Novinky

20. července

Materiály na jednání vlády 20. července 2005

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 6:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a některé další zákony

Tiskovou zprávu vydáme zítra po schválení návrhu vládou. Návrh zákona novelizuje zákon o podnikání na kapitálovém trhu a dalších třináct zákonů včetně občanského zákoníku. Novela zákona začlení několik směrnic Evropské unie v oblasti služeb na finančním trhu do českého právního řádu.


Bod č. 21:
Příprava státního rozpočtu na rok 2006

Bod byl přerušen na minulém jednání vlády. Podrobnosti návrhu viz tisková zpráva ze dne 11.7.2005.


Bod č. 66:
Řešení situace ve společnosti AERO Vodochody, a.s

V materiálu je navrženo řešení pohledávek státu za společností Aero společně s řešením majetkové účasti státu v této společnosti, a to formou společného prodeje novému nabyvateli vybranému v rámci dvoukolového veřejného výběrového řízení. Jediným kritériem výběru vítězného zájemce ve druhém kole bude nabídnutá úhrnná cena za veškerá aktiva České konsolidační agentury (majetková účast a odkoupené pohledávky). Podmínky tendru stanoví vláda tento podzim.

Pro realizaci navrženého řešení je z hlediska organizačního a časového účelné soustředit akcie společnosti Aero a pohledávky za touto společností u jednoho subjektu. Nejvhodnějším subjektem, který může realizovat společný prodej těchto aktiv, je Česká konsolidační agentura.

Jedním z podstatných kroků, který je nezbytné realizovat před vlastním soustředěním veškerých aktiv státu do ČKA, je navýšení základního kapitálu společnosti LETKA, a.s. Po navýšení základního kapitálu LETKA, a.s. peněžitým vkladem jediného akcionáře - FNM ČR budou vložené finanční prostředky využity k vypořádáním daňového závazku společnosti LETKA, a.s. vůči Finančnímu úřadu pro Prahu 2, který vznikl jako nedoplatek na dani z příjmu právnických osob za rok 1997. Tímto krokem zanikne zástavní právo Finančního úřadu pro Prahu 2 k  akciím představujícím 35,66 % základního kapitálu společnosti Aero.


Pro informaci

Bod č. 3:
Informace o realizaci usnesení vlády ČR ze dne 29.září 2004 č. 932 k dokončení finanční  restrukturalizace společnosti VÁLCOVNY PLECHU, a.s.

Materiál informuje členy Vlády o proběhlé transakci, v níž byly za úplatu převedeny cenné papíry a pohledávky ČKA za společností VÁLCOVNY PLECHU, a.s. na nového majitele, kterým se stala společnost MITTAL STEEL Ostrava, a.s. Celková kupní cena je 313,2 mil. Kč, z čehož akciové podíly ČKA a společnosti Konpo, s.r.o. činí celkem 120 mil. Kč a pohledávky, vč. příslušenství, celkem 193,2 mil. Kč. Celkový dopad této transakce do hospodářského výsledku ČKA dle výše opravných položek k 31.12.2004 činí cca +19,0 mil. Kč.

Ministru financí bylo vládním usnesením k dokončení finanční restrukturalizace společnosti VÁLCOVNY PLECHU, a.s. ze září roku 2004 uloženo zajistit prostřednictvím ČKA realizaci prodeje majetkových aktiv ČKA společnosti ISPAT NOVÁ HUŤ,a.s. (nyní MITTAL STEEL Ostrava, a.s.), a to minimálně za cenu stanovenou na základě tržního ocenění nezávislého znalce vybraného ČKA a za podmínky, že se nabyvatel zaváže k plnění podmínek stanovených výše uvedeným usnesením.

Doporučované

Nejčtenější