uvolňování prostředků na projekty v EUR.

V současné době však financování projektů Operačního programu Infrastruktura a Fondu soudržnosti sektoru životního prostředí probíhá prostřednictvím zajištění předfinancování prostředků SF/FS z prostředků státního rozpočtu. V této souvislosti budou vázány prostředky kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí, a to ve výši prostředků, které byly Platebním orgánem uvolněny konečným příjemcům v průběhu roku 2006.

Bod č. 18:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb. , o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 220)

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál týkající se návrhů rozhodnutí o privatizaci částí majetku státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Jedná se o bytové domy včetně jimi zastavěných pozemků, jsou-li ve vlastnictví státu, pozemků souvisejících a technických zařízení tvořících příslušenství domů. Bytové domy bývalé státní organizace České dráhy (ČD) byly zařazeny do privatizace usnesením vlády ze dne 22. dubna 1998. Samotná privatizace byla zahájena v roce 2001, ale v důsledku transformace ČD byla k 1.1.2003 přerušena. Hospodaření s majetkem pak přešlo na Správu železniční dopravní cesty a po nezbytných administrativních krocích byla privatizace v roce 2005 obnovena. Výnosy z tohoto majetku jsou určeny k úhradě závazků bývalé státní organizace České dráhy přecházejících k 1. lednu 2003 na státní organizaci Správa železniční dopravní cesty.

Bod č. 19:
Majetkové změny a konečné dislokace u vybraných objektů na území města Karviná

Ministerstvo financí navrhuje, aby objekt v Zakladatelské ulici v Karviné zůstal ve vlastnictví státu. Příslušnost hospodařit s tímto objektem však přejde z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) na Finanční ředitelství v Ostravě, poněvadž jeho uživatelem bude především Finanční úřad Karviná.

Další dva objekty v Mírové a Fryštátské ulici zůstávají ve vlastnictví státu pro využití státními institucemi. Objekt v ulici Karola Sliwky bude převeden do vlastnictví statutárního města Karviná.

Statutárnímu městu Karviná bude podle návrhu poskytnuta v letech 2007 a 2008 dotace v celkové výši 36 mil. Kč na dořešení podmínek pro výkon státní správy.

Bod č. 20:
Další majetkové změny a konečné dislokace u vybraného majetku České republiky

Materiál Ministerstva financí navrhuje u vybraných administrativních objektů změnu příslušnosti hospodaření s nimi. Jedná se o přechod této příslušnosti z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) na Ministerstvo vnitra pro čtyři objekty s pozemky pro Policii ČR v Prostějově, dále objekty pro Okresní soud a Úřad práce v Novém Jičíně, bezúplatný převod objektu s pozemky do vlastnictví města Nový Jičín pro výkon veřejné správy a změnu dislokace objektu, jenž zůstane v příslušnosti hospodaření ÚZSVM, ale bude zcela využíván tímto úřadem.

Bod č. 23:
Ustavení hodnotící komise pro veřejnou zakázku na výběr dodavatele opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti Jihočeská plynárenská, a. s.

Na základě zákona č.40/2004 Sb., o veřejných zakázkách ustaví vláda hodnotící komisi na výběr dodavatele opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti Jihočeská plynárenská, a. s. Vláda komisi ustavuje na návrh věcně příslušného ministra u veřejných zakázek, u nichž výše budoucího peněžitého závazku bez daně z přidané hodnoty přesáhne 300 mil. Kč. Hodnotící komise musí mít nejméně devět členů, jejími členy musí být vždy zástupci dalších nejméně dvou ministerstev a minimálně 30% jejích členů má mít příslušnou odbornou způsobilost. Tyto podmínky návrh beze zbytku splňuje. Úkolem komise pak bude posouzení a vyhodnocení předložených nabídek.

Bod č. 31:
Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2007 a střednědobého výhledu na léta 2008 a 2009

V termínu stanoveném usnesením vlády č.826  ze dne 3. července 2006 předkládá Ministerstvo financí  na jednání vlády materiál „Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2007 a střednědobého výhledu na léta 2008 a 2009“. K materiálu vydalo ministerstvo dne 14. srpna na svých internetových stránkách původní tiskovou zprávu.

Bod č. 32:
Souhrnný návrh finančního zabezpečení příprav a výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie na rok 2007 a rámcový výhled tohoto zabezpečení na léta 2008 a 2009

Ministerstvo financí předkládá vládě „Souhrnný návrh finančního zabezpečení příprav a výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie na rok 2007 a rámcový výhled tohoto zabezpečení na léta 2008 a 2009“. Tento materiál shrnuje finanční zabezpečení pro uvedené období. Celkové finanční nároky přípravy a výkonu předsednictví ČR v Radě EU vyčíslené v předkládaném materiálu pro roky 2007-2009 představují 3 319 135 tis. Kč, z toho 1 900 000 tis. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa (1 419 135 tis. Kč z vlastních zdrojů kapitol). Přímo pro rok 2007 pak návrh počítá s celkovými výdaji ve výši 400 697 tis. Kč. Zatímco údaje pro příští rok jsou závazné, pro roky následující se jedná pouze o orientační určení. Celkové personální posílení vyplývající z předkládaného materiálu bude v letech 2007-2009 představovat 480 funkčních míst.

Bod č. 34:
Volba scénáře zavedení eura v České republice

Způsob zavedení eura je plně v kompetenci České republiky. Na základě nařízení č.974/1998 o zavedení eura (ve znění nařízení č.2569/2000 a č.2169/2005) jsou možné tyto přístupy:

  • scénář s využitím přechodného období (tzv. madridský scénář)
  • jednorázový přechod na euro, tzv. „velký třesk“ (též označovaný jako Big Bang)
  • využití „fáze postupného zrušení“ tzv. „Phasing-Out“

V rámci jednotlivých pracovních skupin NKS (Národní koordinační skupina), zejména pak pracovní skupiny pro finanční sektor, byly jednotlivé varianty diskutovány a vyhodnoceny z hlediska jejich vhodnosti pro aplikaci v České republice z pohledu gesce dané pracovní skupiny. Všechny pracovní skupiny se shodly na tom, že nejvhodnějším scénářem zavedení eura je varianta „velkého třesku“ a to zejména z důvodu minimalizace nákladů, větší právní jistoty a snadnější komunikovatelnosti občanům.

Bod č. 35:
Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden až červen 2006

Ministerstvo financí ČR jako gestor řízení zajišťuje koordinaci činností souvisejících s přípravou na zavedení eura v ČR. V návaznosti na první zasedání NKS dne 20. února 2006 a následné zřízení pracovních skupin NKS (jež řeší problematiku příprav na zavedení eura v konkrétních oblastech) začaly práce na plnění úkolů týkajících se technických příprav na zavedení eura v České republice. V roce 2006 se jedná zejména o vypracování Národního plánu zavedení eura a o doporučení k volbě scénáře zavedení eura v ČR.

Časování tohoto procesu je vázáno na plnění makroekonomických kritérií a vyhodnocení připravenosti české ekonomiky na vstup do eurozóny tak, jak jsou sledovány v rámci každoročně vládě předkládaných materiálů: Konvergenční program České republiky a Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Pracovní termín vstupu České republiky do eurozóny je v této souvislosti aktuálně stanoven na 1. leden 2010. Avšak i v případě, že by se datum přijetí eura v ČR změnilo, je přesto nezbytné zahájit zpracování strategie technicko- procesních a legislativních opatření a doporučení pro jednotlivé sektory ekonomiky. Tato „Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice“ byla vypracována ve spolupráci s Českou národní bankou a ostatními ústředními orgány státní správy majícími zastoupení v Národní koordinační skupině pro zavedení eura v České republice a byla touto skupinou schválena.

Bod č. 36:
Výběr části majetku, se kterým je příslušná hospodařit Vězeňská služba České republiky, vhodného k privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

Po výběru předmětného majetku vhodného k privatizaci bude Ministerstvo spravedlnosti předkládat Ministerstvu financí zakladatelské privatizační projekty, jako podklady pro schvalovací řízení a vydání rozhodnutí o privatizaci.

Majetek státu navržený tímto materiálem k zařazení do privatizace podle zákona č.92/1991 Sb.  tvoří 58 bytových domů, 28 rodinných domů, 10 řadových domů a 17 samostatných bytových jednotek, a to včetně zastavěných a ostatních souvisejících pozemků. Celková účetní hodnota majetku uvedeného v příloze návrhu usnesení vlády ke dni pořízení je 489 255 tis. Kč.

Uvedený majetek je pro další činnost Vězeňské služby České republiky dále nepotřebný.

Přímé prodeje bytových domů, rodinných domů nebo bytů, včetně příslušných zastavěných pozemků, pozemků souvisejících a dalšího souvisejícího majetku, včetně garáží stojících na samostatných pozemcích, se uskuteční nabyvatelům – současným nájemcům bytů (garáží) v privatizovaném objektu, nebo právnickým osobám (bytovým družstvům), tvořeným výhradně nájemci bytů v privatizovaném bytovém domě. V případě nezájmu nájemců o koupi za výše uvedených podmínek pak bude takový majetek privatizován podle zakladatelského privatizačního projektu metodou veřejné soutěže, a to s podmínkami privatizace stanovenými v souladu s již zmiňovaným usnesením vlády ze dne 17. května 2006 č.565 .

Bod č. 37:
Změny usnesení vlády ze dne 20. října 2004 č.1007  a další majetkové změny a konečné dislokace u vybraného majetku České republiky

Ministerstvo financí navrhuje následující majetkové změny a změny dislokace. Jedná se o  změnu příslušnosti hospodařit s majetkem státu z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, který by měl pro své potřeby získat objekt v Rychnově nad Kněžnou. Tento majetek zůstává i nadále ve vlastnictví státu.

Dále se navrhuje bezúplatně převést do vlastnictví města Jablonec nad Nisou objekty v Anenské ulici a příslušné pozemky. Jedná se o objekty, které tvoří propojený komplex budov, užívaný městem pro výkon státní správy v přenesené působnosti. Bezúplatné užívací právo ve prospěch České republiky – Probační a mediační služby bude v nezbytném rozsahu  zajištěno formou věcného břemene.
Jeden objekt v Jablonci nad Nisou je navržen k prodeji podle výsledků výběrového řízení, neboť tento majetek žádné  státní instituce  nepotřebují k plnění svých úkolů.

Pro informaci

Bod č. 6:
Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (rozpočtový ECOFIN) dne 14. července 2006

Dne 14. července 2006 proběhlo v Bruselu jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (rozpočtového ECOFINu). Česká delegace byla vedena velvyslancem ČR při EU Janem Kohoutem a vrchním ředitelem Správy státního rozpočtu Ing. Bohdanem Hejdukem. Součástí jednání byla příprava dohodovacího řízení Rady ECOFIN se zástupci Evropského parlamentu, jehož nejdůležitější součástí je návrh rozpočtu ES na rok 2007. Ten byl Radou také v prvním čtení schválen. Otevřené otázky v oblasti zemědělství, rybolovu, Společné zahraniční a bezpečnostní politiky, pilotních projektů a přípravných akcí a administrativních výdajů budou dořešeny během druhého čtení rozpočtu na podzim letošního roku.

Bod č. 10:
Makroekonomická predikce České republiky

Ministerstvo financí ČR zpracovalo pravidelnou čtvrtletní aktualizaci materiálu ”Makroekonomická predikce České republiky”, který předkládá vládě pro informaci.

Materiál shrnuje aktuální stav vývoje základních makroekonomických indikátorů české ekonomiky a prezentuje názor na jejich vývoj v letech 2006 až 2009.

Doporučované

Nejčtenější