Novinky

3.čtvrtletí ´06

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády ve 3. čtvrtletí 2006.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 20. září 2006

 • Bod č.2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 9: Souhrnný návrh finančního zabezpečení příprav a výkonu funkce předsednictví České republiky v Radě Evropské unie na rok 2007 a rámcový výhled tohoto finančního zabezpečení na léta 2008 a 2009
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních příjmů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1.1.2006 do 30.6.2006 a celkově od počátku velké privatizace
 • Bod č. 5: Informace o realizaci usnesení vlády ČR ze dne 15. března 2006 č.280 k postoupení pohledávek finanční skupiny České konsolidační agentury za dlužníky zemědělsko- potravinářského komplexu za úplatu předem stanovenému zájemci – Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a.s.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 30. srpna 2006

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č.353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • Bod č. 6: Změna systému finančních toků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti prostřednictvím státního rozpočtu na programovací období 2004-2006 s platností od 1. ledna 2007
 • Bod č. 9: Účast České republiky na 4. doplnění zdrojů Globálního fondu životního prostředí (Global Environment Facility – GEF)
 • Bod č. 16: Ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek v užším výběrovém řízení na veřejnou zakázku „Výstavní, sportovně kulturní a kongresové centrum Karlovy Vary“
 • Bod č. 7: Informace o zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 11. července 2006 v Bruselu

Vydáno

Materiály na jednání vlády 23. srpna 2006

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 574/2002 Sb., o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování odstraňování povodňových škod z roku 2002
 • Bod č. 10: Ustavení hodnotící komise pro veřejnou zakázku na výběr dodavatele opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 16. srpna 2006

 • Bod č. 14: Vázání finančních prostředků kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy a kapitoly 315 - Ministerstvo životního prostředí na financování programů/projektů SF/FS v roce 2006
 • Bod č. 18: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 220)
 • Bod č. 19: Majetkové změny a konečné dislokace u vybraných objektů na území města Karviná
 • Bod č. 20: Další majetkové změny a konečné dislokace u vybraného majetku České republiky
 • Bod č. 23: Ustavení hodnotící komise pro veřejnou zakázku na výběr dodavatele opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti Jihočeská plynárenská, a. s.
 • Bod č. 31: Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2007 a střednědobého výhledu na léta 2008 a 2009
 • Bod č. 32: Souhrnný návrh finančního zabezpečení příprav a výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie na rok 2007 a rámcový výhled tohoto zabezpečení na léta 2008 a 2009
 • Bod č. 34: Volba scénáře zavedení eura v České republice
 • Bod č. 35: Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden až červen 2006
 • Bod č. 36: Výběr části majetku, se kterým je příslušná hospodařit Vězeňská služba České republiky, vhodného k privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 37: Změny usnesení vlády ze dne 20. října 2004 č.1007  a další majetkové změny a konečné dislokace u vybraného majetku České republiky
 • Bod č. 6: Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (rozpočtový ECOFIN) dne 14. července 2006
 • Bod č. 10: Makroekonomická predikce České republiky

Vydáno

Materiály na jednání vlády 21. července 2006

 • Bod č. 4: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 05/37 – Finanční prostředky určené ze státního rozpočtu k úhradě závazků zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady
 • Bod č. 2: Informace o zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (Ecofin) dne 7. června 2006 v Lucemburku

Vydáno

Materiály na jednání vlády 19. července 2006

 • Bod č. 6: Vyjmutí majetku státu, se kterým je příslušná hospodařit Správa železniční dopravní cesty, s.o., z privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 12: Výběrové řízení na prodej aktiv společnosti Aero Vodochody, a.s., a odložení splatnosti části pohledávek České konsolidační agentury za touto společností.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 3. července 2006

 • Bod č. 2: Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2007 – 2009
 • Bod č. 9: Zásady správy a zajišťování návratnosti zahraničních pohledávek České republiky
 • Bod č. 18: Změna usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2005 č. 1406 a další majetkové změny a konečné dislokace u vybraného majetku České republiky
 • Bod č. 1: Zpráva o činnosti Ministerstva financí za období 2002 – 2006