Novinky

17. srpna

Materiály na jednání vlády 17. srpna 2005

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

Devizový zákon obsahuje rozpor s přístupovou smlouvou pokud jde o zemědělskou půdu a lesy. Daná úprava neodpovídá doložce národního zacházení, podle níž pro samostatně hospodařící zemědělce – občany EU, kteří se chtějí usadit a bydlet v ČR – musí platit stejný režim, jako pro české státní občany. Nedodržení přístupové smlouvy je rovněž při nabývání těchto nemovitostí u právnických osob z EU, resp. jejich organizačních složek, které nesmí být omezovány, pokud jsou usazeny resp. zapsány v rejstříku v ČR. Novela by měla tyto rozpory odstranit.

Cílem předloženého návrhu novely devizového zákona a zákona o privatizaci státní půdy je výhradně jejich harmonizace s acquis communautaire, resp. dosažení souladu novelizovaných ustanovení s podmínkami platnými pro nabývání tuzemských nemovitostí zahraničními osobami po dobu sedmiletého přechodného období po vstupu České republiky do Evropské unie.

Jde o pozitivní signál pro soukromé vlastníky nemovitostí, že se dále zužuje státní regulace, pokud jde o jejich možnost nakládat s jejich nemovitostmi, a to výslovným rozšířením osob oprávněných tyto nemovitosti nakupovat, jak to odpovídá mezinárodně smluvním závazkům ČR přijatých v rámci vstupu do EU.

Bod č. 4:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Hlavním cílem předkládaného návrhu novely je zajistit, aby byly uplatňovány stejné principy pro tvorbu a deponování daňově uplatněných rezerv vytvářených dle zvláštních předpisů (zejména atomový zákon, zákon o odpadech a horní zákon).

Text návrhu zavádí princip, že pokud již na určitý účel byly v minulosti rezervy vytvořeny a daňově uplatněny, pak nelze použít nově vytvořené zdroje rezerv před tím, než budou rozpuštěny či vyčerpány rezervy na tento účel vytvořené a daňově uplatněné již dříve. Důsledným dodržováním tohoto principu tak bude postupně dosaženo i v oblasti rezerv vytvářených podle horního zákona jinde obvyklého stavu, že peněžní prostředky deponované na zvláštním vázaném účtu budou odpovídat výši vytvořených rezerv.

Novela dále řeší problém ochrany rezerv před konkursem a dalšími riziky, posiluje ochranu zdrojů rezerv před realizací výkonu rozhodnutí a exekucí, řeší možnost bezpečného zhodnocování rezerv prostřednictvím účtu správy prostředků rezerv (umožňuje např. investování do státních dluhopisů) a zajišťuje sjednocení principu osvobození výnosů zdrojů rezerv tvořených dle zvláštních předpisů.

Bod č. 7:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky

Důvodem předložení návrhu zákona je: zajištění legislativního rámce pro získání  finančních prostředků na výdaje související s penzijní reformou, především s jejím startem. Právě rozjezd důchodové reformy by měl být z části hrazen i z budoucího výnosu z prodeje akcií ČEZ, a.s. Po zrušení Fondu národního majetku ČR budou akcie ČEZu převedeny na Ministerstvo financí s cílem jejich budoucí privatizace.

Disponibilní část příjmů z prodeje akcií ČEZ, a.s. bude vypočtena tak, že od výše příjmu budou odečteny náklady na realizaci tohoto prodeje a rezerva, kterou si Fond národního majetku ČR musí ponechat na úhradu ekologických závazků, které se souhlasem vlády garantuje v uzavřených smlouvách a pohybují se ve výši cca 88 mld. Kč. V současné době FNM vlastní 67,61 % akcií společnosti ČEZ.

Pro start důchodové reformy jsou usnesením vlády ze srpna 2004 určeny také dividendy z akcií regionálních elektroenergetických distribučních společností, jejichž příjemcem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Bod č. 33:
Předložení pilotních projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru - 2. vlna

Ministerstvo financí vybralo následující projekty jako vhodné pro zařazení do 2. vlny pilotních projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP):

  • Výstavba, financování, údržba a provozování dálnice D3 Tábor Bošilec – zadavatelem Ministerstvo dopravy
  • Vybudování nové soudní budovy v Ústí nad Labem – zadavatelem Ministerstvo spravedlnosti
  • Vybudování věznice typu s ostrahou pro výkon trestu odsouzených osob – zadavatelem Ministerstvo spravedlnosti
  • Vybudování pobočky Krajského soudu Plzeň v Karlových Varech – zadavatelem Ministerstvo spravedlnosti

Projekty PPP by měly vykazovat příznivější výsledky než scénáře čistě veřejného financování. Řešení projektu formou PPP by mělo umožnit přenést významnou část podnikatelských rizik státu na provozovatele a v důsledku konkurenčního tlaku soutěžících o získání koncese vést ke snížení provozních nákladů. Předpokladem pro dosažení hodnoty za peníze u projektů PPP je dobře připravený projekt a dostatečná konkurence mezi účastníky veřejné soutěže.

Ministři dopravy a spravedlnosti budou mít za úkol připravit výběrová řízení na poradenské služby a vypracovat zadání veřejných soutěží pro navrhované projekty.

Pro informaci

Bod č. 11:
Informace o aktuálním stavu soutěže na sanaci území s ekologickou zátěží způsobenou činností společnosti VÍTKOVICE, a.s. před privatizací

Vláda ČR v roce 2003 uložila ministrovi financí informovat vládu o výsledku soutěže na sanaci území s ekologickou zátěží způsobenou činností společnosti VÍTKOVICE, a.s., Ostrava, před privatizací. Materiál byl zpracován z podkladů zaslaných Fondem národního majetku ČR.

Pro letošní rok jsou připraveny k zadání dvě samostatné akce společnosti VÍTKOVICE, a.s. Jedná se o zakázku s názvem „Stavebně sanační práce v objektu Tvarovková slévárna v lokalitě tzv. Dolní oblasti ve společnosti VÍTKOVICE, a.s.“ a „Předsanační doprůzkum a projektová dokumentace pro lokalitu tzv. Dolní oblasti ve společnosti VÍTKOVICE, a.s.“.

Předpokládaná data vyhlášení těchto zakázek jsou plánována na 31. 8. 2005 a 30. 9. 2005. Další podrobnosti sdělí Fond národního majetku.

Doporučované

Nejčtenější