Novinky

3.čtvrtletí ´05

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády ve 3. čtvrtletí 2005.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 14. září 2005

 • Bod č. 14: Kontrolní závěr NKÚ z kontrolní akce 04/20 "Finanční prostředky poskytované v rámci podpůrných programů EU ISPA a PHARE
 • Bod č. 15: Materiál ke kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 04/39  „Plnění daňových povinností vztahujících se k nemovitostem vydaným Pozemkovým fondem České republiky“
 • Bod č. 23: Návrh na schválení úvěrových smluv mezi ČR a EIB – a) Smlouva na druhou část (B) úvěru na financování výstavby části dálnice D8, a b) Smlouva na druhou část (B) úvěru na financování výstavby silničního okruhu kolem hl.m.Prahy, část jihozápadní
 • Bod č. 29: Změna usnesení vlády ČR ze dne 16. července 2003 č. 736 o jmenování členů meziresortní komise pro řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu a členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek podaných k obchodní veřejné soutěži na přípravu a realizaci projektů pro řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu a usnesení vlády ČR ze dne 20. dubna 2005 č. 468 o ustavení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci veřejných zakázek podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Materiály na jednání vlády 7. září 2005

 • Bod č. 9: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování a zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 16: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2006 včetně rozpočtové dokumentace
 • Bod č. 26: Změna usnesení vlády ze dne 20. října 2004 č. 1007 a další majetkové změny a konečné dislokace u vybraného majetku České republiky
 • Bod č. 27: Zpráva o cenové kontrole za rok 2004 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
 • Bod č. 28: Upuštění od záměru účasti státu na základním kapitálu akciové společnosti Centrální depozitář, a.s. ve výši 1 mil. Kč

Vydáno

Materiály na jednání vlády 24. srpna 2005

 • Bod č. 32: Změny v záměru integrovat státní dozor nad finančním trhem do jediné instituce
 • Bod č. 33: Projekt postoupení  části pohledávek zdravotních pojišťoven za plátci pojistného na veřejné zdravotní pojištění po lhůtě splatnosti na Českou konsolidační agenturu

Vydáno

Materiály na jednání vlády 17. srpna 2005

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • Bod č. 7: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky
 • Bod č. 33: Předložení pilotních projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru - 2. vlna
 • Bod č. 11: Informace o aktuálním stavu soutěže na sanaci území s ekologickou zátěží způsobenou činností společnosti VÍTKOVICE, a.s. před privatizací

Vydáno

Materiály na jednání vlády 20. července 2005

 • Bod č. 6: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a některé další zákony
 • Bod č. 21: Příprava státního rozpočtu na rok 2006
 • Bod č. 66: Řešení situace ve společnosti AERO Vodochody, a.s
 • Bod č. 3: Informace o realizaci usnesení vlády ČR ze dne 29.září 2004 č. 932 k dokončení finanční  restrukturalizace společnosti VÁLCOVNY PLECHU, a.s.

 

Vydáno

Materiály na jednání vlády 7. července 2005

 • Bod č. 18: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 212)