Novinky

24. srpna

Materiály na jednání vlády 24. srpna 2005

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 32:
Změny v záměru integrovat státní dozor nad finančním trhem do jediné instituce

Společná tisková zpráva s ČNB Vám bude rozeslána zítra a bude též k dispozici na tiskové konferenci po jednání vlády. Tisková zpráva z 19. července 2005 k představení nového přístupu ke slučování dozorů.

Bod č. 33:
Projekt postoupení  části pohledávek zdravotních pojišťoven za plátci pojistného na veřejné zdravotní pojištění po lhůtě splatnosti na Českou konsolidační agenturu

Celková úplata za postoupení  části pohledávek na ČKA dosáhne u Všeobecné zdravotní pojišťovny  ČR cca 3 mld. Kč a u všech zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven cca 0,8 mld. Kč.

Postoupeny budou pohledávky za subjekty v konkursu nebo vyrovnání, jejichž dluhy na pojistném na veřejné zdravotní pojištění včetně penále, pokut a přirážek k  pojistnému  přesahují u jednotlivých zdravotních pojišťoven nominální hodnotu 100 tis. Kč.

Postoupení pohledávek bude realizováno  za úplatu ve výši 100 % nominální hodnoty pohledávek po lhůtě splatnosti do výše stanoveného maximálního objemu, a to podle seznamu pohledávek, které jednotlivé zdravotní pojišťovny předložily Ministerstvu zdravotnictví dle stavu k 30. 6. 2005.

ČKA převede do konce roku 2005 všechny finanční prostředky za postoupení pohledávek na bankovní účty zdravotních pojišťoven. U Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR představuje předpokládaná výše úplaty za postoupení jejich pohledávek cca 3 mld. Kč, což umožní této pojišťovně snížit o tuto částku  závazky  po lhůtě splatnosti vůči poskytovatelům zdravotní péče. Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny mají možnost do konce roku 2005 mimořádně posílit platby poskytovatelům zdravotní péče.

S ohledem na ukončení činnosti ČKA dnem 31. 12. 2007, je nutné v tomto období vypořádat v maximální míře veškerá aktiva ČKA. Proto se navrhuje i s ohledem na rozsah a charakter postupovaných pohledávek, jejich vyřešení prostřednictvím blokových transakcí.

Vládním usnesením z června 2005 o krátkodobých stabilizačních opatřeních k dosažení finanční rovnováhy systému veřejného zdravotního pojištění bylo mimo jiné schváleno postoupení části pohledávek zdravotních pojišťoven za plátci pojistného po lhůtě splatnosti na Českou konsolidační agenturu. Ministerstvo financí spolu s Ministerstvem zdravotnictví proto nyní předkládají tento materiál vládě ke schválení.

Doporučované

Nejčtenější