Novinky

3. července

Materiály na jednání vlády 3. července 2006

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Podklady pro jednání vlády
 • Legislativa

Bod č. 2:
Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2007 – 2009

Východiskem pro zpracování tohoto materiálu byly výdajové rámce na léta 2007 a 2008 stanovené usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 2015/2005, střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na léta 2007 a 2008. Do předloženého materiálu nebyly z časových důvodů zapracovány změny střednědobých výdajových rámců schválených PSP ČR dne 18. dubna 2006. 

Předkládaný materiál zpracovává dvě varianty. První varianta, která vychází z dodržení metodiky střednědobých výdajových rámců, počítá s aktualizovanými výdajovými rámci centrální vlády 975,6 mld Kč v roce 2007,  1012,4 v roce 2008 a 1050,5 v roce 2009. Těmto částkám odpovídají deficity veřejných rozpočtů ve výši 3,9 % HDP v roce 2007, 2,8 % HDP v roce 2008 a 2,1 % v roce 2009. V roce 2007 dochází k překročení cíleného deficitu daného Konvergenčním programem (3,3 %). Důvodem jsou fiskální dopady zákona o nemocenském pojištění.

Druhá varianta vychází ze situace, kdy nebudou snížením jiných výdajů vyrovnány dopady nových zákonů upravujících sociální oblast a nebude tak dodržena metodika střednědobých výdajových rámců. Schválené změny v této oblasti představují celkové zvýšení výdajů státního rozpočtu v roce 2007 o 69,3 mld Kč a v roce 2008 o 65,5 mld Kč.

Bod č. 9:  
Zásady správy a zajišťování návratnosti zahraničních pohledávek České republiky

V souvislosti se závěry a doporučeními externího auditu správy a likvidace zahraničních pohledávek České republiky, provedeného firmou Deloitte, je předkládán do vlády ČR materiál s návrhem „Zásad správy a zajišťování návratnosti zahraničních pohledávek České republiky“.

Cílem materiálu je standardizovat postupy na jednotlivých úrovních rozhodování v procesu správy zahraničních pohledávek tak, aby bylo dosaženo co nejvyššího příjmu pro státní rozpočet, aby při řešení pohledávek s jednotlivými dlužnickými zeměmi byly upřednostňovány takové modely řešení, které podporují a napomáhají rozvoji obchodních zájmů ČR v příslušné dlužnické zemi a aby sjednávané podmínky nebyly v rozporu se zahraničně bezpečnostní politikou České republiky, a to při zajištění transparentnosti rozhodování a víceúrovňového kontrolního systému. S ohledem na objektivní skutečnosti plynoucí ze  zajišťování této problematiky se v Zásadách doporučuje, aby klíčová rozhodnutí při řešení jednotlivých zahraničních pohledávek ČR byla odsouhlasena vládou ČR.

Česká republika má v současnosti pohledávky vůči 19 převážně rozvojovým zemím v celkové výši 33 066,3 mil. Kč. Zahraniční pohledávky České republiky vznikly v 70. a 80. letech minulého století a jsou důsledkem mezinárodních úvěrových dohod, clearingových a barterových dohod.

Bod č. 18:
Změna usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2005 č. 1406 a další majetkové změny a konečné dislokace u vybraného majetku České republiky

Ministerstvo financí připravilo materiál pro schůzi vlády, na jehož základě by mělo dojít k majetkovým dispozicím s majetkem státu. Jedná se zejména o změny příslušnosti hospodařit s majetkem státu z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a z Ministerstva zemědělství na Generální ředitelství cel a další organizační složky státu. Tento majetek však i nadále zůstane ve vlastnictví státu a dojde k jeho  lepšímu využití.

Dále je navrhován jeden převod majetku z vlastnictví státu a příslušnosti hospodaření Ministerstva financí do vlastnictví  nestátního  subjektu. Jedná se o objekt Tržiště 302/20, Praha 1, s příslušným pozemkem, který by měla získat do vlastnictví Akademie múzických umění.

Pokud vláda navržené majetkové dispozice schválí, budou realizovány postupem podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Pro informaci

Bod č. 1:
Zpráva o činnosti Ministerstva financí za období 2002 – 2006

Předkládaný materiál podává přehled dosažených výsledků v činnostech, které ministerstvo plnilo jak na základě Programového prohlášení  tří vlád, tak na základě plnění cílů a priorit stanovených vládou.

V souvislosti s Reformou veřejných financí, což je jedna ze sledovaných oblastí, přijala vláda tři usnesení, většina jimi uložených úkolů byla splněna. Výjimku tvoří důchodový systém, oblast zdravotnictví, dílčí daňové změny a oblast omezení počtu funkčních míst ve státní správě. V květnu 2004 se stala Česká republika členem Evropské unie a na ČR se tak začala vztahovat fiskální pravidla EU. Vláda prezentuje fiskální strategii v Konvergenčním programu, který se tak stal hlavním dokumentem, ve kterém vláda pravidelně každý rok prezentuje svou fiskální strategii.

První Konvergenční program vláda ČR zpracovala v r. 2004 právě na základě Reformy veřejných financí a zapracovala do něj cíl trvale snížit deficit vládního sektoru pod 3%HDP. Poslední aktualizovaný Konvergenční program na období 2005-2008 předložila Česká republika koncem roku 2005. Fiskální cíl na rok 2008, ve kterém se ČR zavázala k odstranění nadměrného schodku, byl stanoven na 2,7 % HDP. Od zahájení procedury při nadměrném schodku v r. 2004 ČR udržovala deficity vládního sektoru pod 3 % (konkrétně 2,9 % HDP v r. 2004 a 2,6 % HDP v r. 2005). Česká republika tak po celou dobu trvání konvergenčního programu plnila hlavní cíle v něm stanovené a dosahovala nižších schodků veřejných rozpočtů, než stanovil pro roky 2004 a 2005 platný Konvergenční program. Protože však Konvergenční program uvažuje stále pro roky 2006 a 2007 deficit nad úrovní 3 %, procedura nadměrného schodku dosud nebyla ukončena.
 
Kromě plnění Konvergenčního programu a rozpočtové politiky podává zpráva přehled výsledků v následujících oblastech:

 • Plnění programového prohlášení tří vlád 2002-2006
 • Příprava na vstup do EU
 • Opatření proti šedé ekonomice (kolkování lihu, omezení plateb v hotovosti, kontrola tržnic, registrační pokladny)
 • Modernizace daňové správy
 • Emise eurobondů
 • Státní pokladna
 • Zvýšení efektivnosti kontrolních systémů
 • Provedení organizačního a personálního auditu
 • Zrušení Fondu národního majetku ČR, Fondu dětí a mládeže a příprava na zrušení České konsolidační agentury
 • Integrace dozoru na finančním trhu
 • Ochrana spotřebitele na finančním trhu
 • Zahájení přípravy na přijetí eura
 • Privatizace státních podniků
 • Nakládání s administrativními objekty po bývalých okresních úřadech
 • Oblast zahraničních pohledávek

Doporučované

Nejčtenější