Novinky

14. září

Materiály na jednání vlády 14. září 2005

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 14:
Kontrolní závěr NKÚ z kontrolní akce 04/20 "Finanční prostředky poskytované v rámci podpůrných programů EU ISPA a PHARE

Vzhledem k tomu, že při kontrole nebyly zjištěny případy použití prostředků pomoci ES v rozporu se stanoveným účelem, předkládáme zpracované Stanovisko a Kontrolní závěr NKÚ pouze pro informaci členů vlády.

Cílem kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu bylo prověřit využití finančních prostředků poskytovaných v rámci předvstupních nástrojů Evropské unie ISPA a PHARE zaměřených na opatření vedoucích ke zlepšení životního prostředí. Kontrola byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2004.

Kontrola prověřila čerpání finančních prostředků Evropské unie včetně prostředků státního rozpočtu na vybrané projekty implementované v průběhu přípravy na vstup České republiky do Evropské unie. Kontrola byla provedena v období od června 2004 do ledna 2005 kontrolními skupinami NKÚ z odboru životního prostředí a zemědělství a z územních odborů střední Čechy, severozápadní Čechy, jižní Morava a střední Morava. Kontrola byla uskutečněna na Ministerstvu financí, Ministerstvu životního prostředí, Státním fondu životního prostředí a Centru pro regionální rozvoj.

Bod č. 15:
Materiál ke kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 04/39  „Plnění daňových povinností vztahujících se k nemovitostem vydaným Pozemkovým fondem České republiky“

Kontrolní zjištění NKÚ prokazují, že zjištěné nedostatky v činnosti finančních úřadů nemají systémový charakter, jedná se o ojedinělá pochybení bez dopadu do veřejných rozpočtů.

Předmětem kontroly bylo plnění zákonných povinností vztahujících se k dani z nemovitostí, k dani z převodu nemovitostí a k dani z příjmů osobami, do jejichž vlastnictví Pozemkový fond ČR bezúplatně převedl pozemky z vlastnictví státu.  Kontrolovaným obdobím  byly roky 1993 až 2004. Kontrola byla zaměřena na to, zda v důsledku neplnění daňových povinností nedochází ke krácení výnosů těchto daní, které plynou do státního rozpočtu a v některých případech do rozpočtu krajů a obcí.

Bod č. 23:
Návrh na schválení úvěrových smluv mezi ČR a EIB – a) Smlouva na druhou část (B) úvěru na financování výstavby části dálnice D8, a b) Smlouva na druhou část (B) úvěru na financování výstavby silničního okruhu kolem hl.m.Prahy, část jihozápadní

Ministerstvo financí předkládá vládě ke schválení návrh na uzavření dvou úvěrových smluv ve výši 4 mld. Kč (dálnice D8) a 110 mil. EUR (obchvat Prahy). K dnešnímu dni bylo zatím z úvěrů EIB vyčerpáno 5,6 mld. Kč na financování úseku dálnice D8.

ČR je oprávněna přijmout úvěry od EIB na financování výstavby dálnice D8 v úseku mezi Trmicemi a státní hranicí ČR se SRN v celkové výši 12 mld. Kč se splatností do 25 let a úvěry od EIB na financování výstavby silničního okruhu kolem hlavního města Prahy, část jihozápadní, v celkové výši 310 mil. EUR se stejnou splatností.

V roce 2004 byly přijaty dva zákony, na jejichž základě může ČR přijmout úvěry v oblasti financování dopravní infrastruktury. S ohledem na interní limity EIB stanovené pro objem poskytovaných úvěrových prostředků v jednotlivých letech byly oba úvěry rozděleny na dvě části, tzn. že na oba úvěry budou postupně uzavřeny dvě úvěrové smlouvy. První úvěrové smlouvy byly podepsány v roce 2004, nyní jsou připravovány k podpisu druhé úvěrové smlouvy.

Vzhledem k tomu, že připravené úvěrové smlouvy obsahují odlišná ustanovení od schválených vzorových smluv, je nutné předložit nové smlouvy vládě ke schválení. Jedná se o soukromoprávní smlouvy, které nevyžadují souhlas Parlamentu ani ratifikaci prezidentem republiky.

Bod č. 29:
Změna usnesení vlády ČR ze dne 16. července 2003 č. 736 o jmenování členů meziresortní komise pro řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu a členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek podaných k obchodní veřejné soutěži na přípravu a realizaci projektů pro řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu a usnesení vlády ČR ze dne 20. dubna 2005 č. 468 o ustavení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci veřejných zakázek podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Namísto schváleného člena komise za Středočeský kraj Jaroslava Vlacha, se navrhuje JUDR. Jiří Holub, vedoucí Odboru majetku a investic Krajského úřadu Středočeského kraje.

V červnu 2005 se na ministra financí obrátil hejtman středočeského kraje, pan Ing. Petr Bendl, se žádostí o změnu člena hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek podaných k řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu. Ministr financí se rozhodl této žádosti vyhovět.

Doporučované

Nejčtenější